انحراف معیار و نتایج

دانلود پایان نامه

a79/2±04/27
a82/2±97/27
*میانگین و انحراف معیار (mean±SD) با حروف متفاوت در هر ردیف نشان‌دهنده وجود اختلاف معنی‌دار آماری در تیمارها می‌باشد (05/0>P ).
4-3 مدت زمان لازم تا حصول به رسیدگی جنسی مولدین
تفاوت در زمان رسیدگی جنسی در مولدین تیمارهای مختلف آزمایشی در طی دوره 20 روزه آزمایش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که رسیدگی جنسی در تیمار‌های تغذیه شده با کرم پرتارperinereis nuntia سریع‌تر و در تعداد بیشتری از مولدین اتفاق می‌افتد. بدین صورت که رسیدگی جنسی در تیمار سه به‌طور میانگین پس از 9 روز در 12 مولد اتفاق افتاد. همچنین در تیمار دو، رسیدگی جنسی پس از 13 روز در 9 مولد اتفاق افتاد. در‌حالی که در مورد تیمار یک، رسیدگی جنسی به‌طور میانگین پس از 18 روز تنها در چهار مولد ماده دیده شد.
طبق جدول 4-3 بیشترین میانگین تعداد روز متعلق به تیمار یک (18 روز) و کمترین میانگین تعداد روز متعلق به تیمار سه (9 روز) بود. نتایج بیانگر این است که مولدین تیمار سه با کمترین میانگین روزهای رسیدن به رسیدگی جنسی دارای بهترین راندمان بوده‌اند. همچنین مولدین تیمار دو با میانگین تعداد روزهای رسیدن به رسیدگی جنسی 13 روز در مرتبه دوم قرار دارند و مولدین تیمار یک با بیشترین میانگین روزهای رسیدن به رسیدگی جنسی در مرتبه سوم قرار گرفته و کمترین راندمان را داشتند. بررسی تیمارها در سطح معنی‌داری 5 درصد نتایج نشان داد که تمامی تیمارها با یکدیگر تفاوت معنی‌دار داشتند (05/0>P ).
جدول 4-4 میانگین تعداد روزهای حصول به رسیدگی جنسی مولدین میگوی Litopenaeus vannamei در تیمارهای آزمایشی در یک دوره 20 روزه
تیمار
±SDمیانگین
یک
c41/1±18
دو
b58/1±13
سه
a85/0±9
*میانگین و انحراف معیار (mean±SD) با حروف متفاوت در هر ردیف نشان‌دهنده وجود اختلاف معنی‌دار آماری در تیمارها می‌باشد (05/0>P ).
4-4 درصد مولدین ماده تخم‌ریزی کرده در مدت زمان 20 روز
در بررسی درصد مولدین ماده تخم‌ریزی کرده نتایج به‌اینصورت بود که در تیمار یک از مجموع 18 مولد ماده تنها 4 مولد یعنی 2/22%از مولدین ماده تخم‌ریزی نمودند. همچنین در تیمار دو 50% از مولدین یعنی 9 عدد از آن‌ها و در تیمار سه 6/66% معادل 12 عدد از مولدین موفق به تخم‌ریزی شدند (جدول 4-5).
جدول 4-5 درصد مولدین ماده Litopenaeus vannamei تخم‌ریزی کرده در هر تیمار آزمایشی در دوره 20 روزه
تیمار
درصد مولدین تخم‌ریزی کرده
یک
%2/22
دو
%50
سه