دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات۹۳- قسمت ۳۴

جزئیات برازش مدل رگرسیونی بین متغیر پاسخ تمکین مالیاتی و متغیر پیش بینی کننده بعد اجتماعی مسئولیت پذیری اجتماعی در جدول ۴-۱۵ نشان داده شده است.
جدول ۴-۱۵ : نتایج برازش مدل رگرسیونی بین بعد اجتماعی و تمکین مالیاتی

پارامتر ضریب رگرسیونی خطای برآورد ضریب استاندارد شده آماره آزمونt سطح معناداری
بعد اجتماعی ۱۹۱/۱ ۰۱۲/۰ ۹۸۰/۰ ۹۸۷/۹۵ ۰۰۱/۰p<
آماره آزمون تحلیل واریانس: ۴۸/۹۲۱۳ سطح معناداری مدل : ۰۰۱/۰p< ضریب همبستگی: ۹۸۰/۰
ضریب تعیین مدل رگرسیونی: ۹۶۰/۰ آماره دوربین واتسون: ۹۳۵/۱

با توجه به اینکه در جدول ۴-۱۵ میزان آماره دوربین واتسون مدل برابر با ۹۳۵/۱ می باشد، می توان نتیجه گرفت که از لحاظ استقلال جملات خطا، مدل مذکور از نیکویی برازش مناسب برخوردار است. ضریب تعیین بدست آمده از این مدل نشان می دهد که مؤلفه ی بعد اجتماعی مسئولیت پذیری اجتماعی تا ۹۶ درصد از تغییرات موجود در متغیر تمکین مالیاتی را توجیه می کند. نتایج آزمون تحلیل واریانس نیز میزان تغییرات توجیه شده متغیر پاسخ در مدل برازش شده را در سطح خطای نوع اول ۰۵/۰ معنادار برآورد می نماید. بنابراین مدل در نظر گرفته شده برای توجیه تغییرات متغیر تمکین مالیاتی مؤدیان به موجب تغییر در متغیر توضیحی بعد اجتماعی مناسب می باشد.
همچنین سطح معناداری بدست آمده برای آزمون صفر بودن ضریب رگرسیونی بعد اجتماعی در جدول ۴-۱۵، کمتر از ۰۰۱/۰ بوده و در نتیجه فرضیه صفر بودن این ضریب در سطح خطای نوع اول ۰۵/۰ رد می شود و این فرضیه پژوهش پذیرفته خواهد شد. بدین معنا که بعد اجتماعی مسئولیت پذیری اجتماعی بر روی تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران تأثیر معناداری دارد. شیب خط بدست آمده (۱۹۱/۱) در مدل رگرسیونی نشان دهنده ی میزان رابطه ی بعد اجتماعی با تمکین مالیاتی مؤدیان بوده و مثبت بودن این ضریب بیانگر مثبت بودن جهت این رابطه است. مدل رگرسیونی برازش شده را می توان بطور خلاصه بصورت زیر نشان داد:
خطا + (بعد اجتماعی مسئولیت پذیری اجتماعی) ۱۹۱/۱ = تمکین مالیاتی
آزمون فریدمن
جهت اولویت بندی ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی در جامعه ی مورد پژوهش، از آزمون ناپارامتری رتبه ای فریدمن استفاده می کنیم، که نتایج این آزمون ها در جدول ۴-۱۶ ارائه شده است. در این آزمون مولفه ها بر اساس بزرگی میانگین رتبه ای، رتبه بندی می شوند و هر مولفه ای که دارای میانگین رتبه ای بزرگتری در بین سایر مولفه ها باشد از اهمیت بالاتری برخوردار است.
جدول ۴-۱۶: نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

مؤلفه میانگین رتبه رتبه
بعد قانونی مسئولیت پذیری اجتماعی ۲٫۷۹