دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: حقوق اقلیت ها

دارند.بر همین پایه آنان را معمولا اقلیت های دینی (مذهبی) و اقلیت های قومی یا نژادی واقلیت های ملی بخش می کنند.درایران برپایه اصل دوازدهم قانون اساسی دین رسمی ایران ((اسلام)) ومنذب رسمی... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: کنوانسیون حقوق کودک

بخش پنهان وکشف نشده جنایت ها جنحه های مطالعه شده بیشتر از آن چیزی است که آمار نشان میدهد. نفع و توجهی که بدین ترتیب بزه دیدگان برانگیختند موجب شد تا قوانین کیفری چندی جبران خسارات... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: کردار اجتماعی

خود را در رد و نقد اخلاق گرایی قانونی نیز ارائه کردند. به اعتقاد میل، دریک جامعهی متمدن تنها مورد توسل به قهرو اجبار در رابطه با فرد همانا برای باز داشتن او از ضرر زدن یا زیان رساندن... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: تحقیقات جنایی

از آنچه که سودمندمی‏نماید و نه فراتر از آنچه که عادلانه به نظر می‏رسد.» در آثار بنتام مدام از اصل فایده، مفهوم فایده و لذت سخن می رود . سوال آن است که نسبت این دو مفهوم بنیادین سامانه... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: تحولات اقتصادی

مجازات همراه است به یک چشم با یکدیگر مقایسه نمیکند بلکه تنها به مقایسه برخی از آنها می پردازد، یعنی به مقایسه آنهای که بخش میانی و تغییرناپذیر احساس اخلاقی را جریحهدار می سازد.... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: مسئولیت کیفری

و زور طلب می کند . در واقع ، ضرورتهای (اخلاقی ) و نظم اجتماعی همواره یکی نیست و تنها بعضی رفتار و کردارها باید مجرمانه تلقی شود . با توجه به این قاعده ی سوم ، رُسی بعضی از اعمال را که در... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: گزاره های اخلاقی

غیر از مجلس، همچون پادشاه،قوّه مجریّه یا هر نهاد حکومتی و غیر حکومتی دیگری را به عنوان قانون‏گذار بشناسد و تفکیک قوا را قبول نکند یا جرایم گذشته را مشمول قانون جدید قرار دهد (مثل... ادامه مطلب

ادامه نوشته