اندازه گیری و رطوبت نسبی

دانلود پایان نامه

تیمار
میلی گرم
شکل (4-2)، نمودار ستونی مقایسه وزن خشک در تیمارهای نوری مختلف
اعداد با حروف یکسان در سطح 1 % بر اساس آزمون دانکن اختلاف معنادار ندارند.
4-3-1- اندازه گیری درصد سرعت رشد نسبی کالوس
اندازه گیری درصد سرعت رشد نسبی، نشان می دهد که همه تیمارهای نوری مختلف به کار برده شده در مقایسه با شاهد سبب کاهش سرعت رشد نسبی شدند. بیشترین درصد سرعت رشد نسبی مربوط به حالت شاهد و کمترین آن مربوط به حالت تیمار تاریکی گزارش شد (شکل 4-3)
درصد
تیمار
شکل (4-3)، نمودار مقایسه میانگین درصد سرعت نسبی در تیمارهای نوری مختلف
اعداد با حروف یکسان در سطح احتمال 1 % بر اساس آزمون دانکن اختلاف معنادار ندارند.
4-3-2- اندازه گیری درصد رطوبت نسبی کالوس
این اندازه گیری نشان می دهد که تمام تیمارهای نوری مختلف که در این تحقیق به کار برده شده ، در مقایسه با شاهد تأثیری در افزایش رطوبت نسبی نداشته است. بیشترین رطوبت نسبی مربوط به تیمار شاهد و کمترین آن تیمار 5 دقیقه نور فرابنفش گزارش شد. (شکل 4-4)
درصد
تیمار
شکل (4-4)، نمودار ستونی مقایسه میانگین درصد رطوبت نسبی تیمارهای نوری مختلف
اعداد با حروف یکسان در سطح احتمال 1 % بر اساس آزمون دانکن اختلاف معنادار ندارند.
تابش UV باعث تغییرات مورفوژیکی مانند ایجاد میانگره های کوچک، کاهش وزن و سطح برگ می گردد (Frohnmeyer and Staiger 2003)
اگرچه کاربرد تیمارهای نوری در این پژوهش تغییرات معنی داری را در صفات مورفولوژیکی ایجاد ننمود، اما یک روند کاهشی در همان تغییرات اندک ایجاد شده، دیده شد. بدین صورت که وزن تر، وزن خشک، درصد رطوبت نسبی، سرعت رشد نسبی کالوس در گیاهان پرتو دهی شده نسبت به شاهد کاهش داشت. تابش اشعه uv باعث افزایش سنتز ترکیبات ثانویه در گیاهان می شود (کافی و همکاران 1388) که ترکیبات مذکور دارای وزن مولکولی کم می باشند (امید بیگی 1392) بر این اساس فرض می شود یکی از دلایل کاهش وزن خشک در کالوس مرزه افزایش ترکیبات فنلی با وزن کم می باشد.
4-2- بررسی تغییرات فیتوشیمیایی کالوس مرزه خوزستانی تحت تیمارهای نوری
4-2-1- اندازه گیری رزمارینیک اسید
از نظر مقدار رزمارینیک اسید، تیمار 2 ساعت نور فرابنفش در مقایسه با شاهد بیشترین مقدار را نشان می دهد و کمترین مقدار مربوط به تیمار 5 دقیقه نور فرابنفش می باشد (شکل 4-5)
میلی گرم در 100 میلی گرم ماده خشک
تیمار
شکل (4-5)، نمودار ستونی مقایسه میانگین رزمارینیک اسید در تیمارهای نوری مختلف
اعداد با حروف یکسان در سطح 5 % بر اساس آزمون دانکن اختلاف معنادار ندارند.
4-2-2- اندازه گیری فنل کل