استاندارد

دانلود پایان نامه

۶.۴mm×۲۵۰mm(5µm)
آلمان

دتکتور
UV detector K- 2600 wellchrom
آلمان
۲۲
GC(اسیدهای چرب)
Varian
آلمان

ستون
CP sill 88(60 m×۰.۲۵mm×۰.۲µm)
آلمان

دتکتور
۳۰۰
آلمان

انژکتور
۲۸۰
آلمان

oven
۱۷۵
آلمان
۲۳
GC(استرول)
Supelco
آلمان

ستون
CD- 5
آلمان

دتکتور
۳۰۰
آلمان

انژکتور
۲۸۰
آلمان

oven
۲۶۰
آلمان
۲۴
صافی
۰.۴۵ μm Teknokroma
اسپانیا
۲۵
سرنگ HPLC
Gastight 1710 100 μl
آمریکا
۲۶
سرنگ GC
Hamilton-Bonaduz 10 μl
سویس
۲۷
فیلتر سر سرنگی
CNW Nylon(PA) , white , 0.45 μm
چین
۲۸
صفحه TLC
Poly gram Sil G/UV254 20×۲۰
آلمان
۲۹
صفحه TLC
Merk Silica gel 60 HPLC
آلمان
۳۰
HPLC
YL instrument
کره جنوبی

پمپ
YL9110
کره جنوبی

ستون
MZ-Analytical perfect sil 250×۴.۶mm 100NH2(5μm)
آلمانی

دتکتور
YL9170
کره جنوبی

۳-۳ روش‌های آزمون

۳-۱ مالوا نگلکتا
۳-۱ مالوا نگلکتا
۳-۳-۱ تهیه نمونه گیاه پنیرک:
برگ ها و ساقه‌های گیاه پنیرک از باغ سازمان ملی استاندارد در نیمه اول فروردین ماه چیده شدند و به مدت ۴۸ ساعت در آون (مدل Heraeus) 50 درجه سانتی‌گراد خشک گردیدند. زمان چیده شدن برگ‌ها صبح بین ساعات ۸:۰۰ تا ۹:۳۰ بوده است. برگ ها و ساقه‌های خشک شده درکیسه پارچه‌ای نگهداری شدند.
۳-۳-۲ اندازه‌گیری رطوبت پودر سبزی:
رطوبت نمونه خشک شده سبزی بر پایه استاندارد ملی ایران به شماره ۲۷۰۵ انجام گردید (۱۰).
در ۳ ظرف خشک و دارای وزن ثابت مقدار ۵ گرم نمونه وزن شد و در آون ۱۰۵ درجه به مدت ۳ ساعت خشک شد. نمونه ها پس از خنک شدن در دسیکاتور توزین شدند و مقدار رطوبت محاسبه گردید.
۳-۳-۳ اندازه‌گیری خاکستر کل پودر سبزی:
خاکستر کل نمونه خشک شده سبزی بر پایه استاندارد ملی ایران به شماره ۲۷۰۶ انجام گردید (۱۱).
در ۳ کروزه به وزن ثابت رسیده مقدار ۳ تا ۵ گرم نمونه پودر سبزی خشک شده ریخته شد. محتوای کروزه‌ها با شعله گاز آزمایشگاه سوختند تا حدی که دودی از نمونه‌ها متصاعد نشد. کروزه‌ها در کوره ۶۵۰ درجه سانتیگراد تا زمانی که وزن آنها تغییر نکرد خاکستر شدند.کروزه‌ها در دسیکاتور خنک شدند و توزین گردیدند.
۳-۳-۴ اندازه‌گیری چربی کل پودر سبزی:
چربی نمونه خشک شده سبزی بر پایه استاندارد ملی ایران به شماره ۲۸۶۲ انجام گردید(۸).
حدود ۵ گرم از نمونه پودر سبزی پنیرک در کاغذ صافی توزین شد و کاغذ در بالن سوکسله گذاشته شد. روی نمونه ها حدود ۱۸۰ میلی‌لیتر هگزان ریخته‌شد. بالن ها در دستگاه سوکسله Gerhardt- Soxtherm قرار گرفتند و پس از ۲ ساعت در دمای ۱۸۵ درجه سانتی‌گراد، و تکمیل کار دستگاه بالن‌ها خارج شده و در آون ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد خشک شدند تا بقیه حلال از نمونه روغن حذف شود. بالن‌ها در دسیکاتور خنک شدند و توزین و محاسبه انجام شد.
۳-۳-۵ اندازه‌گیری پروتئین کل پودر سبزی:
پروتئین نمونه خشک شده سبزی بر پایه استاندارد ملی ایران به شماره ۲۸۶۳ انجام گردید (۹).
مقدار یک گرم از نمونه پودر سبزی پنیرک در کاغذ صافی توزین شد و به بالن هضم دستگاه کلدال منتقل شد.به هر بالن ۲۵ میلی‌لیتر اسیدسولفوریک غلیظ و ۱۰ گرم قرص کاتالیزور افزوده‌شد. بالن ها به دستگاه هضم Kjeldatherm Gerhardt- متصل شدند تا عمل هضم در دمای ۴۰۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۴ ساعت انجام شود. پس از خنک شدن بالن‌های هضم، در روز بعد، تک‌تک بالن‌ها در دستگاه تقطیر Gerhardt- vapodest ، با افزودن سود ۳۲% تقطیر شدند. نمونه‌ های جمع‌آوری شده در اسید بوریک ۲% با اسیدکلریدریک ۱/۰ نرمال تیتر شدند.
فرمول محاسبه درصد پروتئین خام بر اساس وزن نمونه خشک=
(حجم اسیدکلریدریک مصرفی× ضریب پروتئین×۲۹۰۰۱۴/۰×۱۰۰۰۰)/( وزن نمونه)
ضریب پروتئین در نمونه پودر پنیرک ۲۵/۶ در نظر گرفته شد.

۳-۳-۶ اندازه‌گیری اسیدهای چرب پودر سبزی:
ترکیب اسیدهای چرب نمونه خشک شده سبزی بر پایه استانداردهای ملی ایران به شماره ۴۰۹۰ و ۴۰۹۱ انجام گردید (۱۵و ۱۶).
تهیه آزمونه: نمونه سبزی در هگزان ریخته شد و به مدت ۲ ساعت در دمای محیط تکان داده شد. سپس به کمک دستگاه روتاری در دمای ۳۰ درجه سانتی گراد هگزان حذف گردید. ۵ قطره نمونه با ۲ میلی لیتر پتاس متانولی ۲ مولار و ۵ میلی لیتر هگزان مخلوط شده و به مدت ۱ دقیقه هم زده شد. فاز بالایی (هگزان) به دستگاه گازکروماتوگراف تزریق شد. (ستون varian مدل CPsill 8860 متر۲۵/۰میلی متر در ۲/۰ میکرومتر- دمای ستون ۱۷۵ درجه سانتی گراد-دمای انژکتور: ۲۸۰- دمای آشکارساز:۳۰۰درجه سانتی گراد).
۳-۳-۷ اندازه‌گیری استرول‌های پودر سبزی:
استرول نمونه خشک شده سبزی بر پایه استاندارد ملی ایران به شماره ۱۶۳۲۴ انجام گردید (۱۷).
تهیه آزمونه:۱۰ گرم نمونه سبزی را با ۱۰۰ میلی لیتر پتاس اتانولی ۲ مولار(۲۲/۱۱گرم پتاس در۱۰۰ میلی لیتر اتانل) مخلوط می کنیم. مخلوط را به مدت ۵/۱ ساعت در مبرد معکوس می جوشانیم. پس از خنک شدن، به محلول ۱۰۰ میلی لیتر آب مقطر می افزاییم. محلول را در دکانتور ریخته و ۷۰-۸۰ میلی لیتر اتر افزوده و خوب هم می زنیم. فاز پایین حذف گردید و فاز بالایی ۴ تا ۵ بار با آب مقطر شسته شد. باقی مانده در دمای اتاق خشک شد.
باقی مانده، در کمی کلروفرم حل شد و روی صفحه TLC تزریق گردید. صفحه در تانک TLC قرار گرفت و پس از آنکه حلال تا ۸۰% کاغذ بالا آمد (تا ۲ سانتی متر مانده به بالای صفحه) صفحه را خارج کرده
و خشک نموده و با پاشیدن معرف ردآمین استرول ها مشخص شدند. محدوده استرول ها را مشخص کرده و با کاردک تراشیده شد و در ۲ میلی لیتر کلروفرم حل شد. برای اطمینان از انحلال استرول ها در کلروفرم مخلوط به مدت ۵ دقیقه در دمای ۵۰ تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد نگه داشته شد. مخلوط روی صافی کاغذی صاف شد و برای تزریق به دستگاه گاز کروماتوگراف آماده شد.(ستون supelco TYm5 طول ۳۰ قطر ۲۵/۰ میلی متر در ۲/۰ میکرومتر) (دما ستون: ۲۶۰ ، دمای انژکتور: ۲۸۰ ، دمای آشکارساز: ۳۰۰ درجه سانتی گراد).
فعال سازی صفحه TLC: با یک پرک سود و ۱۰۰ میلی لیتر آب مقطر، محلول سود ساخته و روی صفحه TLC ریخته شد و سپس در دمای ۱۰۰ درجه سانتی گراد خشک شد. روی صفحه فعال شده تزریق نمونه انجام شد.
ترکیب درصد حلال: فاز متحرک عبارت است از ۶۵% هگزان و ۳۵% دی اتیل اتر. مخلوط به مدت ۳۰ دقیقه در تانک در بسته ماند تا فضای تانک اشباع شود و سپس کاغذ TLC در آن قرار گرفت.
۳-۳-۸ اندازه‌گیری املاح موجود در خاکستر پودر سبزی:
فلزات نمونه خشک شده سبزی بر پایه استانداردهای زیر در آزمایشگاه شرکت بهداشتکار اندازه‌گیری شدند.
اندازه‌گیری فسفر بر پایه استاندارد ملی ایران به شماره ۱۲۶۰ انجام شد.
اندازهگیری فسفر پنیرک طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۱۲۶۰ (شیر- تعیین مقدار فسفرکل- روش جذب مولکولی بوسیله بینابسنجی- روش آزمون) انجام گرفت. مواد آلی نمونه به روش هضم مرطوب با استفاده از اسیدسولفوریک و پراکسید هیدروژن یا به روش خشک با خاکستر کردن سوزانده می شوند و پس از افزودن محلول مولیبدات/اسیدسولفوریک، رنگ آبی مولیبدن تشکیل شده و میزان جذب محلول در طول موج ۸۲۰ نانومتر با روش بینابسنجی اندازهگیری میشود.
اندازه‌گیری کلسیم، مس، آهن، منگنز، منیزیم و روی طبق روش AOAC30 985.35 انجام شد (۲۲).
اندازهگیری عناصر فوق طبق روش AOAC شماره ۹۸۵.۳۵، املاح در غذای کودک ، محصولات داخلی و غذای حیوانات خانگی، انجام گرفت.
ترکیب آلی در کوره خاکستر شد. خاکستر باقیمانده در اسید رقیق حل شد و با اسپکتروفتومتری جذب اتمی اندازهگیری شد.
طول موج جذب کلسیم ۴۲۳ نانومتر، طول موج مس ۳۲۵ نانومتر، طول موج جذب آهن ۲۴۸ نانومتر، طول موج جذب منگنز ۲۷۹ نانومتر، طول موج جذب منیزیم ۲۸۲ نانومتر و طول موج جذب روی ۲۱۴ نانومتر بود (۲۲).
اندازهگیری سدیم و پتاسیم بر اساس روش AOAC شماره ۹۹۹.۲۳، سدیم و پتاسیم در شیر خشک انجام شد. نمونه در آب حل شد .محلول نمونه و مرجع مستقیما در شعله اتمیزه شدند برای اسپکتروفتومتری نشری شعله و شدت نور نشر شده در ۷۶۸ نانومتر برای پتاسیم و۵۸۹ نانومتر برای سدیم اندازهگیری شد (۲۱).
اندازهگیری قلع در پنیرک طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۹۲۶۵ (مواد غذایی کنسرو شده- اندازهگیری مقدار قلع- روش طیفسنجی نوری جذب اتمی با شعله) انجام شد (۱۳).
در این روش آزمونه ابتدا با استفاده از محلول اسید نیتریک و سپس محلول اسید کلریدریک، هضم شد و محلول بدست آمده رقیق شد. جهت کاهش تداخل دستگاهی به تمامی محلول های مورد آزمون اعم از محلول استاندارد و محلول حاصل از هضم و آمادهسازی نمونه، محلول آبی کلریدپتاسیم به مقدار مشخص افزوده شد و در ادامه میزان عنصر قلع به روش طیف سنجی نوری جذب اتمی با شعله نیتروزاکسید (اکسید کننده)- استیلن، در طول موج ۵/۲۳۵ نانومتر اندازهگیری شد.
۳-۳-۹ مراحل استخراج موسیلاژ محلول در آب:
برای تهیه موسیلاژ محلول درآب از برگ‌ها و ساقه گیاه پنیرک مراحل زیر بر روی نمونه جمع‌آوری خشک شده انجام شد. روش استخراج از تحقیق ۶۴ و ۶۵ با کمی اصلاح انجام شد.

مطلب مشابه :  فناوری اطلاعات

۳-۳-۹ -۱ آسیاب نمونه:
برگها و ساقه های خشک شده با آسیاب” سانیو ژاپن” آسیاب شدند.
۳-۳-۹ -۲ چربی زدایی:
نمونه آسیاب شده ابتدا با هگزان چربی‌گیری شد. به این‌ترتیب که مخلوطی از ۵۰ گرم نمونه و ۲۰۰‌ میلی لیتر هگزان با هم مخلوط شدند و به مدت ۱ ساعت روی دستگاه شیکر Kika labortechnik 501HS ، مخلوط شد. پس از گذشت ۱ ساعت ، مخلوط با کاغذ صافی صاف شد و در آون ۴۵ درجه سانتی گراد به مدت ۴ ساعت خشک گردید.

۳-۳ مرحله خشک کردن پودر چربی گرفته ۳-۲ مرحله چربی زدایی از پودر سبزی
۳-۳-۹ -۳ استخراج در آب دیونیزه:
پودر سبزی چربی گرفته شده به نسبت ۵ در ۱۰۰ با آب دیونیزه مخلوط شد و به مدت ۲ ساعت در حمام آب ۹۰ درجه‌سانتی‌گراد قرار گرفت.

۳-۴ مرحله استخراج پلی‌ساکاریدهای محلول در آب
نمونه با دور ۱۰۰۰۰ دور در دقیقه به مدت ۳۰ دقیقه سانتریفوژ شد. و از صافی کاغذی برای جداسازی باقی‌مانده ذرات سبزی استفاده شد. این مرحله ۵ بار تکرار شد و هر بار به پودرسبزی باقی‌مانده آب مقطر افزوده شد.

۳-۵ صاف کردن صمغ سانتریفوژ شده
۳-۳-۹ -۴ حذف پروتئین:
برای حذف پروتئین، به محلول جدا شده به میزان ۱/۰% تری‌کلرو‌استیک اسید افزوده شد و نمونه با دور ۱۰۰۰۰ دور در دقیقه به مدت ۱۵ دقیقه سانتریفوژ شد.
۳-۳-۹ -۵ انحلال در اتانل ۹۶% و خشک کردن:
پس از حذف پروتئین، بخش محلول جدا شده با حجم ۲ برابر الکل اتیلیک ۹۶% مخلوط گردید تا ترکیبات کوچک مولکول (منو و دی ساکاریدها) حذف شوند و صمغ بصورت رسوب باقی مانده از فاز مایع جدا شد و رسوب صمغ در آون ۴۰ درجه سانتی‌گراد خشک شد. رنگ صمغ خشک شده قهوه‌ای تیره بود.
بخشی از موسیلاژ با دستگاه خشک‌کن انجمادی (۲۰ ساعت در دمای۴۰- درجه‌سانتی‌گراد) خشک شد و صمغ بدست آمده کرم تا آجری رنگ بود. نمونه‌ها جمع‌آوری و در ظرف شیشه ای در
دمای اتاق نگهداری شدند.

