اولویت‏بندی شاخص‏های ارزیابی رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه ملی ایران- قسمت ۲۲

نمونه گیری سیستماتیک (نظام‏مند)
نمونه گیری تصادفی لایه‏ای
روش‏های نمونه گیری غیر احتمالی:
نمونه گیری سهمیه‏ای
نمونه گیری گلوله برفی
نمونه گیری تئوریک (نظری)
نمونه گیری سهل و راحت (در دسترس)
در این مطالعه از آنجایی که حجم جمعیت مورد مطالعه معین نبوده و از طرفی امکان دسترسی به همه نمونه‏ها وجود نداشت، از روش نمونه گیری غیر احتمالی استفاده شده است. از میان انواع روش‏های غیر احتمالی، روش در دسترس را بکار برده‏ایم و سعی شده است که نمونه‏ها تا حد امکان معرف گروه‏های متفاوت باشند.
۵-۳ حجم نمونه
نمونه عبارتست از تعدادی از افراد جامعه که صفات آن‏ها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده، از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشد (حافظ نیا، ۱۳۸۹). در کل برای تعیین حجم نمونه بسته به اینکه حجم جامعه معلوم باشد یا نامعلوم، دو فرمول کلی وجود دارد. برای تعیین حجم نمونه مورد نیاز برای این پژوهش، با توجه به نا‏معلوم بودن جامعه آماری از رابطه زیر استفاده گردیده است:
در این تحقیق برای برآورد اندازه نمونه از فرمول کوکران استفاده می شود. دلیل استفاده از این فرمول این است که اندازه جامعه آماری در اینجا نامشخص و بزرگ است و در این مواقع از فرمول کوکران برای برآورد اندازه نمونه استفاده می شود (در بیشتر تحقیقات پیمایشی از این فرمول برای برآورد تعداد نمونه استفاده می شود). بنابراین جهت محاسبه حجم نمونه مورد نیاز برای پژوهش از رابطه زیر استفاده گردیده است.
 
که در آن
n: اندازه نمونه
p: نسبتی از جامعه حایز صفت معین
۱-p: نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین
d : درجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب (این مقدار میزان خطا را در اندازه گیری پارامتر مورد نظر نشان می دهد)
Z : چندک توزیع نرمال با ضریب اطمینان قابل قبول
مقدار P برابر با ۵/۰ در نظر گرفته شده است. زیرا اگر ۵/۰ = P باشد، n حداکثر مقدار ممکن خود را پیدا ‌می‌کند. این امر سبب می‌شود که نمونه به حد کافی بزرگ باشد. (آذر و همکاران، ۱۳۸۸).
بنابراین حجم نمونه مورد نیاز پژوهش عبارت است از :
 
۶-۳ روش گردآوری اطلاعات و داده‏ها
اطلاعات را می توان به روش‏های گوناگون در مکان‏های مختلف و از انواع منابع گرد آوری کرد. روش‏های گردآوری اطلاعات مشتمل بر مصاحبه حضوری، مصاحبه تلفنی، مصاحبه رایانه ای، پرسشنامه حضوری، پستی یا الکترونیکی، مشاهده افراد یا رویدادها با ضبط یا بدون ضبط صوتی یا تصویری و سایر فنون انگیزشی مانند آزمون های برون فکنی می‏باشد و منابع اطلاعاتی می توانند دست اول یا دست دوم و یا از هر دو نوع باشد. افراد، گروه ها و شماری از پاسخ‏دهندگانی که پژوهشگر آن‏ها را برگزیده است تا احتمال دیدگاه‏های آن‏ها را در زمینه‏ای خاص گاه به گاه جویا شود، نمونه‏ای از منابع دست اول می‏باشند (سکاران، ۱۳۸۵). نمونه‏های اطلاعات دست دوم نیز عبارتند از سوابق و بایگانی موسسات ، نشریات دولتی، تحلیل‏های صنعتی که مطبوعات ارائه می‏کنند و نظایر آن. در این تحقیق روش گردآوری اطلاعات پرسشنامه، کتب داخلی و خارجی، پایان نامه‏ها، مقالات، اینترنت و… خواهد بود. به عبارتی بخشی از جمع آوری اطلاعات از طرق مطالعه و کاوش در مقالات، کتب و پایان نامه‏ها و بخش دیگر از طریق پرسشنامه بدست می‏آید. در تحقیق حاضر بخش عمده داده‏ها با استفاده از پرسشنامه جمع‏آوری شده است.
۱-۶-۳ پرسشنامه
ابزار جمع آوری داده‏ها در تحقیق حاضر، پرسشنامه است. که از دو بخش تشکیل شده است
الف) سوالات عمومی
در سوالات عمومی اطلاعات کلی و جمعیت شناختی بازدید‏کنندگان از جمله جنسیت، وضعیت تأهل، سن، میزان تحصیلات، شغل و میزان درآمد آنها جمع‏ آوری شده است.
ب) سوالات تخصصی
این بخش شامل ۴۱ سوال می‏باشد که ۶ بعد رضایتمندی بازدید‏کنندگان را به شرح ذیل به تفکیک سوالات ارزیابی می‏کند:
جدول ۱-۳ ترکیب سوالات پرسشنامه

ابعاد رضایت سوالات مرتبط در پرسشنامه
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است