ارشد:دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن 

تکه ای از متن پایان نامه :

به شورای حل اختلاف ارجاع داده می­گردد؛ پس اگر خواهان خواسته­ی خود را کمتر از بیست میلیون ریال یا پنجاه میلیون ریال حسب مورد تعیین کند، دعوای وی برای رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع می­گردد. از طرف دیگر، طبق ماده­ی 31 قانون شورای حل اختلاف، کلیه­ی آراء صادره براساس این قانون، ظرف مدت بیست روز، قابل تجدید­نظر­خواهی در دادگاه عمومی حوزه­ی قضایی می باشد و از­این­رو، در دعاوی­ای که در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد، حتّی اگر خواسته یا بهای آن کمتر از سه میلیون ریال باشد، رأی صادره از شورا قابل تجدید­نظر می باشد. با وجود این، هنوز هم ماده­ی 331 قانون آیین دادرسی مدنی، در بعضی دعاوی مالی کاربرد دارد؛ زیرا برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی، دادگاه­های عمومی خاصی صالح به رسیدگی هستند و سایر دادگاه­های عمومی یا شورای حل اختلاف، صلاحیّت رسیدگی به این دعاوی را ندارند (قانون اختصاص تعدادی از دادگاه­های موجود، به دادگاه­های موضوع اصل 21 قانون اساسی «دادگاهطلاق، نسب، حجر و وقف قابل فرجام هستند و در سایر دعاوی غیرمالی و همچنین در دعاوی مالی، رأی صادره از دادگاه تجدید­نظر قابل فرجام نخواهد بود.

4- صلاحیت محاکم

معمولاً دعاوی غیرمالی در دادگاه­ها رسیدگی می­گردد، مگر در موارد محدودی که در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد. ماده­ی 10 قانون شورای حل اختلاف در این باره چنین اظهار می­دارد: «دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتّی با توافق طرفین ندارد : الف- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب؛ ب- اختلاف در اصل وقفیت، وصیت و تولیّت؛ ج- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی؛ د- دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی؛ ه- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری می­باشند». همچنین ماده­ی 11 این قانون، مقرر می­دارد: « قاضی شورا در موارد زیر، با مشورت اعضای شورای حل اختلاف، رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می­نماید:

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی

1- دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون ریال و در شهر تا پنجاه میلیون ریال؛

2- کلیه­ی دعاوی مربوط به تخلیه­ی عین مستأجره، به­غیر از دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛

3- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر موم و رفع آن؛

4- ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ به، در­صورتی­که شورا نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد».

پس در دعاوی مالی، برای تعیین مرجع صالح، بایستی خواسته و بهای آن را در نظر گرفت؛ به دیگر سخن آنکه، مطابق بند 1 ماده­ی 11 قانون شورای حل اختلاف، دعاوی مالی که خواسته یا بهای آن در

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه