دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات۹۳- قسمت ۲۱

به منظور توصیف یافته‏ها، از جداول و نمودارهای فراوانی استفاده شد. ضمن این که به منظور توصیف بهتر داده‏ها از شاخص‏های مرکزی و همچنین شاخص‏های پراکندگی بهره گرفته شد.
ب. آمار استنباطی:
جهت آزمون فرضیه های تحقیق بر حسب وضعیت توزیع داده ها ازروش کلموگروف-اسمیرنوف، تک نمونه ای و همچنین برای رتبه بندی عوامل موثر بر تمکین مالیاتی از نظر مسئولیت های اجتماعی شرکت از آزمون فریدمن استفاده شد.
آزمون کلموگروف اسمیرنوف( K-S): در راستای تایید یا عدم تایید توزیع نرمال بودن داده ها جهت سنجش متغیرها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده می گردد.
ضریب همبستگی پیرسون: در راستای بررسیارتباط متغیرهای مستقل (مسئولیت پذیری اقتصادی، مسئولیت پذیریاجتماعی، مسئولیت پذیریاخلاقی، مسئولیت پذیریقانونی) و تمکین مالیاتی مؤدیان از ضریب همبستگی پیرسوناستفاده شده است.
آزمون رگرسیون: در راستای بررسیتأثیر و میزان تأثیر متغیرهای مستقل (مسئولیت پذیری اقتصادی، مسئولیت پذیریاجتماعی، مسئولیت پذیریاخلاقی، مسئولیت پذیریقانونی) بر روی تمکین مالیاتی مؤدیان از آزمون رگرسیوناستفاده شده است.
آزمون فریدمن هنگام بررسی نظراتیکگروهدرچندزمینهاز آزمونفریدمن استفاده می شود. به عبارتی براساسنظراتافراد(پاسخی که به سوالات پرسشنامه می دهند) اولویتهرکداماز مواردرابراساسرتبهبندیمعنیدار(یاگرایشاتمعنادارافرادبههرکدامازمتغیرها ) مشخصخواهد شد. بهعبارتدیگرفریدمناینفرضیهصفررامیآزمایدکه K متغیرهمبستهازیکجامعهمشابهمیآیند.برایهرموقعیت k متغیراز ۱تا k طبقه‌بندیمیشود. آمارهآزمونبرپایهاینطبقاتاست.
فصلچهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
در این فصل یافته های بدست آمده از پرسشنامه را در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی ارائه می دهیم. در بخش آمار توصیفی اطلاعات جمعیت شناختی جامعه پژوهش و همچنین شاخص های تمرکز و پراکنش امتیازات بدست آمده برای مولفه های پژوهشدر قالب جداول فراوانی، درصد فراوانی و نمودارهای میله ای ارائه خواهد شد. در بخش آمار استنباطی نیز در راستای بررسیرابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و مالیات در اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و روش رگرسیون خطی فرضیات پژوهش را مورد آزمون قرار می دهیم. در آخر نیز به منظور اولویت بندی میزان اهمیت هر یک از مؤلفه های مسئولیت اجتماعی از آزمون فریدمناستفاده خواهد شد.
آمار توصیفی
در این بخش با استفاده از جداول فراوانی، درصد فراوانی و نمودارهای میله ای اطلاعات جمعیت شناختی جامعه هدف را توصیف می کنیم.
جنسیت
توزیع فراوانی و درصد فراوانی جنسیت آزمودنی ها در جدول ۴-۱ ارائه شده است.
جدول ۴-۱: فراوانی و درصد فراوانی جنسیت آزمودنی ها

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

جنسیت فراوانی درصد فراوانی
مرد ۲۶۴ ۵/۶۸
زن ۱۲۱ ۵/۳۱
مجموع ۳۸۵ ۱۰۰

با توجه به جدول ۴-۱، میزان ۵/۶۸ درصد از آزمودنی ها مرد و ۵/۳۱ درصد آنها زن بوده اند.
نمودار ۴-۱: توزیع جنسیتی آزمودنی ها