اندازه گیری و تحلیل داده

دانلود پایان نامه

لکه گذاری نمونه ها
لکه گذار نیمه خودکار لینومات5 تحت جونیتروژن صورت گرفت وسرنگ هامیلتون 100میکرولیتری برای نمونه برداری به کار رفت.لکه ها به صورت نوارهای باریک باپهنای 6میلی متر به کار رفتند.فاصله لکه ها ازلبه های صفحه تی ال سی 10میلی متر وفاصله بین مراکز لکه های مجاور نیز10میلی متر بود.
توسعه کروماتوگرام
برای شویش صفحات از اتاقک های عمودی(تانک)استفاده شد.فاز متحرک شامل(استون، تولوئن، فرمیک اسید به نسبت4:5:1)در محل مخصوص تانک ریخته شد.پس از ریختن حلال به جهت اشباع شدن فضای فوقانی محفظه از حلال درب اتاقک را چند دقیقه بسته نگه داشته شد.سپس صفحه تی ال سی داخل اتاقک قرار داده شد.وقتی ارتباط بین فاز متحرک وصفحه برقرار می شود، فاز متحرک با خاصیت موئینگی به سمت بالای صفحه کشیده شده و در راستای عمودی نمونه را روی صفحه شستشو می دهد.به فاز متحرک اجازه داده شد طول سطح صفحه را تا فاصله 10میلی متر مانده به انتهای صفحه بپیماید.بعد از کامل شدن فرایند توسعه، صفحه را بیرون آورده تا به وسیله جریان هوا خشک گردد.
انتخاب طول موج مناسب برای پیمایش
جهت آنالیزهای مربوط به رزمارینیک اسید طول موج 327نانومتر در نظر گرفته شد.پیمایش صفحات پیمایشگر3 شامل محلی برای قرار گرفتن صفحات تی ال سی است. باید محل لکه گذاری، محل پیشروی فاز متحرک، فاصله بین باندها و عرض شکاف و… در دستگاه تعریف شود.برای رزمارینیک اسید پیمایش با سرعت20میلی متر بر ثانیه و عرض شکاف میلی متر انجام گرفت. تا اتمام کامل پیمایش هم نباید درب اتاقک پیمایشگر باز شود.
شکل (3-10)، لکه گذاری روی کاغذ سیلیکاژل
3-3-7- سنجش دوم
سنجش محتوی کلی ترکیبات فنلی به کمک دستگاه اسپکتروفوتومتر:
برای سنجش محتوی کلی ترکیبات فنلی از دستگاه اسپکتروفوتومتر مدل اس پی، دارای سل یا کووت برای نگهداری عصاره ها و ساخت شرکت آنا مورد استفاده قرار گرفت. میزان محتوی کلی ترکیبات فنلی در عصاره کالوس بر اساس واکنشگر فولین سیکالتو تخمین زده شد. بر این اساس حدود 100 ماکرولیتر از نمونه مورد آزمایش با 1/0 میلی لیتر محلول رقیق شده فولین (1به10) مخلوط و به دنبال آن 2 میلی لیتر از محول 5/7 درصد کربنات سدیم و 8/2 میلی لیتر آب مقطر به مخلوط اضافه شد. جذب نمونه بعد از نیم ساعت در طول موج 725 نانومتر توسط اسپکتروفوتومتر نسبت به شاهد (معرف فولین- سیکالتو) خوانده شد. میزان ترکیبات فنل کل گیاه معادل گالیک اسید اندازه گیری شد. به همین منظور منحنی استاندارد توسط غلظت های مختلف (500-10) mg.l از گالیک اسید در متانول تهیه و منحنی استاندارد با نرم افزار اکسل رسم گردید. سپس معادله خط به دستآمد. جذب های خوانده شده از نمونه ها جابجایی قرار داده شد و (غلظت) به دست آمد.
در سنجش دوم از همان روش ها و عصاره های به دست آمده در روش سنجش اول استفاده شد.
3-3-8- بررسی آماری
نتایج آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی داده برداری و آنالیز شدند.
داده های حاصل از بررسی ها به وسیله نرم افزار آماری SAS مورد تحلیل قرار گرفت. مقایسه میانگین داده ها در سطح خطای 5 % و 1 % با آزمون دانکن (DMRT) و رسم نمودار ها به وسیله EXCELL انجام شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل
داده ها
4-1 بررسی تغییرات مروفولوژیکی کالوس تحت تیمارهای نوری مختلف
4-1-1- اندازه گیری وزن ترکالوس
به منظور بررسی تأثیر تیمارهای نوری مختلف بر وزن ترکالوس، پس از 4 هفته انکوباسیون کالوس ها، وزن ترکالوس ها اندازه گیری شد که در شکل 4-1 قابل مشاهده است. همانطور که دیده می شود تیمارهای مختلف نوری تاریکی، فرابنفش، باعث کاهش وزن ترکالوس در مقایسه با شاهد شدند و بالاترین وزن ترکالوس مربوط به حالت شاهد مشاهده شد (شکل 4-1)
میلی گرم
تیمار
شکل (4-1)، نمودار ستونی مقایسه میانگین وزن تر در تیمارهای نوری مختلف
اعداد با حروف یکسان در سطح 1 % بر اساس آزمون دانکن اختلاف معنادار ندارند.
4-2-1- اندازه گیری وزن خشک کالوس
اندازه گیری وزن خشک کالوس نیز نشان داد که همه تیمارهای نوری مختلف به کار برده شده در مقایسه با شاهد باعث افزایش وزن خشک نشدند. بیشترین وزن خشک مربوط به تیمار شاهد گزارش شد. اینکه کاربرد تیمارهای نوری مختلف علاوه بر کاهش وزن تر باعث کاهش وزن خشک نیز شده است این نکته را تأکید می کند که تأثیر فرابنفش و تاریکی سبب کاهش جذب آب توسط سلول های گیاهی می شوند و تقسیم سلولی را کاهش می دهند (شکل 4-2)