بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات۹۳- قسمت ۳۱

با توجه به اینکه سطوح معناداری برای تمامی مؤلفه ها کمتر از سطح خطای نوع اول ۰۵/۰ می باشد، رابطه ی مسئولیت پذیری اجتماعی و تمامی ابعاد آن با تمکین مالیاتی مؤدیان در جامعه ی مورد پژوهش معنادار برآورد شده است. مثبت بودن مقادیر همبستگی برآورد شده نشان دهنده ی مثبت بودن رابطه ی مؤلفه های مسئولیت پذیری اجتماعی با تمکین مالیاتی مؤدیان می باشد.
نتایج برازش مدل رگرسیونی
فرضیه اصلی: مسئولیت پذیری اجتماعی بر تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران تأثیر معناداری دارد.
جزئیات برازش مدل رگرسیونی بین متغیر پاسخ تمکین مالیاتی و متغیر پیش بینی کننده مسئولیت پذیری اجتماعی، در جدول ۴-۱۱ آورده شده است.
جدول ۴-۱۱ : نتایج برازش مدل رگرسیونی بین مسئولیت پذیری اجتماعی و تمکین مالیاتی

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

پارامتر ضریب رگرسیونی خطای برآورد ضریب استاندارد شده آماره آزمونt سطح معناداری
مسئولیت پذیری اجتماعی ۰۳۴/۱ ۰۰۸/۰ ۹۸۸/۰ ۹۴۶/۱۲۷ ۰۰۱/۰p<
آماره آزمون تحلیل واریانس: ۱۴/۱۶۳۷۰ سطح معناداری مدل : ۰۰۱/۰p< ضریب همبستگی: ۹۸۸/۰
ضریب تعیین مدل رگرسیونی: ۹۷۷/۰ آماره دوربین واتسون: ۹۶۷/۱

از آنجایی که مقدار آماره دوربین واتسون بدست آمده از جدول ۴-۱۱ بین ۵/۱ تا ۵/۲ است، می توان فرض استقلال جملات خطای رگرسیونی را پذیرفت. در نتیجه مدل مذکور از نیکویی برازش مناسب به لحاظ برقراری شرط استقلال جملات خطا برخوردار است.
با توجه به ضریب تعیین بدست آمده (۹۷۷/۰)، با استفاده از متغیر توضیحی مسئولیت پذیری اجتماعی می توان تا ۷/۹۷ درصد از تغییرات موجود در متغیر تمکین مالیاتی مؤدیان را توجیه نمود. همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس مدل برازش شده را (با توجه به سطح معناداری کمتر از ۰۰۱/۰) در سطح خطای نوع اول ۰۵/۰، معنادار برآورد کرده است.
سطح معناداری آزمون صفر بودن ضریب رگرسیونی متغیر مسئولیت پذیری اجتماعی در مدل برازش شده کمتر از ۰۰۱/۰ بدست آمده است، در نتیجه فرضیه صفر بودن این ضریب را رد کرده و این فرضیه ی پژوهش، در سطح خطای نوع اول ۰۵/۰، پذیرفته می شود. بدین معنا که مسئولیت پذیری اجتماعی بر تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران تأثیر معناداری دارد. مثبت بودن ضریب رگرسیونی بدست آمده برای متغیر مسئولیت پذیری اجتماعی (۰۳۴/۱)، نشان دهنده ی مثبت بودن رابطه اش با متغیر پاسخ تمکین مالیاتی است. بدین معنی که هر چه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها در سطح بالاتری قرار داشته باشد، تمکین مالیاتی نیز بهبود خواهد یافت. مدل رگرسیونی برازش شده برای بیان این رابطه را می توان بطور خلاصه بصورت زیر نشان داد:
خطا + (مسئولیت پذیری اجتماعی) ۰۳۴/۱ = تمکین مالیاتی
فرضیه فرعی اول: بعد قانونی مسئولیت پذیری اجتماعی بر روی تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران تأثیر معناداری دارد.
جزئیات برازش مدل رگرسیونی بین متغیر پاسخ تمکین مالیاتی و متغیر پیش بینی کننده بعد قانونی مسئولیت پذیری اجتماعی، در جدول ۴-۱۲ نشان داده شده است.
جدول ۴-۱۲ : نتایج برازش مدل رگرسیونی بین بعد قانونی و تمکین مالیاتی

پارامتر