مقاله درمورد قانون مجازات

غفلت از نوع ترک فعل بوده و مترادف بی‌مبالاتی است، چنانچه قانونگذار در موارد مختلفی از واژه غفلت در معنای ترک فعل استفاده کرده است، اهم آن موارد عبارتند از: ماده 114 از قانون مجازات عمومی مصوب 1304، ماده 8 قانون راجع به اخلالگران در صنایع نفت مصوب 1336 و تبصره آن، ماده 2 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری و دولتی مصوب 1353، اما در ماده 4 قانون مسئولیت مدنی، منظور از غفلت اعم از فعل و ترک فعل می‌باشد، ولی بنظر برخی از حقوقدانان، غفلت نوعی تخطی، (Fault) غیرعمدی دانسته، که از جنس ترک، و لذا عبارت از ترک فعلی است که باید انجام می‌شد (جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 1372، ترمینولوژی حقوق، ش3923، ص491).
3-1-3- تفاوت مفاهیم مرتبط با سهو با همدیگر
به منظور تکمیل مفهوم‌شناسی سهو، شایسته بنظر می‌رسد تفاوت واژگان مرتبط با آن به اختصار بشرح زیر بازخوانی قرار گیرند.
3-1-3-1- تفاوت اشتباه و جهل
هنگامی که حقیقت چیزی برای ما نامعلوم است، گاهی ناآگاهی ما ناشی از تصور نادرستی است که ما از آن شیء داریم، و گاهی ناشی از این است که اصلاً از آن هیچ تصوری در ذهن نداریم؛ اولی اشتباه و دومی جهل است در واقع جهل ملازم با فقدان تصورات و اشتباه ملازم با تصور نادرست. (خضاوی، عبدالمجید، نظریه الغلط فی‌القانون الرومانی، ص5). به عبارت دیگر اشتباه توهمی است که باعث تصور نادرست از واقعیت می‌شود و فرد را وادار به رفتار معین سلبی یا ایجابی می‌کند، چه این تصور نادرست مربوط به هدف باشد یا انگیزه یا ارکان، لکن چنانچه عالم روانی و باطنی را نادیده بگیریم، از لحاظ ظاهری، اشتباه و جهل یکی هستند؛ اگرچه اشتباه بیانگر جنبه “متحرک” و دینامیکی این پدیده، و جهل بیانگر جنبه “ساکن” و استاتیکی آن است (به نقل از خفناوی نظریه الغلط فی‌القانون الرومانی، 5، 6 و یحیی، عبدالودود، نظریه الغلط فی‌القانون المدنی الالمانی، ص57). در نتیجه جهل اعم از اشتباه است، چون اشتباه یکی از اقسام جهل است، یعنی جهل مرکب.
3-1-3-2- تفاوت خطا و اشتباه
در اصطلاح عموم فقها “خطا” مساوی “اشتباه” است. چون آنها اشتباه را تصور خلاف واقع، یا انحراف غیرعمدی از جهت درست، می‌دانند، و این همان معنای خطا است (الموسوعه الفقهیه، ج19، ص129) و برخی هم معنی آن دو را متفاوت می‌دانند، به این ترتیب که غلط و اشتباه، بدین معنی است که چیزی را د