تحقيق دانشگاهی – بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات۹۳- قسمت ۳۳

۰۰۱/۰p<

آماره آزمون تحلیل واریانس: ۴۵/۶۹۳۵ سطح معناداری مدل : ۰۰۱/۰p< ضریب همبستگی: ۹۷۳/۰
ضریب تعیین مدل رگرسیونی: ۹۴۸/۰ آماره دوربین واتسون: ۸۳۷/۱

ضریب تعیین بدست آمده از جدول ۴-۱۳ نشان می دهد که این مدل رگرسیونی تا ۸/۹۴ درصد از تغییرات موجود در متغیر تمکین مالیاتی را توجیه می کند. با توجه به مقدار آماره ی دوربین واتسون بدست آمده (۸۳۷/۱) نیز می توان گفت که از لحاظ استقلال جملات خطا، مدل مذکور از نیکویی برازش مناسب برخوردار می باشد. نتایج آزمون تحلیل واریانس در جدول نیز میزان تغییرات توجیه شده متغیر پاسخ تمکین مالیاتی در این مدل را، در سطح خطای نوع اول ۰۵/۰، معنادار می داند.
با توجه به سطح معناداری بدست آمده برای آزمون صفر بودن ضریب رگرسیونی بعد اقتصادی (کمتر از ۰۰۱/۰)، این فرضیه رد می شود. بنابراین بعد اقتصادی مسئولیت پذیری اجتماعی بر روی تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران تأثیر معناداری داردو این فرضیه ی پژوهش در سطح خطای نوع اول ۰۵/۰ پذیرفته می شود. ضریب رگرسیونی بدست آمده برابر با ۸۷۱/۰ می باشد، بدین معنا که به ازای یک واحد تغییر در متغیر بعد اقتصادی، ۸۷۱/۰ واحد افزایش در متغیر تمکین مالیاتی مؤدیان خواهیم داشت. مدل رگرسیونی برازش شده را می توان بطور خلاصه بصورت زیر نشان داد:
خطا + (بعد اقتصادی مسئولیت پذیری اجتماعی) ۸۷۱/۰ = تمکین مالیاتی
فرضیه فرعی سوم: بعد اخلاقی مسئولیت پذیری اجتماعی بر روی تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران تأثیر معناداری دارد.
جزئیات برازش مدل رگرسیونی بین متغیر پاسخ تمکین مالیاتی و متغیر پیش بینی کننده بعد اخلاقی مسئولیت پذیری اجتماعی در جدول ۴-۱۴ آورده شده است.
جدول ۴-۱۴ : نتایج برازش مدل رگرسیونی بین بعد اخلاقی و تمکین مالیاتی

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

پارامتر ضریب رگرسیونی خطای برآورد ضریب استاندارد شده آماره آزمونt سطح معناداری
بعد اخلاقی ۰۶۶/۱ ۰۱۱/۰ ۹۷۹/۰ ۴۸۸/۹۴ ۰۰۱/۰p<
آماره آزمون تحلیل واریانس: ۹۳/۸۹۲۷ سطح معناداری مدل : ۰۰۱/۰p< ضریب همبستگی: ۹۷۹/۰
ضریب تعیین مدل رگرسیونی: ۹۵۹/۰ آماره دوربین واتسون: ۹۱۳/۱

از آنجایی که مقدار آماره دوربین واتسون بدست آمده از جدول ۴-۱۴ بین ۵/۱ تا ۵/۲ است، می توان فرض استقلال جملات خطای رگرسیونی را پذیرفت. با توجه به ضریب تعیین بدست آمده (۹۵۹/۰)، با استفاده از متغیر توضیحی بعد اخلاقی مسئولیت پذیری اجتماعی می توان تا ۹/۹۵ درصد از تغییرات موجود در متغیر تمکین مالیاتی مؤدیان را توجیه نمود. همچنین نتیجه آزمون تحلیل واریانس، مدل برازش شده را (با توجه به سطح معناداری کمتر از ۰۰۱/۰) در سطح خطای نوع اول ۰۵/۰، معنادار برآورد کرده است.
سطح معناداری آزمون صفر بودن ضریب رگرسیونی متغیر بعد اخلاقی در مدل برازش شده کمتر از ۰۰۱/۰ بدست آمده است، در نتیجه فرضیه صفر بودن این ضریب را رد کرده و این فرضیه ی پژوهش، در سطح خطای نوع اول ۰۵/۰، پذیرفته می شود. در نتیجه بعد اخلاقی مسئولیت پذیری اجتماعی بر روی تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران تأثیر معناداری دارد. مثبت بودن ضریب رگرسیونی بدست آمده برای متغیر بعد اخلاقی (۰۶۶/۱)، نشان دهنده ی مثبت بودن رابطه اش با متغیر پاسخ تمکین مالیاتی مؤدیان است. مدل گرسیونی برازش شده برای بیان این رابطه را می توان بطور خلاصه بصورت زیر نشان داد:
خطا + (بعد اقتصادی مسئولیت پذیری اجتماعی) ۰۶۶/۱ = تمکین مالیاتی
فرضیه فرعی چهارم: بعد اجتماعی مسئولیت پذیری اجتماعی بر روی تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران تأثیر معناداری دارد.