سايت مقالات فارسی – اثرات پوشش های خوراکی و اسانس های گیاهی در نگهداری وکیفیت مغز …

(اثر پوشش های خوراکی همراه با اسانس های گیاهی برکمیت و کیفیت مغز گردو)
۴-۲-۱- کاهش وزن
نمونه های مغز گردوی مورد آزمایش قبل از پوشش دادن و همچنین در مراحل آزمایش و در پایان توزین گردیدند. از آن جا که گردو از خشک میوه ها می باشد، تغییرات وزن در آن چندان زیاد نیست. در پیوست ۳ تغییرات وزن مغز گردو در زمان های مختلف مشاهده می شود. در زمان شروع آزمایش (۲۵/۷/۸۸) وزن مغز گردو ۱۰۰ گرم بود که در کیسه های پلاستیکی قرار داشت.
۴-۲-۲- روغن کل
میزان روغن کل در تیمارهای مختلف که حاوی اسانس بودند در زمان شروع آزمایش متفاوت و میانگین آن ها ۸۱/۶۹ درصد بود. تفاوت هایی که در میزان روغن کل تیمارها در زمان های مختلف وجود داشت مربوط به عوامل محیطی و شرایط آب و هوایی موجود در رقم مورد آزمایش بود. میانگین میزان روغن کل مغز گردو در تیمارهای مختلف پس از دو ماه ۱۰/۷۰ و پس از ۴ ماه ۷۰ و پس از ۶ ماه ۳۲/۶۹ درصد بود. تغییرات میزان روغن کل مغز گردو در زمان های مختلف بین ۲۸/۱ تا ۴۱/۱ درصد بود که در سطح احتمال ۵% P≤ معنی دار نبود. در این آزمایش میزان روغن کل نمونه های شاهد و تیمارهای مختلف با پوشش های متفاوت در پیوست ۴ نشان داده شده است.
۴-۲-۳- میزان پراکسید
با گذشت زمان در هر دوره دو ماهه میانگین میزان پراکسید در تیمارهای مختلف با پوشش های CMC و پکتین و اسانس های گیاهی به همراه لسیتین و سوربیتول در سطح احتمال ۵ درصد و مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن دارای تفاوتهای معنی دار با تیمار شاهد بودند. در این آزمایش نیز میزان پراکسید روغن مغز گردوی تازه ۵۸/۰ میلی اکی والان اکسیژن برکیلوگرم روغن بود و با گذشت زمان این مقدار افزایش یافت. تغییرات عدد پراکسید را در زمان های مختلف در تیمارهای اسانس دار در جدول ۴-۵ نشان داده شده است.
جدول۴-۳- عدد پراکسید در تیمارهای پوشش دار و اسانس دار (میلی اکی والان اکسیژن برکیلوگرم روغن)

این مطلب را هم بخوانید :  بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات۹۳- قسمت ۳۱

تیمار ۲۵/۷/۸۸ ۲۵/۹/۸۸ ۲۵/۱۱/۸۸ ۲۵/۱/۸۹
CMC+ لستین+ ۴۵% سوربیتول ۵۸/۰ b*76/2 b85/3 b28/4
CMC+ لستین+ ۴۵%سوربیتول+ ۲۵/۰% زنیان ۵۸/۰ d71/2 d76/3 d18/4
CMC+ لستین+ ۴۵%سوربیتول+۵/۰% زنیان ۵۸/۰ e51/2 e39/3