ارتباط، رای

دانلود پایان نامه

 

برای سهولت فرض کنیم که بلور، مکعبی به طول  می باشد، با شرط مرزی ،  ،    ،  را معین می‌کند، که در آن‌ها ، و دیگر مؤلفه‌ها و ، ،  اعداد مثبت‌اند. که به‌صورت برداری به این شکل می باشد:

(7-2)

فرکانس  فقط به بزرگی  بستگی دارد(به‌وسیله ارتباط )، که چنین معین می‌گردد:

(8-2)

چگالی حالت با بردار موج به بزرگی کمتر  چنین می باشد:

مطلب مشابه :  کارشناسی ارشد:دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی