امکانات زیربنایی و بهبود کیفیت

دانلود پایان نامه

تحقیق حاضر بر روی مولدین میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در مرحله تکثیر صورت پذیرفت. مولدین در سه تیمار غذایی، غذادهی شده و براساس آن کلیه بررسی ها صورت پذیرفت. تیمارهای غذایی مورد استفاده در طول دوره تغذیه مولدین میگوی Litopenaeus vannamei برای حصول به رسیدگی جنسی در جدول 3-1 ارائه شده است.
جدول 3-1 تیما‌ر‌های غذایی مورد استفاده در طول دوره تغذیه مولدین میگوی Litopenaeus vannamei برای حصول به رسیدگی جنسی
تیمار‌ها
تیمار یک
تیمار دو
تیمار سه
خوراک‌ها
اسکوئید+ ملالیس (Pen shell)+ جگر گاو
اسکوئید+ ملالیس (Pen shell)+ جگر گاو+ 8% کرم پرتار (Perinereis nuntia)
اسکوئید+ ملالیس (Pen shell)+ جگر گاو+12% کرم پرتار (Perinereis nuntia)
مولدین ماده با میانگین وزنی 30-35 گرم و مولدین نر با میانگین وزنی 25-30 گرم جهت تغذیه با سه تیمار غذایی فوق و بررسی تاثیر این سه تیمار غذایی بر حصول به رسیدگی جنسی، تخم‌ریزی و همچنین لاروهای حاصله در مخازن 10 تنی نیز ذخیره‌سازی شدند.
3-3 وسایل، تجهیزات و مواد مورد استفاده
3-3-1 وسایل آزمایشگاهی و اندازه‌گیری
وسایل آزمایشگاهی مورد استفاده در این تحقیق شامل شوری سنج چشمی(رفراکتومتر)، ساخت شرکت ATAGO ژاپن، اکسیژن‌متر دیجیتال و pH‌متر دیجیتال و دماسنج دیجیتال ساخت شرکت WTW آلمان، بخاری (heater)، کولیس با دقت اندازه‌گیری 02/0 میلی‌متر، ترازوی دیجیتال Satorius با حساسیت 0001/0 گرم و ترازوی دیجیتال AND با حساسیت 01/0 گرم بود (شکل 3-1).
شکل 3-1 دستگاه‌های اندازه‌گیری فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب و زیست‌سنجی
3-3-2 مواد شیمیایی
مواد مورد استفاده در طول دوره شامل محلول اتولیدین (شماره 8309) مرک آلمان، محلول فرمالین 37% (شماره 4002) مرک آلمان، Na2 EDTA (شماره 8421) مرک آلمان، تیوسولفات سدیم (شماره 6513) مرک آلمان و هیپوکلریت کلسیم 70% ساخت شرکت نیپون سودا ژاپن، اکسی تتراسایکلین، ترفلان (Treflan)، ضد قارچ بیوتونیک و همچنین پوویدون آیداین را 10% بود.
3-4 مواد‌غذایی
جهت تغذیه مولدین از اسکوئید، ملالیس (Pen shell)، جگر گاو و کرم پرتار (Perinereis nuntia) و همچنین جهت تغذیه لارو‌های حاصله از سیست آرتمیا، جلبک کیتوسروس، غذای MCF(Micro Encapsulated Feed) ساخت شرکت Gold Coin Specialities تایلند، پودر اسپیرولینا، فلک آرتمیا Bio-flake (Artemia flake) ساخت شرکت Bio Technology تایلند نیز استفاده گردید (شکل 3-2).
شکل 3-2 مواد‌غذایی مورد استفاده مولدین میگوی Litopenaeus vannamei به ترتیب از بالا و راست به چپ کرم پرتار Perinereis nuntia، ملالیس، جگر گاو و اسکوئید
3-5 سایرتجهیزات و مواد مورد استفاده
امکانات زیربنایی موجود در مرکز شامل سیستم آبرسانی و بهبود کیفیت آب، هواده مرکزی، سیستم تولید غذای زنده، کولر، روپوش پلاستیکی سیاه غیر قابل نفوذ نور، ظروف پلاستیکی در حجم‌های مختلف، ساچوک، لوله ها و سنگ‌های هواده و انواع فیلترها بود.
3-6 آماده سازی مخازن
پیش از آبگیری مخازن نسبت به آماده‌سازی آن‌ها اقدام گردید. مخازن در ابتدا با پودر لباسشویی شستشو و با آب شیرین آبکشی شدند، سپس با استفاده از پوویدون آیداین ضدعفونی و با آب شیرین شستشو داده شده و در مجاورت هوا خشک گردیدند. همچنین مخازن ده تنی با فواصل حجمی دو تن برای کنترل حجم آب مدرج شدند. از عملکرد سیستم هوارسانی اطمینان حاصل نموده و بخشی از لوله‌ها و سنگ‌های هوا که درون مخازن قرار می‌گرفتند قبل از استفاده با غوطه‌ور ساختن در محلول فرمالین ppm 250 و پوویدون آیداین ضدعفونی و با آب شیرین آبکشی شدند. در نهایت با‌توجه به تیمارهای مورد بررسی مخازن را نشاندار نموده و یک روز قبل از انتقال مولدین به مخازن نسبت به آبگیری مخزن‌ها اقدام شد.
3-7 تامین و ضدعفونی آب مورد نیاز پرورش
آب مورد استفاده مراکز تکثیر میگو لازم است فاقد آلودگی‌های شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیک باشد. لذا به‌منظور هرچه مطلوب‌تر ساختن کیفیت، آب از حوضچه رسوبگیر و صافی‌های شنی به‌منظور تصفیه فیزیکی عبور داده سپس با افزودن مواد شیمیایی به آب به منظور ضدعفونی و رسوب دادن فلزات سنگین جهت بهبود کیفی آب اقدام شد. منبع تامین آب شور در این مرکز از آب دریا (خور) با شوری 40 قسمت در هزار بود. سپس آب به مخازن آماده سازی نه تنی منتقل و با افزودن هیپوکلریت کلسیم با غلظتppm 15 ضدعفونی می‌گردید. اگرچه در صورت هوادهی، پس از 24 ساعت کلر موجود در آب می‌بایست خنثی شود اما در تمام دفعات آماده‌سازی آب برای خنثی سازی کلر از تیوسولفات سدیم نیز استفاده شد. وجود کلر در آب با به‌کار بردن معرف اتولیدین قابل تشخیص است. درصورتی که بهml 10 آب پنج قطره از این معرف اضافه شود و رنگ آب به زرد تا نارنجی تغییر نماید، نشان‌دهنده وجود گاز کلر در آب است. این گاز برای لاروها بسیار خطرناک بوده و حتی غلظت‌های پایین آن مرگ‌آور است.