اصل سوم قانون اساسی و برنامه ریزی توسعه

دانلود پایان نامه

تصویر 4-7-محصولات باغی در دهستان لاکان –روستای سقالکسار 91
تصویر 4-8- درختان انار در دهستان لاکان –روستای سلکی سر 91
عکس 4-9-زمینهای در دهستان لاکان –روستای سقالکسار 98
عکس 4-10-زمین زراعی در دهستان پسیخان 98
چکیده
ایجاد صنایع یکی از راهبردهایی است که به توسعه روستاها کمک می کند صنعتی شدن مناطق روستایی به عنوان شتاب دهنده ایجاد اشتغال پایدار و کار آمد ترین چاره ساز حل مشکل بیکاری روستا است نظریه صنعتی شدن و طرح ریزی مطلوب صنایع در مناطق روستایی به عنوان یک کاتالیزور در جهت ایجاد اشتغال پایدار و به عنوان آخرین چاره کار برای حل مشکل فقر مناطق هم اتبیک بالقوه در جهت حل مشکل بیکاری و عامل تسکین دهنده برای مناطق محروم روستایی به حساب می آید . پیامدهای استقرار متناسب صنایع روستایی در مناطق روستایی معتدل و مرطوب که هر روز از میزان زمینهای کشاورزی کاسته می شود راهکار مناسب محسوب می شود
بنابر این با توجه به اهمیتی که صنایع روستایی دارد باید در در ایجاد آن نهایت دقت اعمال ایجاد گردد
این پایان نامه با روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است هدف آن بررسی معیارهای مکانی ایجاد صنایع روستایی می باشد شیوه جمع آوری اطلاعات بصورت میدانی و کتابخانه ای بوده و نتایج حاصل از مطالعات میدانی نشان می دهد که در سطح روستاها 25 درصد از صنایع در روستا از لحاظ سازگاری و مطلوبیت و ایمنی کارایی لازم را دارند و بقیه صنایع ناسازگار می باشند
واژگان کلیدی: صنایع روستایی ، معیارهای مکانی ، زیست محیطی ، شهرستان رشت
مقدمه :
فعالیت کشاورزی در برنامه توسعه اقتصادی کشور و به استناد اصل سوم قانون اساسی هدف اصلی از احداث صنایع در روستاها فراهم کردن زمینه ایجاد روستاهای فعال و پر رونق با محوریت تولیدات کشاورزی و دامی تا سر حد خود کفایی در محصولات اساسی کشور می باشد ، رسیدن به این اهداف علاوه بر ایجاد خود اتکافی صنعتی، به اقتصاد غیر فعال مناطق روستایی نیز یک حالت پویا داده جامعه روستایی رامتوازن و هماهنگ با جامعه شهری و به عنوان بخشی از اجزاء اصلی کالبد اقتصادی کشور فعال و پیشرفته خواهد نمود . کشورهای صنعتی پیشرفته یا در حال توسعه ،صنایع روستایی خود را با نیازهای بازار تطبیق داده اند.ژاپن بخشی از صنایع مدرن خود را به صورت صنایع خانگی به نقاط روستایی انتقال داده است و کشورهای چین،تایوان واندونزی نیز به همین صورت صنایع خود رابا توجه به نیازهای اساسی همه مردم جهان در همه سنین منطبق کرده اند که طبعا یکی از دلایل توسعه جوامع وپایداری نسبی جمعیت روستایی آنان همین شیوه توجه به صنایع روستایی است (ابری ،1380،243-242).
این پژوهش در پنج فصل تهیه و تدوین شده که شامل:
فصل اول ،شامل طرح تحقیق است که در این فصل به مواردی از قبیل طرح مساله و ضرورت تحقیق،اهداف تحقیق و… پرداخته شده، فصل دوم،مبانی نظری ،روش شناسی وتکنیک های تحقیق ،در فصل سوم به ویژگیهای جغرافیایی محدوده مورد مطالعه،فصل چهارم به تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق و نهایتا درفصل پنجم به ارزیابی فرضیه ها،نتیجه گیری وراهکارهای پیشنهادی پرداخته شده است.
فصل اول
کلیات تحقیق
فصل اول
کلیات تحقیق
طرح تحقیق
1-1-1-بیان مسئله
در طی شش دهه برنامه ریزی توسعه در سطح کشورهای در حال توسعه که با اشکال و الگوهای متفاوتی صورت پذیرفته است.برنامه ریزی توسعه از جایگاه شایسته ای برخوردار نبوده و عمدتا توسعه روستایی مبتنی بر دیدگاههای سیاحتی ویا عملکرد های فیزیکی بوده و هیچگاه به درون بینی و انتقاد از خویش نینجامیده است(چمبرز،1376،27) .به طوری که درکشور ما در چند دهه اخیر با ارائه امکانات رفاهی و خدماتی به روستاها روند مهاجرت کاهش نیافته و ارائه امکانات بدون برنامه ریزی برای اشتغال و درآمد موجب شده تا هزینه های ساکنان نواحی روستایی کشور افزایش یابد، در حالیکه درآمد ثابت باقی مانده است،بدین ترتیب مناطق روستایی همواره بعنوان حاشیه و بدور از تفکرات جامع توسعه ،نقشی وابسته به حوزه های شهری را ایفاء نموده اند. ایجاد صنایع یکی از راهبردهایی است که به توسعه روستاها کمک می کند صنعتی شدن مناطق روستایی به عنوان شتاب دهنده ایجاد اشتغال پایدار و کار آمد ترین چاره ساز حل مشکل بیکاری روستا است نظریه صنعتی شدن و طرح ریزی مطلوب صنایع در مناطق روستایی به عنوان یک کاتالیزور در جهت ایجاد اشتغال پایدار و به عنوان آخرین چاره کار برای حل مشکل فقر مناطق هم اتبیک بالقوه در جهت حل مشکل بیکاری و عامل تسکین دهنده برای مناطق محروم روستایی به حساب می آید . پیامدهای استقرار متناسب صنایع روستایی در مناطق روستایی معتدل و مرطوب که هر روز از میزان زمینهای کشاورزی کاسته می شود راهکار مناسب محسوب می شود در این میان صنایع روستایی برای راهکار اشتغال زایی و افزایش درآمد روستاییان نسبت به سایر فعالیتهای غیر کشاورزی مفید تر است به عبارت دیگر صنعتی شدن روستا و گسترش واحدهای فعالیتهای غیر کشاورزی عامل مهم در افزایش رفاه و تامین کالاها و خدمات ضروری برای خانواده های فقیر روستایی است اثرات نفوذ صنعت در مناطق روستایی ضمن ایجاد اقتصادی فعال می تواند دارای اثرات تکاثری و نیز منجر به اقتصاد خود دانش گردد.
بنابر این برنامه ریزی توسعه روستایی در این زمینه باید به بهره گیری از تحلیل فضایی و ارزشیابی پتانسیل های محیط زمینه های هماهنگی جامعه روستایی را با محیط خود فراهم آورد (نوروزی ، 1379 :20)
مطالعات انجام در زمینه ایجاد صنایع روستایی نشان می دهد که در برخی از روستاها صنایع دارای اثرات زیست محیطی بوده و ایجاد صنایع در مکان موجب تخریب محیط زیست روستاهای اطراف آن گردیده است با توجه به اینکه ایجاد صنایع برای اشتغال روستاها امری ضروری در کنار فعالیتهای دیگر محسوب می گردد باید در ایجاد و احداث صنایع دقت لازم را مبذول داشت تا از اثرات مخرب آن جللوگیری به عمل آورد