مطلب مشابه :  پایان نامه درموردسطح معنی داری، استان گیلان، مدیران و کارکنان، مدارس دخترانه

۳-۶ مرحله خشک شدن در دستگاه خشک‌کن انجمادی(فریزدرایر)

۳-۳-۱۰ هیدرولیز صمغ به روش فنل سولفوریک اسید:
روش فنل سولفوریک طبق پروتوکل شرکت Megazyme و مقالات ۳۰ و ۶۱ انجام شد. این آزمون برای اندازه‌گیری قند کل در نمونه هایی که ساختار مستحکمی دارند مناسب است.
مواد اولیه عبارتند از:
– آب دیونیزه
– محلول قندی گلوکز بعنوان استاندارد
– فنل بعنوان معرف
– اسید سولفوریک بعنوان عامل تجزیه کننده کربوهیدرات
۳-۳-۱۰-۱ تهیه منحنی استاندارد
برای رسم منحنی استاندارد احتیاج به نمونه شاهد و غلظتهای مختلف استاندارد داریم.
مرحله ۱) در این آزمون قند گلوکز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. در ۶ لوله آزمایش، ۶ محلول به ترتیب با رقت قندی صفر تا ۵۰۰ میکروگرم تهیه شد. طرز تهیه ۶ نمونه استاندارد به قرار زیر بود:
۱- ۵ سی سی آب مقطر + ۵۰۰ مایکرولیتر آب مقطر (محلول شاهد)
۲- ۵ سی سی آب مقطر + ۴۰۰ مایکرولیتر آب مقطر+۱۰۰ مایکرولیتر محلول گلوکز mg/L 1000
۳- ۵ سی سی آب مقطر + ۳۰۰ مایکرولیتر آب مقطر+۲۰۰ مایکرولیتر محلول گلوکز mg/L1000
۴- ۵ سی سی آب مقطر + ۲۰۰ مایکرولیتر آب مقطر+۳۰۰ مایکرولیتر محلول گلوکز mg/L 1000
۵- ۵ سی سی آب مقطر + ۱۰۰ مایکرولیتر آب مقطر+۴۰۰ مایکرولیتر محلول گلوکز mg/L1000
۶- ۵ سی سی آب مقطر + ۵۰۰ مایکرولیتر محلول گلوکز mg/L 1000
یادآوری۱- برای تهیه محلول mg/L 1000 گلوکز، در یک بالن ژوژه ۱۰۰ میلی‌لیتری، مقدار ۱/۰ گرم گلوکز ریخته و با آب مقطر به حجم ۱۰۰ می رسانیم.
مرحله ۲) به هر لوله آزمایش ۵ میلی لیتر محلول فنل ۵% در HCl 1/0 مولار افزودیم.
یادآوری۲- برای تهیه فنل ۵% ، در یک بالن ژوژه ۱۰۰ میلی لیتری، مقدار ۵ گرم فنل ریخته و با محلول HCl 1/0 مولار به حجم می رسانیم.
مرحله ۳) به هر لوله آزمایش با دقت و سرعت ۲۵میلی لیتر اسید ‌سولفوریک غلیظ افزودیم و لوله ها ورتکس شد.
اجازه داده شد محلول لوله ها در دمای آزمایشگاه خنک شوند.
مقدار جذب محلول های استاندارد به کمک دستگاه اسپکتروفوتومتر در طول موج ۴۹۰ نانومتر خوانده‌ شدند.
شاهد آزمون محلول شماره یک بود که با آن دستگاه صفر گردید و سایر رقت ها بر اساس محلول شاهد خوانده شدند.
بطور خلاصه مراحل تهیه نمودار استاندارد به شرح زیر انجام شد:
– ۵ میلی لیتر آب دیونیزه با صفر تا ۵۰۰ مایکرولیتر محلول قندی گلوکز mg/L 1000 مخلوط شد. (تعداد محلول ها