بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی(مطالعه موردی بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل)- پایانامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی

تکه ای از متن پایان نامه :

اجرای حاکمیت بالینی 1          
قابلیت یادگیری **507/0 1        
تعهد مدیریت **644/0 **866/0 1      
دید سیستمی **498/0 **868/0 **771/0 1    
فضای باز و آزمایشگری **446/0 **882/0 **720/0 **728/0 1  
انتقال و یکپارچه سازی **261/0 **884/0 **579/0 **659/0 **732/0 1

** معنی داری آزمون برای سطح خطای 01/0

نتایج بدست آمده ‏نشان داد که:

–  بین قابلیت یادگیری و اجرای حاکمیت بالینی ارتباط مثبت و معنی‌داری هست(50/0R= ).

– بین تعهد مدیریت و اجرای حاکمیت بالینی ارتباط مثبت و معنی‌داری وجود ‏دارد(64/0R= ).

– بین دید سیستمی و اجرای حاکمیت بالینی ارتباط مثبت و معنی‌داری هست(49/0R= ).

–  بین فضای باز و آزمایشگری و اجرای حاکمیت بالینی ارتباط مثبت و معنی‌داری هست(44/0R= ).

(05/0= R2b-R2a) و به همراه مدل اول (419/0= R2b) از این پراکندگی را تبیین می کند. سومین متغیر وارد شده به معادله فضای باز و آزمایشگری می باشد که 06/0 از پراکندگی را پیش بینی می کند (06/0= R2c-R2b) و به همراه دو مدل قبلی (425/0= R2c) از پراکندگی اجرای حاکمیت بالینی را پیش بینی می کند و چهارمین متغیر وارد شده به معادله انتقال و یکپارچه سازی دانش می باشد که 15/0 از پراکندگی را به تنهایی پیش بینی می کند (15/0= R2d-R2c) و به همراه سه مدل قبلی (440/0= R2d) از پراکندگی اجرای حاکمیت بالینی را پیش بینی می کند.

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد پایان نامه، بازار سهام

 مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی(مطالعه موردی بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی: مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی