دانلود تحقیق با موضوع تفسیر قرارداد

اسناد بین‌المللی، دو رویکرد کاملاً متفاوت نسبت به این اصل وجود دارد: اصل تفسیر بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی، در حل‌وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی ضرورتی انکارناپذیر است.... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود تحقیق با موضوع کنوانسیون وین

درونی متعاقدین، به کار گرفته باشد. به تعبیر دیگر، اصالت حقیقی با قصد انشاکنندگان قرارداد است و اصل تفسیر بر اساس معیارها نوعی، صرفاً جنبه ثانوی و فرعی دارد. بند 2 ماده 8 کنوانسیون... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود تحقیق با موضوع تفسیر قرارداد

قانون یا قرارداد را تفسیر می کند تا به نیت و باطن مقنن یا منعقد کننده قرارداد پی ببرد، ولی در این راه آن قدر حوزه فکری خویش را گسترش می دهد که گزاره های جدیدی ایجاد می کند در حالی که... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود تحقیق با موضوع تفسیر قرارداد

جهت اجرای آن است، حال تفاوتی نمی‌کند که موضوع این ابهام اراده عبارات مفاد قراردادی یا عوامل خارج از مفاد قرارداد در جهت تکمیل مفاد قرارداد باشد.گفتار اول: مفهوم تفسیر قرارداد و... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود تحقیق با موضوع قوانین موضوعه

ی داشته و نماینده یک قوه حقیقی اند بخاطراینکه ایجاد کامن لا و انصاف قبل از هر چیز در تاریخ مدیون آنها است باوجود اینکه در قرن اخیر وضع دگرگون شده است. لیکن هیچ موضوع که در حقوقدانان... ادامه مطلب

ادامه نوشته

دانلود تحقیق با موضوع زمینه اجتماعی

مورد تحلیل و ارزیابی قرار بدهد و در نتیجه آن طریقه که در حقیقت ایجادکننده عدل و انصاف باشد مطابق شرایط عصر و زمان اصلاح نموده فرمول جدید حقوق را به خاطر حل و فصل قضایا بوجود آورد. این... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه حقوق با موضوع : تنظیم خانواده

یادآور می شویم.الف) طبیب، اگر قصور ورزد یا بدون اذن مبادرت به معالجه کند، ضامن چیزی است که تلف می کند. این نظریه در میان فقهاء طرفداران زیادی دارد و حتی ادعای اجماع نیز بر آن شده است.... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه حقوق با موضوع : مسئولیت کیفری

من می کند، اما پس از عمل صدمات زیادی به اینجانب وارد شده است. پس از انجام تحقیقات و اخذ نظریه کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی، کمیسیون مذکور اعلام می کند که بیمار توسط پزشک، تحت عمل جراحی... ادامه مطلب

ادامه نوشته

پایان نامه حقوق با موضوع : سیلین

نظامات دولتی.در اصطلاح حقوقی، خطا «مقابل عمد است و آن عبارت است از وصف عملی که فاعل آن دارای قوه تمیز بوده و به علت غفلت یا نسیان یا جهل یا اشتباه یا بی مبالاتی و عدم احتیاط عملی که... ادامه مطلب

ادامه نوشته