انگیزه کارکنان

دانلود پایان نامه

دهندگان، ۸۱ نفر به پارامتر زیاد با درصد فراوانی ۵/۳۳ پاسخ داده اند. در مجموع ۱/۴۵% از پاسخ دهندگان عقیده دارند واحد تولیدی متبوع در برنامه کسب و کار، از برنامه ریزی مالی برای برنامه های بهبود کیفیت در حد زیاد و خیلی زیاد استفاده می کند در حالیکه ۶/۱۸% از پاسخ دهندگان معتقدند که واحد تولیدی متبوع در برنامه کسب و کار، از برنامه ریزی مالی برای برنامه های بهبود کیفیت در حد کم و خیلی کم استفاده می کند. نکته قابل توجه در این سوال این است که بیشترین فراوانی متعلق به گزینه متوسط می باشد.

نمودار ۴-۲۲ فراوانی انجام برنامه ریزی مالی برای استقرار سیستمهای بهبود کیفیت

۴-۱-۲۳ بررسی سؤال بیست و سوم:
عدم وجود بازار رقابتی تا چه حد در استقرار سیستمهای کیفیت موثر است؟
V23

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
خیلی کم
۱۳
۵.۴
۵.۴
۵.۴

کم
۱۷
۷.۰
۷.۰
۱۲.۴

متوسط
۴۸
۱۹.۸
۱۹.۸
۳۲.۲

خیلی زیاد
۶۶
۲۷.۳
۲۷.۳
۵۹.۵

زیاد
۹۸
۴۰.۵
۴۰.۵
۱۰۰.۰

Total
۲۴۲
۱۰۰.۰
۱۰۰.۰

جدول ۴-۲۳ فراوانی تاثیر عدم وجود بازار رقابتی در استقرار سیستمهای کیفیت
بالاترین فراوانی پاسخها در سطح زیاد ۹۸ مورد با درصد فراوانی ۵/۴۰ و کمترین آن با فراوانی ۱۳ و درصد فراوانی ۴/۵ درصد در سطح خیلی کم می باشد و از کل پاسخ دهندگان ۱۷ نفر به مورد کم با درصد فراوانی ۷ پاسخ داده اند و ۴۸ نفر پارامتر متوسط را با درصد فراوانی ۸/۱۹ انتخاب کرده اند و ۶۶ نفر نیز به پارامتر خیلی زیاد با درصد ۳/۲۷ پاسخ داده اند. عدم وجود بازار رقابتی از مسائلی است که باید در سطح کلان به آن پرداخته شود. جمعاً ۸/۶۷% از پاسخ دهندگان عقیده دارند عدم وجود بازار رقابتی در استقرار سیستمهای بهبود کیفیت مؤثر می باشد در حالیکه ۴/۱۲% از پاسخ دهندگان معتقدند که عدم وجود بازار رقابتی در استقرار سیستمهای بهبود کیفیت تأثیری ندارد.

مطلب مشابه :  توزیع فراوانی

نمودار ۴-۲۳ فراوانی تاثیر عدم وجود بازار رقابتی در استقرار سیستمهای کیفیت

۴-۱-۲۴ بررسی سؤال بیست و چهارم:
علاقمندی و انگیزه کارکنان را در رابطه با توسعه برنامه های بهبود کیفیت چگونه می یابید؟

V24

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
خیلی کم
۱۵
۶.۲
۶.۲
۶.۲

کم
۲۷
۱۱.۲
۱۱.۲
۱۷.۴

خیلی زیاد
۵۴
۲۲.۳
۲۲.۳
۳۹.۷

متوسط
۶۷
۲۷.۷
۲۷.۷
۶۷.۴

زیاد
۷۹
۳۲.۶
۳۲.۶
۱۰۰.۰

Total
۲۴۲
۱۰۰.۰
۱۰۰.۰

جدول ۴-۲۴ فراوانی علاقمندی و انگیزه کارکنان

در بین پاسخ دهندگان، ۵۴ نفر با درصد فراوانی ۳/۲۲ درصد به گزینه خیلی زیاد و ۷۹ نفر گزینه زیاد با درصد فراوانی ۶/۳۲ درصد و ۶۷ نفر گزینه متوسط با درصد فراوانی ۷/۲۷ درصد را انتخاب کرده اند و تعداد ۲۷ نفر با درصد فراوانی ۲/۱۱ درصد پارامتر کم را انتخاب کرده اند. کمترین فراوانی برابر ۱۵ بوده با درصد فراوانی ۲/۶ درصد که متعلق به پارامتر خیلی کم می باشد. این سوال دیدگاه پاسخ دهندگان، نسبت به علاقمندی کارکنان به برنامه های بهبود کیفیت را مورد ارزیابی قرار می دهد و طبق اطلاعات بدست آمده در مجموع ۹/۵۴% از پاسخ دهندگان عقیده دارند علاقمندی و انگیزه کارکنان در رابطه با توسعه برنامه های بهبود کیفیت در حد زیاد و خیلی زیاد می باشد در حالیکه ۴/۱۷% از پاسخ دهندگان معتقدند که علاقمندی و انگیزه کارکنان در رابطه با توسعه برنامه های بهبود کیفیت در حد کم و خیلی کم می باشد. علاقمندی کارکنان که مجریان اصلی برنامه های بهبود کیفیت می باشند از مواردی است که اجرای صحیح این برنامه ها را تحت تاثیر قرار می دهد.

نمودار ۴-۲۴ فراوانی علاقمندی و انگیزه کارکنان

۴-۱-۲۵ بررسی سؤال بیست و پنجم:
همکاری و همفکری متقابل کارکنان را برای اجرا و توسعه برنامه های بهبود کیفیت چگونه می یابید؟
V25

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوعتعهد مستمر، عملکرد کارکنان، استان خراسان، سابقه خدمت

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
خیلی کم
۱۷
۷.۰
۷.۰
۷.۰

کم
۲۲
۹.۱
۹.۱
۱۶.۱

خیلی زیاد
۵۱
۲۱.۱
۲۱.۱
۳۷.۲

متوسط
۷۱
۲۹.۳
۲۹.۳
۶۶.۵

زیاد
۸۱
۳۳.۵
۳۳.۵
۱۰۰.۰

Total
۲۴۲
۱۰۰.۰
۱۰۰.۰

جدول ۴-۲۵ فراوانی همکاری متقابل کارکنان برای توسعه برنامه های بهبود کیفیت
طبق جدول فوق مشاهده می شود بالاترین فراوانی پاسخها در سطح زیاد ۸۱ مورد با درصد فراوانی ۵/۳۳ و کمترین آن با فراوانی ۱۷ و درصد فراوانی ۷ درصد در سطح خیلی کم می باشد و ۲۲ نفر به پارامتر کم با درصد فراوانی ۱/۹ پاسخ داده اند و ۷۱ نفر پارامتر متوسط را با درصد فراوانی ۳/۲۹ را انتخاب کرده اند و از تعداد کل، ۵۱ نفر به پارامتر خیلی زیاد با درصد فراوانی ۱/۲۱ پاسخ داده اند. این سوال نیز همکاری کارکنان برای اجرای برنامه های بهبود کیفیت را مورد پرسش قرار می دهد که در مجموع ۶/۵۴% از پاسخ دهندگان عقیده دارند همکاری و همفکری متقابل کارکنان برای اجرا و توسعه برنامه های بهبود کیفیت در حد زیاد و خیلی زیاد می باشد در حالیکه ۱/۱۶% از پاسخ دهندگان معتقدند همکاری و همفکری متقابل کارکنان برای اجرا و توسعه برنامه های بهبود کیفیت در حد کم و خیلی کم می باشد.

نمودار ۴-۲۵ فراوانی همکاری متقابل کارکنان برای توسعه برنامه های بهبود کیفیت

۴-۱-۲۶ بررسی سؤال بیست و ششم:
آشنایی و آگاهی کارکنان شرکت خود
را با برنامه های بهبود کیفیت تا چه حد ارزیابی می کنید؟