بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات۹۳- قسمت ۱۹

جدول ۳-۶- بخش مسئولیت اخلاقی

عنوان تعداد سنجه ها مقیاس شکل پاسخ
مسئولیت اخلاقی ۵ ترتیبی طیف پنج سطحی لیکرت

بخش سنجش تمکین مالیاتی
این بخش از پرسشنامهتمکین مالیاتیمودیان را مورد سنجش قرار میدهد.مشخصههای این بخش از پرسشنامه به همراه تعداد سنجه های آن در جدول ۳-۷ ارائه گردیده است.
جدول ۳-۷ بخش تمکین مالیاتی

عنوان تعداد سنجه ها مقیاس شکل پاسخ
تمکین مالیاتی ۸ ترتیبی طیف پنج سطحی لیکرت

اعتبار و روایی ابزار تحقیق
یکی از مهمترین جنبههای هر پژوهش، مناسب بودن ابزار اندازهگیری آن است. زیرا اطلاعات و داده های لازم جهت تجزیه و تحلیل نتیجهگیری نهایی بوسیله ابزار اندازهگیری به دست میآید. ابزار اندازه گیری باید از روایی[۱۲] و پایایی[۱۳] لازم برخوردار باشد تا پژوهشگر بتواند دادههای متناسب با پژوهش را گردآوری نماید و از طریق دادهها و تجزیه و تحلیل آنها فرضیههای مورد نظر را بیازماید و به سوالات پژوهش پاسخ دهد. ابزار سنجش استاندارد معمولاً از روایی و پایایی مناسبی برخوردارند (حافظ نیا، ۱۳۸۳). ابزار اندازهگیری در این پژوهش پرسشنامه است. برای سنجش میزان مناسب بودن ابزار اندازهگیری دو مولفه روایی و پایایی سنجیده میشود تا صحت و درستی ابزار مذکور تایید شود.
روایی پرسشنامه
در این پژوهش با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه به نوعی روایی آن به طور ضمنی مورد تایید بود. اما به منظور اطمینان بیشتر از روش روایی صوری استفاده شد. به این منظور پرسشنامه در اختیار استاد محترم راهنماقرار گرفت و از آنان در مورد هر سوال و در خصوص ارزیابی هدف مربوط، نظر خواهی شد و با اصلاحات جزئی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت.
پایایی پرسشنامه
پایایی به دقت، اعتماد پذیری، ثبات یا تکرار پذیری نتایج آزمون اشاره دارد. جهت سنجش پایایی ابزار اندازهگیری مورد استفاده در این پژوهش از روش آلفای کرونباخ که از مهمترین و رایجترین روشها میباشد استفاده شده است. روش آلفای کرونباخ مطابق با رابطه(۳- ۲) زیر استفاده میشود (مومنی، ۱۳۸۹).

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir