اشتغال در بخش کشاورزی و برنامه ریزی توسعه

دانلود پایان نامه

کمیته برنامه ریزی توسعه ملل (UNIDO) با تکیه بر فرایند صنعتی کردن روستایی در فرایند توسعه معتقد است: صنعتی شدن در مراحل مقدماتی باید بعنوان ابزاری اصلاح شرایط کار و استاندارد های زندگی در جهت مقابله با فقر در ابعاد جهانی و نه فقط بعنوان ابزاری برای تولید بیشتر با استفاده ازتکنولوژی جدید مطرح باشد
اگر این تفکر در ذهن به خوبی پرورش نیابد هرگونه کوشش برای صنعتی کردن مناطق روستایی ممکن است منجر به مهاجرت اکثریت مردمی شود که اثرات صنعتی شدن را تجربه ننموده اند(طاهرخانی،مهدی،1379،
ص53).
مجدی در ضرورت تقویت صنایع روستایی با اهداف اشتغالزایی موجب بهبود وضع زندگی روستائیان شده و در پی آن مشارکت مردم در پروژه های روستایی افزایش یافته و در نهایت منجر به توسعه روستایی خواهد شد (مجدی،1373،ص22).
گرایش به فعالیتهای صنعتی در متون توسعه روستایی تنها محدود به کشورهای در حال توسعه نیست .چرا که در بسیاری ازکشورها سهم اشتغال بخش صنعت در مناطق روستایی بیشتر از بخش کشاورزی است.این مشارکت بعضا دامنه ای بین 20تا35 درصد را در بر می گیرد.در آلمان و اتریش این میزان بیشتر از سایر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است.اشتغال در بخش کشاورزی در این کشور نه تنها به طور نسبی بلکه به طور مطلق کاهش یافته است.
در کشور فنلاند بقای مناطق روستایی از طریق ایجاد صنایع و صنعتی شدن روستایی مورد نظر بوده است. این صنایع عمدتا کوچک و متوسط مقیاس بوده و پیوند قابل توجهی با سایر بخشهای اقتصادی بخصوص بخش کشاورزی داشته اند. در ایالات متحده امریکا، اشتغال در فعالیتهای صنعتی در جهت تولید کالاهای صنعتی از دهه 1980 به سرعت از مناطق شهری به روستاها منتقل شده اند. این تغییر جهت منجر به گرایش قابل توجه جمعیت روستایی به بخش های صنعتی گردیده و منجر به افزایش درآمدهای روستایی شده است.
یو.سی.نایاک ضمن تحلیل روندهای توسعه روستایی در کشورهای در حال توسعه معتقد است که ارایه طرح های توسعه برای مناطق روستایی این کشورها غالبا با شکست روبرو شده اند وی تسریح دارد که تنها راه حل مشکل فقر و بیکاری مناطق روستایی ایجاد فرصتهای شغلی است و برنامه ریزی جهت استقرار صنعت در مناطق روستایی که میتواند ضمن ایجاد اشتغال اهداف توسعه روستایی را محقق سازد.
سازمان توسعه صنعتی وابسته به سازمان ملل ضمن تاکید بر فرآیند استقرار صنعت در مناطق روستایی، تسریح دارد که صنعتی شدن روستایی و کاهش فقر میتوانند مکمل یکدیگر باشند. با استقرار صنعت در روستا، اشتغال و در آمد میتوانند از طریق ارتقاء سرمایه گذاریهای کوچک مقیاس بر پایه استفاده از منابع محلی و از طریق تولید کالاهای مصرفی و افزایش تقاضای محلی بهبود یابند.
جی .آبراهام با بررسی الگوی صنعتی شدن روستایی در هند معتقد است استقرار صنعت در مناطق روستایی توانسته نقش معنا داری را در ایجاد اشتغال و در آمد داشته باشد .صنعتی شدن روستایی با استفاده از منابع محلی سبب تحکیم الگوی عدم تمرکز صنایع بوده و پلی است که پیوستگی بین زندگی شهری و روستایی ایجاد می نماید. (طاهر خوانی، 1379، ص 54)
جدول 1-1- روند اثرات استقرار صنعت در مناطق روستایی
اثرات صنعتی شدن روستایی
محقق
کشورموردبررسی
سال تحقیق
ایجاداشتغال پویا-افزایش درآمد
جان.ام.پترسون
آمریکا
1974
کاهش مهاجرتهای روستایی
ال.وای.گودرای
آمریکا
1977