تحقيق دانشگاهی – بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات۹۳- قسمت ۲

جدول ۲-۲:اختلافمسئولیتوپاسخگوییاجتماعی ۳۳
جدول ۳-۱: متغیرهایجمعیتشناختیپرسشنامه. ۶۱
جدول ۳-۲:طیفلیکرت ۶۱
جدول ۳-۳:بخشمسئولیتاقتصادی ۶۲
جدول ۳-۴:بخشمسئولیتقانونی ۶۲
جدول ۳-۵:بخشمسئولیتاجتماعی ۶۲
جدول ۳-۶:بخشمسئولیتاخلاقی ۶۲
جدول ۳-۷ بخشتمکینمالیاتی ۶۳
جدول ۳-۸-:آلفایکرونباخپرسش‌نامه‌ها ۶۴
جدول ۴-۱: فراوانیودرصدفراوانیجنسیتآزمودنیها ۶۸
جدول ۴-۲ : فراوانیودرصدفراوانیسنآزمودنیها ۶۹
جدول ۴-۳: فراوانیودرصدفراوانیوضعیتتأهلآزمودنیها ۷۰
جدول ۴-۴ : فراوانیودرصدفراوانیتحصیلاتآزمودنیها ۷۱
جدول ۴-۵ : فراوانیودرصدفراوانینوعکسبوکارآزمودنیها ۷۲
جدول ۴-۶ : فراوانیودرصدفراوانیمیزانمالیاتدهیآزمودنیها ۷۳
جدول ۴-۷ : فراوانیودرصدفراوانیموقعتحویلاظهارنامهآزمودنیها ۷۴
جدول ۴-۸: شاخصهایتوصیفیمولفههایپژوهش ۷۵
جدول ۴-۱۰: نتایجآزمونهمبستگیپیرسون ۷۷
جدول ۴-۱۱ : نتایجبرازشمدلرگرسیونیبینمسئولیتپذیریاجتماعیوتمکینمالیاتی ۷۸
جدول ۴-۱۲ : نتایجبرازشمدلرگرسیونیبینبعدقانونیوتمکینمالیاتی ۷۹
جدول ۴-۱۳ : نتایجبرازشمدلرگرسیونیبینبعداقتصادیوتمکینمالیاتی ۸۰
جدول ۴-۱۴ : نتایجبرازشمدلرگرسیونیبینبعداخلاقیوتمکینمالیاتی ۸۱
جدول ۴-۱۵ : نتایجبرازشمدلرگرسیونیبینبعداجتماعیوتمکینمالیاتی ۸۲
جدول ۴-۱۶: نتایجآزمونرتبهبندیفریدمن ۸۳
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل ۱-۱: مدلتحقیق ۸
فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
نمودارشماره ۲-۱): ابعادمسئولیت ۲۲
نمودارشماره ۲-۲): ابعادسهگانهمسئولیتاجتماعیدرسطحکلان ۲۳
نمودار ۲-۳): مدل ۵ بعدیتعهدیکلیدیمککنزی ۲۸
نمودار۲-۴): ابعادCSR 31
نمودار ۲-۵): سطوحدرگیریاجتماعی ۳۲
نمودار ۲-۶-). مدلاثراتکلیرعایتمسئولیتاجتماعیشرکتی ۳۵
نمودار ۴-۱: توزیعجنسیتیآزمودنیها ۶۸
نمودار ۴-۲: توزیعسنیآزمودنیها ۶۹
نمودار ۴-۳: توزیعوضعیتتأهلآزمودنیها ۷۰
نمودار ۴-۴: توزیعمیزانتحصیلاتآزمودنیها ۷۱
نمودار ۴-۵: توزیعنوعکسبوکارآزمودنیها ۷۲
نمودار ۴-۶: توزیعمیزانمالیاتدهیسالانهآزمودنیها ۷۳
نمودار ۴-۷: توزیعموقعتحویلاظهارنامهآزمودنیها ۷۴