اعتمادبه نفس چیست؟ وچگونه می توان آن رابهبود بخشید؟

دانلود پایان نامه

اعتماد به نفس

هرفردی ازشخصیت خویش،دیدگاهش ونقاط ضعف وقوتش یک تصویر ذهنی دارد این تصویر ازدوران کودکی شکل می گیرد به این تصویر خودانگاره می گویند.یعنی تصویری که شخص ازخویش درذهن خود دارد.خودانگاره درشکل گیری اعتماد به نفس شخص نقش مهمی را ایفا می کند،بسیاری ازاین تصورات براساس تعامل مابادیگران وتجربیات زندگیمان شکل می گیرد.

اعتمادبه نفس به این موضوع بستگی دارد که شخص احساس می کند ازنظردیگران تا چه حدمورد قبول وعلاقه است وهمچنین خودش چقدراحساس ارزشمند بودن می کند.

اعتماد به نفس عبارت است از این که شخص ارزش خودرابداند وبه خاطرقابلیت ها ومهارت ها وموفقیتهایش احساس غرورورضایت کند .اما کسی که اعتماد به نفس ضعیفی دارد،احساس می کند که مورد قبول هیچ کس نیست و نمی تواند هیچ کاری رادرست انجام دهد.

همه ی مادرطول زمان ودرشرایط وموقعیت هایی اززندگی ،مشکلات عدم اعتمادبه نفس راتجربه کرده ایم خصوصاًدردوران نوجوانی که شخص خود وجهان اطراف رامی شناسد . بسیار دچارمشکل می شود.اماازآنجا که خودانگاره ی هرکس باگذشت زمان تغییرمی کند،پس اعتمادبه نفس فرد هم ثابت نمی ماند.ودرطول زندگی تغییرنمی کند بنابراین می توان اعتماد به نفس رابهبود بخشید.

برای دستیابی به یک اعتماد به نفس سالم دو مسئله راباید درنظرگرفت.

1-نظرورفتاردیگران نسبت به شخص چگونه است.

2-خوداوخویش راچگونه می بیند.

این دو مسئله روی اعتمادبه نفس افرادبسیارتأثیرمی گذارد.
والدین،معلمان،مربیان و… به ویژه دردوران کودکی درشکل گیری دیدگاه هرفردنسبت به خودش نقش مهمی را برعهده دارند. اگروالدین یامعلمان بیشترازآنچه که ازکودک تمجید وتحسین کنند،ازاوانتقاد وعیب جویی کنند مسلما ًاین کودک نمی تواند اعتماد به نفس خوبی داشته باشد. همچنین دردوره ی نوجوانی که ارزشها وعقاید نوجوان درحال شکل گیری است. نظرات مربی،پدر
،مادریا دیگرافراد دربه وجود آوردن خودانگاره ی نوجوان بسیارمهم ومؤثراست.

قطعاًفردی که نوجوان قبول دارد مانند والدین یامعلمان اگر دائماً ازاوعیب جویی کنند سبب تخریب اعتماد به نفس اوخواهند شد.گاهی هم انکار ازدرون به نوجوان القا می شود که توانایی انجام کاردرست را ندارد که این مسئله هم به اندازه ی انتقاد وسرزنش دیگران مخرب است.انتظارات نابه جا وغیرواقعی هم می تواند اثری منفی براعتماد به نفس بگذارد.

مطلب مشابه :  قانون مجازات اسلامی و تعریف حکم شرعی

توانایی

افرادی که توانایی های خود رامی شناسند وتحسین می کنندازاعتماد به نفس بالایی برخوردارند،ولی اگراحساس کنند که فاقد توانایی های درخورتحسین هستند حتما ًازاعتماد به نفس ضعیفی برخوردارمی شوند.نکته حائز اهمییت این است که بیشترمردم دارای توانایی ها وقا بلیت های درخورتحسین وشایسته ای هستند،امابه دلیل خودانگاره ای که ازخود دارند نمی توانند توانایی های خود راببینند.

اعتمادبه نفس هرفرد برروی کیفیت زندگی اوتأثیربسزایی دارد وچگونگی احساس هرفردنسبت به خودش برروی نحوه ی زندگی اش اثرمی گذارد،افرادی که احساس می کنند ازنظردیگران دوست داشتنی ودل نشین هستند ،قطعاً روابط اجتماعی بهتری دارند.

همچنین دوستان وخانواده آنها درمواقع نیازازکمک وحمایت آنهابهره مند می شوند،آنهایی که معتقدند می توانند مشکلات راازسرراه بردارند واهداف شان را تحقق بخشند مسلماًدرزندگی موفق ترهستند.(رحیمی،88).

خودباوری،خودپذیری،اعتماد به نفس

امروزه اصطلاح ومفهوم خودباوری وخودپذیری زبانزد خاص وعام بوده ومردم،کارکنان واهل فن تقریباًبه یک نسبت درباره  این اصطلاح می اندیشند.

مردم توفیقات ودستاوردهای خود رامرتبط با اعتماد به نفس می دانند وشکست ها وناکامی های خودرابه گردن کاستی های اعتماد به نفس می اندازند .اما اعتمادبه نفس با دیگر برداشت هایی که تابه حال راجع به آن شنیده ایم متفاوت است.( فیلد،مترجم ،اصغری پور،82).

اغلب مردم معنای واقعی اعتماد به نفس رادرک نکرده اند، بنابراین احساس اعتمادی راکه واقعاً درزندگی به آن نیازدارند پیدانمی کنند.اکثرمافکرمی کنیم که اعتماد داشتن به خود یعنی اطمینان به توانایی خود درانجام کارهایی خاص.اگراعتمادبه نفس بر پایه ی کارهایی باشد که به خوبی انجام می دهیم ،تنها بعضی اوقات احساس اعتماد به نفس می کنیم، وآن موقعی است که آن کاربه خصوص را انجام دهیم ودرباقی لحظات ،خیر.

مطلب مشابه :  روش آلفای کرونباخ و روایی ابزار سنجش

پس اعتمادبه نفس واعتماد به خویشتن،احساسی است که بایداز آنچه می دانیم وانجام می دهیم ،فراتررود.(د،آنجلس،مترجم ،لولاچی،79).

اعتمادبه نفس چیست؟ وچگونه می توان آن رابهبود بخشید؟

افتخار واحساس خوب ازخودیعنی اعتمادبه نفس . اعتماد به نفس درحالت چهره،رفتار،صحبت وحرکت افراد مشخص میشود. ویژگی های افراد دارای اعتماد به نفس .

1- برخورد بازوگشوده

2- انتقاد پذیربودن

3- راحت درپذیرش اشتباهات خود وباور توانایی هاواحساس ارزشمندی نسبت به خودودیگران.

اراده وپشتکار دراعتماد به نفس، نقش بسیار مهمی به عهده دارد.

اراده واختیارهرانسان به خود اوبستگی داردیعنی در زندگی روزانه فعالیت خودرا واقع بینانه مورد ارزیابی قرارداده وخودگویی مثبت داشته باشیم اراده ی مامحکم ترواشتباهات ما کمترخواهد شد، درنتیجه بااعتماد به نفس بیشتری ،جهت دهی فعالیت هایمان بهترخواهد شد.

درشکل گیری اعتمادبه نفس دو دسته مانع وجود دارد :

1- موانع بیرونی
2- موانع درونی
موانع بیرونی  : شرایط محیط خانواده ، مدرسه و اجتماع که تغییر در آنها برای شخص آسان نیست .
موانع درونی : موانعی هستند که در باورها و طرز فکر هر شخص موجود ،و کاملاً قابل تغییر به دست خود شخص هستند .
اگر چنانچه دائماً فردی خود خوری داشته باشد و احساسات خود را آرام و بدون ابهام ابراز نکند در واقع مانع درونی برای اعتماد به نفس خود ایجاد می کند .
شش رکن مهم دراعتماد به نفس و در نتیجه احساس ارزشمندی عبارتنداز :
1- آگاهانه زندگی کردن
2- خود پذیری
3- مسئولیت پذیری
4- قاطعیت داشتن با خود و دیگران و ابراز وجود
5- یکپارچگی و هماهنگی دررفتار و عمل