بررسی تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی – پایانامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

4-1-مقدمه

 

پس از انجام اقدام الکتروریسی طبق حالت‌های آورده شده در جدول 3-6 مساحت نانو الیاف جمع آوری شده تحت ارزیابی قرار گرفت. توسط اسکنر تصاویری از مساحت نانو الیاف بدست آمد و با بهره گیری از نرم افزار مطلب همانگونه که در فصل 3 آورده گردید، مساحت نانو الیاف جمع آوری شده محاسبه گردید. سپس از نانو الیاف جمع آوری شده تصاویر SEM تهیه گردید. در این فصل به بحث درمورد نتایج بدست آمده و همچنین تجزیه و تحلیل آماری پرداخته شده می باشد.

 

 

 

4-2-مطالعه مساحت وب‌های تولید شده

به مقصود مطالعه مساحت وب‌های تولید شده از نرم­افزار Spss جهت تجزیه و تحلیل آماری بهره گیری شده می باشد. برای ارزیابی اثر میدان مغناطیسی خارجی و نمک بر مساحت وب‌های تولید شده از روش تحلیل واریانس دو­طرفه­ در شش سطح بهره گیری شده می باشد تا اثر میانگین گروه­ها مطالعه گردد. تفاوت گروه­ها در سطح معنی­دار (05/0) مشخص شده می باشد. سپس با بهره گیری از آزمون­ چند دامنه  Duncan به مطالعه معنی­داری اختلاف میانگین­های هر شش دسته پرداخته شده می باشد. نتایج آزمون­ Duncan در جدول 4-1 آورده شده می باشد.

 مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

مطلب مشابه :  پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی