بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات۹۳- قسمت ۳۲

ضریب رگرسیونی

خطای برآورد

ضریب استاندارد شده

آماره آزمونt

سطح معناداری

بعد قانونی

۹۸۶/۰

۰۰۸/۰

۹۸۷/۰

۸۳۰/۱۱۸

۰۰۱/۰p<

آماره آزمون تحلیل واریانس: ۵۷/۱۴۱۲۰ سطح معناداری مدل : ۰۰۱/۰p< ضریب همبستگی: ۹۸۷/۰
ضریب تعیین مدل رگرسیونی: ۹۷۴/۰ آماره دوربین واتسون: ۹۳۳/۱

میزان آماره دوربین واتسون در مدل رگرسیونی برابر با ۹۳۳/۱ بدست آمده، پس می توان فرض استقلال جملات خطای رگرسیونی را پذیرفت. در نتیجه از لحاظ استقلال جملات خطا، مدل مذکور از نیکویی برازش مناسب برخوردار است. ضریب تعیین بدست آمده از این مدل نشان می دهد که بعد قانونی مسئولیت پذیری اجتماعی تا ۴/۹۷ درصد از تغییرات موجود در متغیر تمکین مالیاتی مؤدیان را توجیه می کند. همانگونه که از مقدار ضریب تعیین مدل بر می آید، نتایج آزمون تحلیل واریانس نیز میزان تغییرات توجیه شده متغیر پاسخ در هر مدل برازش شده را در سطح خطای نوع اول ۰۵/۰ معنادار برآورد می نماید. بنابراین مدل در نظر گرفته شده برای توجیه تغییرات تمکین مالیاتی به موجب تغییر در متغیر توضیحی بعد قانونی مسئولیت پذیری اجتماعی مناسب بوده است.
همچنین سطح معناداری بدست آمده برای آزمون صفر بودن ضریب رگرسیونی بعد قانونی در جدول ۴-۱۲ ، کمتر از ۰۰۱/۰ بوده و در نتیجه فرضیه صفر بودن این ضریب در سطح خطای نوع اول ۰۵/۰ رد می شود و این فرضیه فرعی پژوهش پذیرفته خواهد شد. بدین معنا که بعد قانونی مسئولیت پذیری اجتماعی بر روی تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران تأثیر معناداری دارد. شیب خط بدست آمده (۹۸۶/۰) از مدل رگرسیونی نشان دهنده ی میزان رابطه ی بعد قانونی و تمکین مالیاتی مؤدیان می باشد، مثبت بودن این ضریب بیانگر مثبت بودن جهت این رابطه است. مدل رگرسیونی برازش شده را می توان بطور خلاصه بصورت زیر نشان داد:
خطا + (بعد قانونی مسئولیت پذیری اجتماعی) ۹۸۶/۰ = تمکین مالیاتی
فرضیه فرعی دوم: بعد اقتصادی مسئولیت پذیری اجتماعی بر روی تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران تأثیر معناداری دارد.
جزئیات برازش مدل رگرسیونی بین متغیر پاسخ تمکین مالیاتی و متغیر پیش بینی کننده بعد اقتصادی مسئولیت پذیری اجتماعی در جدول ۴-۱۳ نشان داده شده است.
جدول ۴-۱۳ : نتایج برازش مدل رگرسیونی بین بعد اقتصادی و تمکین مالیاتی

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

پارامتر ضریب رگرسیونی خطای برآورد ضریب استاندارد شده آماره آزمونt سطح معناداری
بعد اقتصادی ۸۷۱/۰ ۰۱۰/۰ ۹۷۳/۰ ۲۷۹/۸۳