انگیزه کارکنان

دانلود پایان نامه

D ……………………………………………………………………………………………………………….. 16
شکل۲-۲ مراحل QFD ………………………………………………………………………………………………………………….. 17
شکل ۲-۳ مدل کانو ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹
شکل ۲-۴ مدل تعامل بخشهای مختلف سازمان تولیدی ………………………………………………………………………. ۳۲
شکل ۲-۵ نمودار چارچوب ساده شده مدل دمینگ …………………………………………………………………………….. ۴۳
شکل ۲-۶ مدل مالکوم بالدریج با رویکرد سیستمی …………………………………………………………………………….. ۴۵

فهرست جداول
جدول ۴-۱ فراوانی تاثیر ماشین آلات و تجهیزات در توسعه برنامه های بهبود کیفیت ……………………………………….. ۷۰
فراوانی تاثیر برنامه ریزی تکنولوژی در برنامه کسب و کار …………………………………………………………….. ۷۲ جدول ۴-۲
جدول ۴-۳ فراوانی تاثیر برنامه کسب و کار در توسعه برنامه های بهبود کیفیت ………………………………………………… ۷۳
جدول ۴-۴ نقش سیستمهای کنترل کیفیت در بهره وری ………………………………………………………………………………… ۷۵
جدول ۴-۵ فراوانی تاثیر تبلیغات ایزو در عدم اعتماد به این برنامه ها ……………………………………………………………… ۷۶
جدول ۴-۶ فراوانی رقابت میان کارخانه ها …………………………………………………………………………………………………. ۷۸
جدول ۴-۷ فراوانی علاقمندی مدیران در اجرای برنامه های بهبود کیفیت ………………………………………………………. ۷۹
جدول ۴-۸ فراوانی همکاری متقابل مدیران برای توسعه برنامه های بهبود کیفیت ……………………………………………. ۸۱
جدول ۴-۹ فراوانی تاثیر برنامه های بهبود کیفیت در بهبود کیفیت محصولات ……………………………………………….. ۸۲
جدول ۴-۱۰ فراوانی تاثیر وجود سود های کاذب زمین در انگیزه مدیران ……………………………………………………….. ۸۴
جدول ۴-۱۱ فراوانی تاثیر فرهنگ کیفیت در استقرار سیستمهای بهبود کیفیت …………………………………………………. ۸۵
جدول ۴-۱۲ فراوانی آگاهی مدیران با برنامه های بهبود کیفیت ……………………………………………………………………. ۸۷
جدول ۴-۱۳ فراوانی بکارگیری متخصصان بهبود کیفیت ……………………………………………………………………………… ۸۸
جدول ۴-۱۴ فراوانی استفاده از برنامه ریزی کیفیت …………………………………………………………………………………… ۹۰
جدول ۴-۱۵ فراوانی تخصص مسئولین کنترل کیفیت ………………………………………………………………………………….. ۹۱
جدول ۴-۱۶ فراوانی تاثیر بکارگیری متخصصان بهبود کیفیت در استقرار این برنامه ها …………………………………….. ۹۳
جدول ۴-۱۷ فراوانی آموزشهای تخصصی برای اجرای برنامه های بهبود کیفیت …………………………………………….. ۹۴
جدول ۴-۱۸ فراوانی نرخ بهره بانکها در استقرار برنامه های بهبود کیفیت ………………………………………………………. ۹۶
جدول ۴-۱۹ فراوانی حضور واسطه ها و دلال ها در استقرار سیستم بهبود کیفیت ……………………………………… ۹۷
جدول ۴-۲۰ فراوانی حمایت موسسات دولتی و غیر دولتی برای توسعه برنامه های بهبود کیفیت ………………… ۹۹
جدول ۴-۲۱ فراوانی تاثیر تجهیزات در اجرای برنامه های بهبود کیفیت ……………………………………………………. ۱۰۰
جدول ۴-۲۲ فراوانی انجام برنامه ریزی مالی برای استقرار سیستمهای بهبود کیفیت ………………………………… ۱۰۲
جدول ۴-۲۳ فراوانی تاثیر عدم وجود بازار رقابتی در استقرار سیستمهای کیفیت ……………………………………… ۱۰۳
جدول ۴-۲۴ فراوانی علاقمندی و انگیزه کارکنان …………………………………………………………………………………. ۱۰۵
جدول ۴-۲۵ فراوانی همکاری متقابل کارکنان برای توسعه برنامه های بهبود کیفیت …………………………………. ۱۰۶
جدول ۴-۲۶ فراوانی آشنایی کارکنان با سیستمهای کیفیت ……………………………………………………………………… ۱۰۸
جدول ۴-۲۷ فراوانی تاثیر قدرت خرید مردم در انگیزه کارکنان ………………………………………………………………. ۱۰۹
جدول ۴-۲۸ فراوانی تاثیر کالاهای چینی در انگیزه کارکنان ……………………………………………………………………. ۱۱۱
جدول ۴-۲۹ فراوانی همکاری کارکنان با مدیران در اجرای برنامه های بهبود کیفیت …………………………………… ۱۱۲
جدول ۴-۳۰ فراوانی تاثیر امنیت شغلی بر انگیزه کارکنان ………………………………………………………………………… ۱۱۴
جدول ۴-۳۱ جدول توافقی سوالات ۱،۲،۳،۴،۵،۶ …………………………………………………………………………………… ۱۱۷

مطلب مشابه :  استاندارد

جدول ۴- ۳۲ جدول توافقی سوالات ۷،۸،۹،۱۰،۱۱ …………………………………………………………………………………. ۱۱۹

جدول ۴- ۳۳ جدول توافقی سوالات ۱۲،۱۳،۱۴،۱۵،۱۶،۱۷ ……………………………………………………………………… ۱۲۱

جدول ۴- ۳۴ جدول توافقی سوالات ۱۸،۱۹،۲۰،۲۱،۲۲،۲۳ ………………………………………………………………………. ۱۲۳

جدول ۴- ۳۵ جدول توافقی سوالات ۲۴،۲۵،۲۶،۲۷،۲۸،۲۹،۳۰ ………………………………………………………………… ۱۲۵

فهرست نمودار ها
نمودار ۴-۱ فراوانی تاثیر ماشین آلات و تجهیزات در توسعه برنامه های بهبود کیفیت …………………………….. ۷۱
نمودار ۴-۲ فراوانی تاثیر برنامه
ریزی تکنولوژی در برنامه کسب و کار …………………………………………………. ۷۳
نمودار ۴-۳ فراوانی تاثیر برنامه کسب و کار در توسعه برنامه های بهبود کیفیت ……………………………………… ۷۴
نمودار ۴-۴ نقش سیستمهای کنترل کیفیت در بهره وری ……………………………………………………………………… ۷۶
نمودار ۴-۵ فراوانی تاثیر تبلیغات ایزو در عدم اعتماد به این برنامه ها ……………………………………………………. ۷۷
نمودار ۴-۶ فراوانی رقابت میان کارخانه ها ……………………………………………………………………………………….. ۷۹
نمودار ۴-۷ فراوانی علاقمندی مدیران در اجرای برنامه های بهبود کیفیت ……………………………………………… ۸۰
نمودار ۴-۸ فراوانی همکاری متقابل مدیران برای توسعه برنامه های بهبود کیفیت …………………………………… ۸۲
نمودار ۴-۹ فراوانی تاثیر برنامه های بهبود کیفیت در بهبود کیفیت محصولات ………………………………………… ۸۳
نمودار ۴-۱۰ فراوانی تاثیر وجود سود های کاذب زمین در انگیزه مدیران ……………………………………………….. ۸۵
نمودار ۴-۱۱ فراوانی تاثیر فرهنگ کیفیت در استقرار سیستمهای بهبود کیفیت …………………………………………. ۸۶
نمودار ۴-۱۲فراوانی آگاهی مدیران با برنامه های بهبود کیفیت ………………………………………………………………… ۸۸
نمودار ۴-۱۳ فراوانی بکارگیری متخصصان بهبود کیفیت ………………………………………………………………………. ۸۹
نمودار ۴-۱۴ فراوانی استفاده از برنامه ریزی کیفیت ……………………………………………………………………………… ۹۱
نمودار ۴-۱۵ فراوانی تخصص مسئولین کنترل کیفیت …………………………………………………………………………… ۹۲
نمودار ۴-۱۶ فراوانی تاثیر بکارگیری متخصصان بهبود کیفیت در استقرار این برنامه ها ………………………………. ۹۴
نمودار ۴-۱۷ فراوانی آموزشهای تخصصی برای اجرای برنامه های بهبود کیفیت …………………………………………. ۹۵
نمودار ۴-۱۸ فراوانی نرخ بهره بانکها در استقرار برنامه های بهبود کیفیت ………………………………………………… ۹۷
نمودار ۴-۱۹ فراوانی حضور واسطه ها و دلال ها در استقرار سیستم بهبود کیفیت …………………………………….. ۹۸
نمودار ۴-۲۰ فراوانی حمایت موسسات دولتی و غیر دولتی برای توسعه برنامه های بهبود کیفیت ……………….. ۱۰۰
نمودار ۴-۲۱ فراوانی تاثیر تجهیزات در اجرای برنامه های بهبود کیفیت ………………………………………………….. ۱۰۱
نمودار ۴-۲۲ فراوانی انجام برنامه ریزی مالی برای استقرار سیستمهای بهبود کیفیت ………………………………….. ۱۰۳
نمودار ۴-۲۳ فراوانی تاثیر عدم وجود بازار رقابتی در استقرار سیستمهای کیفیت ………………………………………. ۱۰۴
نمودار ۴-۲۴ فراوانی علاقمندی و انگیزه کارکنان …………………………………………………………………………………. ۱۰۶
نمودار ۴-۲۵ فراوانی همکاری متقابل کارکنان برای توسعه برنامه های بهبود کیفیت ………………………………….. ۱۰۷
نمودار ۴-۲۶ فراوانی آشنایی کارکنان با سیستمهای کیفیت …………………………………………………………………….. ۱۰۹
نمودار ۴-۲۷ فراوانی تاثیر قدرت خرید مردم در انگیزه کارکنان ……………………………………………………………… ۱۱۰
نمودار ۴-۲۸ فراوانی تاثیر کالاهای چینی در انگیزه کارکنان ……………………………………………………………………. ۱۱۲
نمودار ۴-۲۹ فراوانی همکاری کارکنان با مدیران در اجرای برنامه های بهبود کیفیت ………………………………….. ۱۱۳
نمودار ۴-۳۰ فراوانی تاثیر امنیت شغلی بر انگیزه کارکنان ………………………………………………………………………. ۱۱۵
نمودار ۴-۳۱ توزیع خی دو در فرضیه اول ………. ………………………………………………………………………………….. ۱۱۷

مطلب مشابه :  جهان خارج، سلامت خانواده، محل سکونت، استان تهران

نمودار ۴-۳۲ توزیع خی دو در فرضیه دوم ……….. …………………………………………………………………………………. ۱۱۹

نمودار ۴-۳۳ توزیع خی دو در فرضیه سوم …………………. ………………………………………………………………………. ۱۲۱

نمودار ۴-۳۴ توزیع خی دو در فرضیه چهارم ……………….. ………………………………………………………………………. ۱۲۳

نمودار ۴-۳۵ توزیع خی دو در فرضیه پنجم ……………………… ………………………………………………………………….. ۱۲۵

فهرست اصطلاحات انگلیسی
Balanced Score Card کارت امتیازی متوازن ………………………………………………………………………………………………..
Business Plan برنامه کسب و کار …………………………………………………………………………………………………………………..
European Foundation For Quality Management مدیریت کیفیت بنیاد اروپایی …………………………………
Kaizen کایزن …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Quality کیفیت