تحقیق رایگان درمورد طلاق، ضمن عقد، صحت معامله

هم قابل اعمال بوده و البته این جابجائی احکام با توجه به خصایص ذاتی ایقاعات حسب مورد با تغییراتی همراه خواهد بود. 2- بنظر می رسد پذیرش شرط ضمن ایقاعات استثنائاتی را در خود می پذیرد.... ادامه مطلب

ادامه نوشته

منبع پایان نامه ارشد درباره عزت نفس، دانش آموزان، social science

ر بر میزان شادکامی سالمندان.مجله روان شناسی و دین، دوره هشتم،شماره 30، تابستان،ص 69. – نریمانی،محمد؛ عباسی، مسلم؛ ابوالقاسمی، عباس؛ احدی، بتول(1392). مقایسه ی اثربخشی آموزش پذیرش و... ادامه مطلب

ادامه نوشته

منبع پایان نامه ارشد درباره عزت نفس، ACT، سلسله مراتب

ل نمرات پیش آزمون، اثر معنی دار عامل بین آزمودنی های (005/0P ،38.914=(28و1)F) گروه وجود دارد. . چون سطح معناداری آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره کمتر از 05/0 می باشد ، لذا می توان نتیجه گرفت که... ادامه مطلب

ادامه نوشته

منبع پایان نامه ارشد درباره افراد وابسته به مواد، عزت نفس، مواد مخدر

تأهل 10 متأهل 30 کل در این پژوهش تعداد30 نفر شرکت کردند از این تعدا 20 نفر مجرد و10 متاهل بوده اند جدول 4-2 فراوانی شرکت کنندگان برحسب تحصیلات 11 زیر دیپلم تحصیلات 5 دیپلم 13 فوق دیپلم... ادامه مطلب

ادامه نوشته

منبع پایان نامه ارشد درباره عزت نفس، دانش آموزان، افراد وابسته به مواد

در همه ی اختلالات روانی است( روزن بام و هادری، 1985، نقل از پروین، ترجمه ی جوادی و کدیور به نقل از کریم زاده، 1380). خودکار آمدی باعث بهبودی زودتر بیماری جسمانی می شود( کاپلان، آتکینس... ادامه مطلب

ادامه نوشته

منبع پایان نامه ارشد درباره دانش آموزان، دانش آموز، سلامت روان

تکلیف،‌ هدفهای عملکردگرا،‌ عملکرد گریز و تبحری) پرداخته اند. هدفهای عملکرد گرا و عملکرد گریز در تمام موضوع ها همبستگی بالایی داشتند، در حالی که ارزش تکلیف و هدف تبحری در تمام ... ادامه مطلب

ادامه نوشته