سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات۹۳- قسمت ۱۲

 • قوانین و مقررات (ساده‌سازی قوانین و مقررات مالیاتی در ابعاد شفافیت تعاریف و شیوه اجرا)
 • نرخ‌ها و ضرایب مالیاتی
 • آموزش نیروی انسانی
 • مکانیزه کردن امور
 • واحدهای مشاوره
 • طراحی و راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور
 • تبلیغات و اطلاع‌رسانی
 • معرفی مودیان نمونه
 • ایجاد انگیزه و رضایت کارمندان
 • ب) عوامل برون‌سازمانی:
  عوامل موثر برون‌سازمانی جهت ایجاد و توسعه فرهنگ مالیاتی عبارتنداز:

  1. آموزش و پرورش
  2. خانواده
  3. وسایل ارتباط جمعی
  4. مراکز مذهبی و دینی
  5. اتحادیه‌ها و مجامع صنفی
  6. دستگاه‌ها و موسسات دولتی

  بین متغیرهای درون‌سازمانی، برون‌سازمانی و فرهنگ و رفتار مالیاتی مودیانیک رابطه ارگانیک برقرار است (قامتی آرانی، ۴۹:۱۳۸۴).
  لذا فرهنگ مالیاتی هنگامی کارا است که افراد جامعه را ملزم به رعایت موارد ذیل نمایند:
  ۱- نسبت به کلیه درآمدها و دارایی‌هایی که مشمول مالیات می‌شوند مالیات خود را پرداخت نمایند.
  ۲- هرگاه شروع به فعالیت کسبی می‌نمایند به اداره مالیات گزارش بدهند.
  ۳- وظایف خود را در قبال نظام مالیاتی به نحو احسن انجام دهند.
  ۴- کتمان درآمد نکنند.
  ۵- در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس درآمدها و هزینه‌های واقعی تنظیم و به حوزه مالیاتی تحویل دهند.
  ۶- مالیات خود را در موعد قانونی پرداخت نمایند.
  ۷- با ادارات امور مالیاتی در تشخیص مالیات همکاری نمایند.
  ۸- در مقابل دولت نیز باید به وظایف خود در قبال مودیان پایبند باشد (ذکوری،۷۱:۱۳۸۵).
  تمکین مالیاتی
  تمکین مالیاتی، پایبندی داوطلبانه به متن و روح قانون مالیاتییا به عبارتی به مفهوم پایبندی مودیان به تکالیف مالیاتی و رعایت قوانین مالیاتی از سوی آنها می‌باشد. تمکین کامل مالیاتی از جمله اهدافی است که همه سیستم‌های مالیاتی جهان در آرزوی دستیابی به آن هستند. در واقع می‌توان گفت که درجه تمکین مالیاتی در هر کشوری معیار سنجش کارایی سیستم مالیاتی آن کشور است. در مقابل تمکین مالیاتی، مساله عدم تمکین مالیاتی از سوی مودیان مطرح است. میزان عدم تمکین مالیاتی را می توان با شکاف مالیاتی اندازه‌گیری نمود. فاصله مالیاتی عبارت است از میزان مالیات وصولی منهای مالیاتی که در صورت تمکین کامل مودیان قابل تحصیل بود. تمکین مالیاتی اثربخش (موثر، چشمگیر) نیاز به زمان و تلاش دارد و به وسیله برنامه‌ریزی دقیق و کارآمد پایه‌ریزی می‌گردد. با در نظر گرفتن سرمایه‌گذاری عظیمی که این بخش نیاز دارد، بهترین فرآیند‌های تمکین باید فرصت‌های مربوط به برنامه‌ریزی مالیاتی را برجسته نمایند (کوزه گر کجالی،۱۹:۱۳۸۳).
  مهم‌ترین موانع تمکین داوطلبانه عبارت است از:

  1. احساس وجود نظام نابرابر مالیاتی
  2. پیچیدگی قوانین و مقررات مالیاتی
  3. منصفانه نبودن نظام جریمه
  4. برنامه‌های ضعیف آموزشی برای مودیان
  5. منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

  6. پایین بودن سطح درستکاری و حرفه‌ای گری در کارکنان دستگاه مالیاتی
  7. عدم توانایی دستگاه مالیاتی برای اثبات بی‌طرفی خود در فرآیند تشخیص مالیات
  8. ممیزی ضعیف
  9. احساس وجود نداشتن عدالت مالیاتی