بررسی تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی- دانلود

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی

تکه ای از متن پایان نامه :

برای ایجاد این میدان مغناطیسی محاسباتی با در نظر داشتن روابط مغناطیس [53] انجام شده می باشد. این محاسبات به قرار زیر می باشد:

چگالی شار مغناطیسی(B) مورد نظر در فضای بین نازل و جمع کننده را آغاز برابر با 1/0 تسلا در نظر می­گیریم. این مقدار میدان قوی­ای ایجاد خواهد نمود. ارتباط چگالی شار با شدت میدان مغناطیسی به صورت معادله 3-34 می باشد:

(3-34)

شدت میدان مغناطیسی و  میزان نفوذپذیری مغناطیسی می باشد.

از آن­جایی که هدف ما برقراری میدان مغناطیسی در فاصله هوایی بین نازل و جمع کننده در دستگاه الکتروریسی می باشد، میزان  برابر می باشد با  ، پس:

(3-35)

بدین ترتیب H محاسبه می­گردد:

(3-36)

شدت میدان مغناطیسی(H) ایجاد شده به وسیله یک سیم­پیچ به دور هسته فرومغناطیس به وسیله معادله 3-37 به پارامترهای سیم­پیچ مرتبط می­گردد:

 مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی