بررسی تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی – دانلود پایانامه ارشد

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی

تکه ای از متن پایان نامه :

نتیجه آزمون Duncan نشان می­دهد که متغیرهای نمک و میدان مغناطیسی خارجی اثر محسوسی بر مساحت وب‌های تولید شده دارند اما این دو متغیر اثر متقابلی بر مساحت وب‌های تولید شده ندارند. پس می­توان نتیجه گرفت که عوامل نمک و وجود میدان مغناطیسی در

برای نمایش نانوالیاف تولیدی و آرایش­یافتگی آن­ها از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی شده با بزرگنمایی 10000برابر و 5000 برابر بهره گیری شده که در شکل 4-2 و 4-3 نشان داده شده می باشد.

شکل 4-2-تصاویر SEM نانوالیاف ریسیده شده با بزرگنمایی 10000 برابر در شرایط : الف- در حضور میدان مغناطیسی خارجی هم جت با میدان الکترواستاتیکی همراه نمک ب- در حضور میدان مغناطیسی خارجی هم‌جهت با میدان الکترواستاتیکی ج-  بدون حضور میدان مغناطیسی خارجی همراه نمک د-  بدون حضور میدان مغناطیسی خارجی ه-  در حضور میدان مغناطیسی خارجی مخالف با جهت میدان الکترواستاتیکی، همراه نمک و-  در حضور میدان مغناطیسی خارجی مخالف با جهت میدان الکترواستاتیکی

 مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی