بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی(مطالعه موردی بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل) – دانلود پایانامه

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی

تکه ای از متن پایان نامه :

خدمت زیر پنج سال.2/18درصد ،پنج تا ده سال 1/27درصد ،یازده تا پانزده سال 7/24 درصد ،بالای پانزده سال30درصد می باشد.

5-1-2- نتایج تحلیل فرضیات

نتایج حاصل از تحلیل فرضیات به صورت زیر می باشد:

فرضیه اصلی: قابلیت یادگیری سازمانی براجرای حاکمیت بالینی تاثیر  معنی داری دارد.طبق یافته های پژوهش ،میزان همبستگی بین متغیر مستقل (قابلیت یادگیری سازمانی)و متغیر وابسته (اجرای حاکمیت بالینی) با بهره گیری از آزمون پیرسون5/0بوده می باشد ازآن جا یی که سطح معنا داری آزمون 001/0است ،در نتیجه با اطمینان می توان گفت که بین دو متغیر ارتباط معنی داری هست.یعنی هر چه قابلیت یادگیری سازمانی افزایش پیدا کند ،اجرای صحیح حاکمیت بالینی افزایش پیدا می کند.

فرضیه اول: تعهد مدیریت براجرای حاکمیت بالینی تاثیر معنا داری دارد.

طبق یافته های پژوهش، میزان همبستگی بین متغیر مستقل( تعهد مدیریت) و متغییر وابسته (اجرای حاکمیت بالینی) با بهره گیری از آزمون پیرسون 64/ بوده می باشد از آنجا که سطح معنی داری ازمون000/ می باشد، در تیجه با اطمینان می توان گفت که بین دو متغیر ارتباط معنی داری هست. یعنی هر چه تعهد مدیریت افزایش پیدا کند اجرای صحیح حاکمیت بالینی افزایش پیدا می کند. همچنین قابل ذکر می باشد که از بین ابعاد قابلیت یادگیری سازمانی، تعهد مدیریت بیشترین تاثیر را بر اجرای حاکمیت بالینی داشته می باشد.

فرضیه دوم: دید سیستمی بر اجرای حاکمیت بالینی تاثیر معنی داری دارد.

طبق یافته های پژوهش میزان همبستگی بین متغیر مستقل(دید سیستمی) و متغییر وایسته (اجرای حاکمیت بالینی) با بهره گیری از آزمون پیرسون49/0 بوده می باشد از آنجا که سطح معنی داری آزمون001/0 می باشد، در نتیجه با اطمینان می توان گفت که بین دو متغییر ارتباط معنی داری هست.یعنی هر چه دید سیستمی افزایش پیدا کند، اجرای حاکمیت بالینی افزایش پیدا می کند.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد کارشناسی ارشد، سرمایه گذاری

فرضیه سوم: فضای باز و آزمایشگری بر اجرای حاکمیت بالینی تاثیر معنی داری دارد.

  • تجارب و ایده های فراهم شده بوسیله منابع محل کار (مانند دانشگاه های علوم پزشکی) به عنوان ابزاری مفید برای یادگیری در اجرای حاکمیت بالینی مورد بهره گیری قرار گیرد.
  • همکاران بتوانند در مورد ایده ها، برنامه­ها و فعالیت­هایی که ممکن می باشد در اجرای حاکمیت بالینی مفید باشد با هم دیگر صحبت کنند.
  • در اجرای حاکمیت بالینی وسایل و ابزارهایی مانند دفتر ثبت وقایع وجود داشته باشد تا تجارب گذشته حتی اگر کارکنان در کوتاه مدت عوض شوند حفظ شوند.

 مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی(مطالعه موردی بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی: مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی