ارتباط، نظریه

دانلود پایان نامه

 

فرکانس  را فرکانس دبای می‌نامند. تابع توزیع  برحسب  چنین می باشد:

   

 

 

 

نظریه دبای در مورد بلورها در این ارتباط اختصار‌شده می باشد.[4]

مطلب مشابه :  مقاله درباره ناهمسانی واریانس، کارشناسی ارشد