استان کرمانشاه و آلفای کرونباخ

دانلود پایان نامه

9-تغییر وضعیت سلامت گزارش شده (HT): با ا سوال تغییر وضعیت سلامت گزارش شده توسط فرد اندازه گیری میشود. این سوال وضعیت سلامت فعلی فرد را نسبت به یکسال قبل میسنجد.
شیوه نمرهگذاری پرسشنامه SF-36
به طور کلی سوالهای SF-36 به گونه ای نمرهگذاری میگردد که نمره بالاتر بیانگر وضعیت سلامت بهتر میباشد. دامنه نمرات بین 0 تا 100 می باشد.نمره گذاری SF-36 دارای سه مرحله میباشد.
1-کدگذاری مجدد برای 10 سوالی که به کدگذاری مجدد نیازمند است.
2-محاسبه نمره هر مقیاس از طریق جمع کردن نمرههای خام همان مقیاس
3-تبدیل کردن نمرههای خام هر مقیاس به یک مقیاس 100-0(نمره های مقیاس تبدیل شده)
در این آزمون که به روش لیکرت نمرهگذاری میشود .نمرهگذاری برخی از ماد ها مثبت و برخی دیگراز مادهها منفی میباشد. سوالات(1، 6، 7، 8)و سوال 9قسمت(الف، د، ی، گ)و نیز سوال 11 قسمت(ب، د)نمرهگذاری معکوس دارند. و بقیه مادهها نمرهگذاری آنها بدون تغییر میباشد.
نمره گذاری و تبدیل مقیاسها
مقیاس مجموع ارزشهای نهایی بعد از کدگذاری مجدد
عملکرد جسمانی الف+3ب+3 ج+3د+3ی+3و+3ک+3گ+3ن+3م
کارکرد نقش – جسمی 4الف+4ب+4ج+4د
درد بدنی 7+8
سلامت عمومی 1+11الف+11ب+11ج+11د
سرزندگی 9الف+9ی+9ک+9د
عملکرد اجتماعی 6+10
کارکرد نقش – هیجانی 5الف+5ب+5ج
سلامت روانی 9ب+9ج+9د+9و+9گ
بررسی پایایی و روایی آزمون 36SF-
پایایی آزمون: ضریب آلفای کرونباخ دادهها بدست آمده از 404 نفر بین70/.تا 85/.می باشد، بنابراین پایایی بدست آمده از طریق ارزیابی همسانی درونی بین 70/.تا85/.می باشد که نشان دهنده این است که پرسشنامه SF-36 دارای ضریب همسانی درونی مطلوبی می باشد.
ارزیابی ضریب بازآزمایی
به منظور بررسی ضرایب بازآزمایی آزمون SF-36 آزمون مذکور یک هفته پس از اجرا به 120 نفر (60 دختر و 60پسر ) از همان افرادی که در مرحله اول پرسشنامه را تکمیل کرده بودند، داده شد. تعداد 8 نفر (2 دختر و 6 پسر) در مرحله دوم حاضر به تکمیل پرسشنامه نشدند. ضریب باز آزمایی برای 112 نفر(کل نمونه)43/.تا 79/. و برای آزمونیهای دختر بین 33/.تا70/.و برای آزمونی های پسر بین 55/.تا 88/.متغیر بوده است.
روایی آزمون
به منظور بررسی اعتبار پرسشنامه SF-36 از روش به کارگیری ملاک خارجی(نظر متخصصین) استفاده شد. جامعه آماری کلیه افراد مراجعه کننده به یکی از درمانگاههای جنوب شهر تهران در بهمن و اسفند ماه سال 78 بودند .با استفاده از آزمون T برای گروههای مستقل میانگین دو گروه سالم و بیمار در 8 خرده مقیاس مقایسه شدند. یافتهها نشان میدهد که آزمون SF-36 قادر است افراد سالم و بیمار را به طور معناداری از یکدیگر جدا کند
روش اجرای پژوهش
پس از اخذ مجوز از سازمان بنیاد شهید، تعداد کل همسران بر اساس فرم مشکلات شایع سازمان به دست آمد. که حجم این جامعه آماری به 2000 نفر میرسید. و محقق نمونهای 10% معادل 200 نفر را بر اساس سطح تحصیلات و تاهل و تجرد انتخاب نمود.این پژوهش در شهرستانهای استان کرمانشاه و به تناسب(روانسر15 نفر، جوانرود15 نفر، اسلامآباد30نفر، صحنه15نفر، ثلاث 10نفر، کنگاور30نفر، هرسین30 نفر و کرمانشاه 55 نفر) انتخاب گردید.
پس از تعیین حجم در مرحله بعد به طور تصادفی انتخاب شدند. و با توجه به اینکه در اولین مرحله کل افراد دعوت شده مراجعه نکردند، در مرحله بعد با توجه به در دسترس داشتن اسامی آنها به طور تصادفی انتخاب گردیدند. در ابتدای هر جلسه ابتدا هدف از پژوهش بیان شد. و ضمن توجیه آزمودنیها با توجه به اینکه تحصیلات آزمودنیها از ابتدایی تا دیپلم و بالاتر بود، به دلیل تحصیلات پایین و تکمیل پرسشنامه به صورت دقیق، محقق خود به تکمیل پرسشنامه اقدام کرد. و نیزبه علت کثرت آزمودنیها تکمیل پرسشنامهها به شکل گروهی و همچنین در طی چندین جلسه انجام گرفت.