نویسنده: 92

منبع تحقیق درباره همبستگی پیرسون

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  مقیاس سوم 8 ماده دارد (5، 8، 10، 15، 16، 18، 19 و 20 ) و میزان درون نگری و عمیق شدن فرد در احساسات درونی خودش... ادامه مطلب

ادامه نوشته

منبع تحقیق درباره ضریب همبستگی پیرسون

به الگوهای شخص از پیامدهای هیجان به شناخت و کنش منجر می‌شود.  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  نظریه هیجان‌های متمایز پیش بینی... ادامه مطلب

ادامه نوشته

منبع تحقیق درباره نارسایی هیجانی-فروش پایان نامه کامل

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  شخصیت‌ها را به دو طبقه درون گرا و برون گرا تقسیم کرد. از دیگر همکاران فروید که مکتب روان شناسی فردی را... ادامه مطلب

ادامه نوشته

منبع تحقیق درباره تیپ های شخصیتی

  اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند. برای دانلود متن... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه درباره کارکردهای اجتماعی

ن (1969) نتایج این آزمون را با سایر روش های اندازه گیری خشنودی شغلی مقایسه نموده و آن را معتبر شناخته اند.مطالعه ارشدی (1369) ضریب همبستگی را برای نمره کل این پرسشنامه با پرسشنامه خشنودی... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی

دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی با فرمت ورد موفقیت تحصیلی را تحت تأثیر قرار دهند. اشتغال زنان در چگونگی توزیع قدرت در خانواده نقش مهمی دارد که... ادامه مطلب

ادامه نوشته

منبع تحقیق درباره اجتماعی و فرهنگی

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  فعال کردن و تنظیم کردن تجربۀ هیجان، با هم کار می‌کنند. (بک ، 1984)پلاچیک (1985) معتقد است که هیجان یک... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی-خرید پایان نامه

بالاتر از کودکانی که دارای مادران خانه دار بوده است.. شعیری(1383) در پژوهشی نشان داد که سلامت روانی همبستگی مثبت و معناداری با پیشرفت تحصیلی دارد به طوری که هرقدر دانش آموزان از سلامت... ادامه مطلب

ادامه نوشته

منبع تحقیق درباره بیماران سرطانی

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  حاکی از آن است که ابرازگری هیجانی به سلامت روانشناختی و جسمانی منجر می‌شود(به عنوان مثال، کینگ... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  نشان داد که بین عملکرد خانواده به طور کلی و سلامت عمومی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد . از... ادامه مطلب

ادامه نوشته