بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات۹۳- قسمت ۱۰

ماخذ((Robbins , coulter , 2007: 12.
۱- مسئولیت اجتماعی، اصول و موازین اخلاقی را برای سازمان بیان می دارد، در حالی که پاسخگویی اجتماعی بیشتر جنبه عملی داشته و به عمل و فعالیت سازمان نظر دارد تا مبانی ارزشی آن و بنابراین محسوس تر از مسئولیت اجتماعی است (چاوش باشی، ۱۳۸۴: ۴۳-۴۲).
۲- در مسئولیت اجتماعی توجه بیشتر بر اهداف و مقاصد و در پاسخگویی، تمرکز بر روی نحوه انجام کار و مسائل و ابزار مورد نیاز است (چاوش باشی، ۱۳۸۸: ۴۳-۴۲).
۳- مسئولیت اجتماعی نوعی تعهد است که بر التزام سازمان ها تاکید دارد و پاسخگویی اجتماعی به نوع پاسخ و واکنش سازمان ها نسبت به مشکلات جامعه توجه دارد (چاوش باشی، ۱۳۸۸: ۴۳-۴۲).
۴- در مسئولیت اجتماعی چارچوب تصمیم گیری ها از افق زمانی بلند مدت برخوردار است. در حالی که در پاسخ گویی اجتماعی تصمیمات کوتاه مدت و بعضاً میان مدت بوده و تکیه بر روی واکنش های سریع است. بنابراین زمانی که چنین مسئولیتی وجود نداشته باشد، هیچ گونه پاسخگویی از سوی سازمان ها در برابر جامعه وجود ندارد و مسئولیت اجتماعی پیش فرض پاسخگویی اجتماعی است (چاوش باشی، ۱۳۸۸: ۴۳-۴۲).
استراتژی های انجام مسئولیت اجتماعی
استراتژی هایی که سازمان و شرکت های مختلف در زمینه ایفای رسالت های اجتماعی خود اتخاذ می کنند در سه دسته کلی قرار می گیرند (رسولی، ۱۳۸۸: ۷۷).
استراتژی واکنشی
موسساتی که این استراتژی را دنبال می کنند، هیچ گاه به طور داوطلبانه در فعالیت های اجتماعی وارد نمی شوند و دایره مسئولیت پذیری آنها محدود به مسئولیت اقتصادی و قانونی در محدوده فعالیت های شرکت است و تنها در مقابل قوانین و مقررات، واکنش مثبت از خود نشان می دهند (رسولی، ۱۳۸۸: ۷۸).
دلایل توجیهی دیگر این شرکت ها این است که منابع صرف شده برای فعالیت های اجتماعی، سود را پایین آورده و قیمت مصرف کننده را بالا می برد و قدرت رقابتی را نیز کاهش می دهد. همچنین سازمان های بازرگانی، تخصص و مهارت اجتماعی ندارند و بنابراین دخالت آنها در این امور صحیح نیست (رسولی، ۱۳۸۸: ۷۸).
استراتژی تطبیقی
شرکت هایی که این استراتژی را اتخاذ می کنند، علاوه بر رعایت الزامات قانونی، سعی دارند خود را با افکار عمومی نیز تطبیق دهند. این شرکت ها در فعالیت های اجتماعی شرکت کرده و از این طریق در اجتماع برای خود، مقبولیت و محبوبیت ایجاد می کنند. چارچوب تصمیمات و افق زمانی توجه به مسائل اجتماعی کوتاه مدت و گاهی میان مدت بوده و تکیه این شرکت ها بر تطبیق و سازگاری به موقع و مناسب در برابر فشارها و تنش ها و بحران های اجتماعی است (رسولی، ۱۳۸۸: ۷۸).
استراتژی اثرگذار
شرکت هایی که این استراتژی را دارند، بالاترین سطح مسئولیت اجتماعی را ایفا می کنند. این شرکت ها به رعایت قوانین و مقررات و تطبیق به افکار عمومی اکتفا نمی کنند. بلکه به طور داوطلبانه، انتظارات عمومی و مسائل اجتماعی را پیش بینی می کنند و برای خود اهداف و رسالت های اجتماعی نیز تعیین می کنند و از منابع و قدرت بازرگانی خود برای بهبود وضع جامعه بهره برداری می کنند (رسولی، ۱۳۸۸: ۷۹).
پیامدها و منافع مسئولیت پذیری اجتماعی
مسئولیت پذیری اجتماعی یک خصوصیت و رفتار حیاتی و به عبارتی شالوده اساسی برای ایجاد جامعه سالم و زندگی اجتماعی با کیفیت است که در سایه آن تمام افراد و طبقات اجتماعی احساس رضایت می کنند (رسولی، ۱۳۸۸: ۷۳).
مدل اثرات و منافع کلی رعایت مسئولیت اجتماعی در تصویر زیر ترسیم شده است .
 
نمودار ۲-۶-). مدل اثرات کلی رعایت مسئولیت اجتماعی شرکتی
همان گونه که در شکل بالا دیده می شود نظام ارزش های انسانی و اجتماعی و همچنین توسعه دانش و آگاهی و بیداری وجدان های اخلاقی باعث ایجاد مسئولیت پذیری اجتماعی می شود که آن هم به نوبه خود با ایجاد حالت خود کنترلی و خود برانگیختگی در افراد و سازمان ها، آنها را به مرحله خود شکوفایی می رساند و همچنین باعث می شود افراد و سازمان ها در امور اجتماعی به طور فعال مشارکت کنند. در فعالیت، مجموع این عوامل منشأ به وجود آمدن جامعه ای سالم و زندگی اجتماعی با کیفیت خواهد بود که در آن دیگر تنها یک بخش خاص منتفع نمی شود، بلکه منافع و رضایت همه تامین می شود (رسولی، ۱۳۸۸: ۷۴).
امروزه بسیاری از سازمان ها به نحوه فزاینده ای از ارزش مستقیم اقتصادی مسئولیت اجتماعی آگاهی یافته‌اند و با ادغام آن به منزله سرمایه گذاری راهبردی با راهبرد اصلی کسب و کار و فعالیت های مدیریتی خود، می توانند تاثیر مثبتی بر جامعه و محیط خود داشته باشند و در ضمن، شهرت و اعتبار خود را نیز تقویت کنند. با پیروی از این ارزش نه تنها برای امروز خود سود تولید می کنند، بلکه موقعیت آینده خود را نیز تثبیت می کنند (گروه کارشناسان ایرانی، ۱۳۸۶).
نمونه ای از مزایای مستقیم مسئولیت اجتماعی برای سازمان :
افزایش ارزش تجاری، نشان تجاری
دسترسی به منابع مالی
نیروی کار سالم تر و ایمن تر
مدیریت ریسک و نظارت موثر بر امور سازمان
کارکنان مشتاق
وفاداری مشتری
ارتقای اعتماد و اطمینان طرف های ذینفع
تقویت وجهه عمومی
شکل زیر ارزش های ایجاد شده از طریق اجراء مسئولیت اجتماعی در سازمان ها به صورت کاهش هزینه و افزایش درآمدها را نمایش می دهد.
نمودار ۲-۷): ارزش ایجاد شده از طریق CSR
منبع: (Board conferernce , worktvg).
همان گونه که در شکل فوق نشان داده شد، تدوین استراتژی از طریق رعایت و به
کار گیری اصول مسئولیت اجتماعی نتایج مفیدی برای سازمان ها خواهد داشت.
کاهش شکایت
کاهش ریسک های عملیاتی
شهرت و اعتبار تجاری
کارایی عملکردی
نو آوری
دستیابی به بازارهای موجود و جدید

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.