بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی(مطالعه موردی بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل) – دانلود پایانامه ارشد

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی

تکه ای از متن پایان نامه :

فضای باز و آزمایشگری 502/0 .078/0 446/0 464/6 000/0

 

طبق نتایج جدول (4-23) و با در نظر داشتن اینکه سطح معنی داری خطای آزمون کمتر از 01/0 می باشد، پس می توان گفت که فرضیه سوم تایید می گردد و  فضای باز و آزمایشگری بر اجرای حاکمیت بالینی تاثیر معناداری دارد.همچنین ضریب بتا نشان می دهد که فضای باز و آزمایشگری 44/0 از تغییرات مربوط به اجرای حاکمیت بالینی را پیش بینی می کند.

فرضیه چهارم: انتقال و یکپارچگی دانش بر اجرای حاکمیت بالینی تاثیر معناداری دارد.

با در نظر داشتن اینکه یکی از پیش شرط های بهره گیری از ضریب رگرسیون، معنی دار بودن ضریب همبستگی پیرسون می باشد، آغاز ضریب همبستگی پیرسون برای ارتباط بین دو متغیر استخراج می گردد.

جدول(4-24)نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین ارتباط همبستگی

  آماره ها اجرای حاکمیت بالینی
انتقال و یکپارچگی دانش ضریب همبستگی پیرسون 261/0
سطح معناداری 001/0
تعداد نمونه 170

طبق نتایج جدول(4-24) و با در نظر داشتن اینکه سطح معناداری خطای آزمون برای سطح اطمینان 99/0 کمتر از 01/0 می باشد،پس می توان گفت که بین انتقال و یکپارچگی دانش و اجرای حاکمیت بالینی ارتباط معنی داری هست.

 

بالینی تاثیر معناداری دارد.همچنین ضریب بتا نشان می دهد که انتقال و یکپارچگی دانش 26/0 از تغییرات مربوط به اجرای حاکمیت بالینی را پیش بینی می کند.

مطلب مشابه :  دانلود پایانامه ارشد با عنوان : بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی(مطالعه موردی بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل)

جدول(4-28)آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش

  اجرای حاکمیت بالینی قابلیت یادگیری تعهد مدیریت دید سیستمی فضای باز و آزمایشگری انتقال و یکپارچه سازی

 مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی(مطالعه موردی بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی: مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی