ایالات متحده و تجارت جهانی

دانلود پایان نامه

1-2-1 پراکندگی میگوها و مناطق زیست
میگوها گسترش جهانی داشته و در دریاها،‌ آب‌های شور و شیرین از نواحی استوایی تا مناطق قطبی یافت می‌شوند. اکثر گونه های دریایی در آب‌های کم عمق، یا نیمه عمیق و عموما ‌به‌صورت دسته جمعی زندگی می‌کنند. روزها در بستر و زیر رسوبات کف دریا مخفی شده و شب‌ها برای شکار طعمه از پناهگاه خارج می‌شوند. به‌همین دلیل صیادان در بیشتر مناطق دنیا شب هنگام جهت صید میگو به دریا می‌روند. از نقطه نظر مکان زیست سه گروه میگو وجود دارد:
1- گونه‌های موجود در آب سرد و شور که ارقام عمده صید این نوع میگوها عمدتا مربوط به تولید میگوی اروپا است و در نواحی آلاسکا،‌ کانادا،‌ شمال ژاپن،‌ آمریکا، ‌اروپای شمالی و غیره صید می‌شوند.
2- گونه‌های موجود در آب گرم و شور یا میگوهای حاره ای که بخش اعظم میگوها را تشکیل می‌دهند این نوع میگوها در آب‌های ساحلی خلیج فارس، بخش جنوبی ایالات متحده آمریکا سواحل غربی آفریقا، ‌آمریکای مرکزی و نواحی شرقی و غربی سواحل آمریکای جنوبی و آسیای جنوب شرقی یافت می‌شوند.
3- گونه‌های موجود در آب شیرین که اکثرا از رودخانه‌ها و دریاچه‌ها به نواحی استوایی و گرمسیری می‌آیند،‌ غالبا در همین نواحی رشد کرده و بزرگ می‌شوند، ‌و درتجارت جهانی از اهمیت چندانی برخوردار نمی‌باشند.
1-2-2 طبقه بندی میگوهای پنائیده
سخت‌پوستان، بزرگترین رده از شاخه بندپایان بوده که بیش از 42 هزار گونه در آن جای دارند. خانواده پنائیده، بزرگترین خانواده سخت‌پوستان هستند که در این خانواده، 12 جنس قرار دارند که80% آن‌ها از نظر تجاری مهم هستند. در زیر جایگاه میگوهای خانواده پنائیده در رده بندی جانوری نیز آورده شده است ( Wyban and Sweeney, 1991).
Phylum: Arthropoda
Sub phylum: Crustacea
Class: Malacostraca
Sub class: Eumalacostraca
Super order: Eucaridae
Order: Decapoda
Sub order: Natantia
Infra order: Penaeidea
Super family: Penaeoidea
Family: Penaeidae
Genus: Penaeus
1-2-3 چرخه زندگی میگو
چرخه زندگی میگو شامل مراحل تخم، لارو (ناپلیوس، پروتوزوآ، مایسیس)، پست‌لارو، میگوی جوان و میگوی بالغ می‌باشد (شکوری، 1373).
شکل 1-1 مراحل مختلف زندگی میگوها (Wyban and Sweeney, 1991)
1-2-4 تخم‌ریزی
فرآیند تخم‌ریزی معمولا در چند دقیقه و عمدتا در ساعات 22 تا 24 انجام می‌شود. قبل از شروع به تخم‌ریزی، میگوی ماده در کف تانک تخم‌ریزی قرار گرفته و استراحت می‌کند. پس از آن با یک حرکت آرام به سمت بالا شنا می‌کند و همزمان قسمت تنه را خم می‌کند و در حین شنای آرام، تخمک ها را در محیط آب رها می‌کند. همزمان با رها‌سازی تخمک ها در آب و با حرکت پاهای شنای خود، تخمک‌ها و اسپرم ها را به‌سرعت با هم مخلوط می‌کند. لقاح خارجی است و در محیط آب انجام می‌شد (نیامیمندی و همکاران، 1388). اما در جهت افزایش درصد لقاح، میگو با استفاده از پاهای قدم‌زن، اقدام به ایجاد یک محیط تقریبا بسته تحت عنوان اطاقک لقاح می‌نماید. اسپرماتوزئیدهای خارج شده از اسپرماتوفور و تخمک‌ها وارد این محفظه شده و قبل از اینکه در محیط آب پراکنده شوند، لقاح رخ می‌دهد.
1-2-4-1 انکوباسیون تخم
پوشش ژله‌ای اطراف تخم در مدت 40-30 دقیقه بعد از تخم‌ریزی ناپدید می‌شود و تخم شکل کروی به‌خود می‌گیرد. در این زمان سلول جنینی شروع به اولین تقسیم می‌نماید. 2 تا 30/2 ساعت بعد از تخم‌ریزی در اطراف جنین یک غشای تکامل یافته ایجاد می‌گردد. زمان تخم گشایی 14-12 ساعت بعد از تخم‌ریزی است. اولین مرحله لاروی پس از خروج تخم تحت عنوان ناپلیوس1 نامیده می‌شود (شکوری، 1373).
1-2-5 مراحل لاروی