پایان نامه ارشد رایگان درباره سایر، سراوان، قتل‌های

امتیاز
الویت
1
43/3
1
2
58/2
2
3
3/2
3
4
96/1
4
8-4- بررسی عوامل مؤثر بر وقوع قتل‌های قبیله ای در شهرستان سراوان:
با توجه بررسی‌های انجام‌شده بروی پرونده‌های قتل در شهرستان سراوان و جمع‌بندی اظهارنظرهای افراد خبره در این زمینه به نظر می‌رسد عوامل زیر نقش بیشتری در بروز قتل‌های عمد شهرستان سراوان دارند:
انگیزه معیشت: بعضی از دانشمندان تنها عامل مؤثر بر انسان را وضعیت اقتصادی می‌دانند و سایر ابعاد انسانی را متأثر از شرایط اقتصادی می‌دانند. گروهی از جرم شناسان، که عمدتاً به مکتب کمونیستی تمایل دارند، معتقدند زیربنای جامعه را اقتصاد تشکیل می‌دهد و سایر ابعاد اجتماعی از قبیل خانواده، سیاست، اخلاق، فرهنگ

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد با موضوعزمان بندی، فعالیت ورزشی، دوران کودکی