تحقیق رایگان درمورد طلاق، شرط ضمن عقد، شخص ثالث

عقد صلح را منعقد می سازد. گاهی شرط به نفع ثالث است که شخص معین بری می گردد. به هر حال به نظر می رسد که با وقوع عقد صلح یا هر عقد دیگر مانند بیع ، ابراء محقق می گردد ولی این ابراء نیاز به... ادامه مطلب

ادامه نوشته

تحقیق رایگان درمورد ضمن عقد، شخص ثالث، اجرت المثل

می رسد ورثه موصی به عنوان قائم مقام بتواند اجبار وی را بخواهد یا فسخ صورت عدم اجبار ممتنع وصیت تملیکی را فسخ کند. باید توجه نمود که در عقد هبه واهب خود اقدام به اجبار یا رجوع از هبه می... ادامه مطلب

ادامه نوشته

تحقیق رایگان درمورد طلاق، زوجه، طلاق بائن

قوانین موضوعه ایران است. ثانیاً وجود اختلاف نظر در این موضوع در فقه می باشد. در فقه بیشتر اختلاف بر این است که رجوع را باید حکم بدانیم در این صورت امکان اسقاط آن نمی باشد یا باید حق... ادامه مطلب

ادامه نوشته

تحقیق رایگان درمورد طلاق، زوجه، وکالت در طلاق

که طلاق های بائن در قانون مدنی ذکر گردیده است و لذا نمی توان بر طبق ماده 10 و 754 قانون مدنی طلاق جدیدی به آن چه در ماده 1145 ذکر شده است افزود. بنابراین هر گاه طلاق به عوض بوده است در این... ادامه مطلب

ادامه نوشته

تحقیق رایگان درمورد طلاق، زوجه، شخص ثالث

احراز وجود کراهت نیست و دادگاه با اظهار زن ، طلاق خلع را واقع می سازد. 2. فدیه از آن جا که قرار دادن عوض در طلاق خلع است می توان طلاق واقع شده را نوعی ایقاع مشروط و معوض دانست . عوض در... ادامه مطلب

ادامه نوشته

تحقیق رایگان درمورد طلاق، طلاق بائن، عقد نکاح

ماهیت آن در این فصل به مفاهیم طلاق، رجوع و اقسام طلاق خواهیم پرداخت. طلاق بعنوان یکی از انواع ایقاعات که در ضمن عقد نکاح مطرح می شود دارای احکام و آثار خاص و ویژه ای است که پرداختن به... ادامه مطلب

ادامه نوشته