بررسی میزان استفاده متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران از کتابخانه …

نمودار ۴-۲۱ میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی متخصصان به تفکیک مراکز
پرسش اساسی هفتم – میزان رضایت متخصصان مراکز تحقیق و توسعه‌ی صنعت خودروی ایران از استفاده از کتابخانه‌های وابسته چقدر است؟
به منظور تعیین میزان رضایت متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران از کتابخانه‌های وابسته دو پرسش در پرسشنامه در نظر گرفته شده است. یک پرسش برای تعیین میزان رضایت متخصصان از کتابخانه، و یک پرسش برای تعیین میزان رضایت از اجزای کتابخانه (تنوع موضوعات منابع، روزآمد بودن، کامل بودن مجموعه، زبان منابع، تجهیزات کتابخانه، و کارمندان).
نتایج این بررسی در نمودار ۴-۲۲ نمایش داده شده است. همان‌طور که در نمودار نیز مشخص است، میزان رضایت بیشتر متخصصان هر سه مرکز تحقیق و توسعه‌ی صنعت خودروی ایران از کتابخانه‌های وابسته متوسط است (جدول ۴-۳۰).
نمودار ۴-۲۲ میزان رضایت متخصصان از کتابخانه
نمودار ۴- ۲۳ نشان‌دهنده‌ی میزان رضایت متخصصان مراکز تحقیق و توسعه از اجزای کتابخانه است. تا ۵۰ درصد متخصصان از تنوع موضوعات منابع، روزآمد بودن، کامل بودن مجموعه، زبان منابع، و تجهیزات کتابخانه به میزان متوسط رضایت دارند. در حالی که، تا ۵۰ درصد متخصصان از کارمندان کتابخانه به میزان زیاد رضایت دارند (جدول ۴-۲۸).
نتایج تفکیک شده میزان رضایت متخصصان مراکز تحقیق و توسعه نیز نشان می‌دهد که تا ۵۰ درصد متخصصان ایپکو و ان.پی.دی نیز از تنوع موضوعات منابع، روزآمد بودن، کامل بودن مجموعه، زبان منابع، و تجهیزات کتابخانه به میزان متوسط رضایت دارند، و از کارمندان کتابخانه رضایت زیادی دارند. اما تا ۵۰ درصد متخصصان سایپا از تنوع موضوعات منابع، زبان منابع، تجهیزات، و کارمندان کتابخانه به طور متوسط رضایت دارند، و از روزآمد بودن منابع و کامل بودن مجموعه رضایت کمی دارند (جدول ۴-۲۹).
همان‌طور که در نمودار ۴-۲۳ نشان داده شده است میزان رضایت متخصصان ایپکو و ان.پی.دی از کتابخانه‌های وابسته تقریباً یکسان است، اما میزان رضایت متخصصان سایپا در زمینه‌های روزآمد بودن منابع، کامل بودن مجموعه، و کارمندان، از سایر مراکز کمتر است.
نمودار ۴-۲۳ میزان رضایت متخصصان از اجزای کتابخانه به تفکیک مراکز تحقیق و توسعه
پرسش اساسی هشتم – راهکارهای پیشنهادی متخصصان مراکز تحقیق و توسعه‌ی صنعت خودروی ایران در ارتباط با بهبود خدمات کتابخانه‌های وابسته چیست؟
در انتهای پرسشنامه دو سئوال به صورت باز مطرح شده و از آن طریق نظرات و پیشنهادات متخصصان برای بهبود وضعیت و خدمات کتابخانه جمع‌آوری شده است. پاسخ‌های متخصصان هر مرکز تحقیق و توسعه به تفکیک بررسی شده‌اند، فراوانی هر پیشنهاد در جداول زیر آمده است.
پیشنهادات متخصصان ایپکو در جدول ۴-۳۲ نشان داده شده است. معرفی تازه‌ها بیشترین فراوانی را در میان پیشنهادات متخصصان ایپکو داشته است. البته در تماس با کتابدار کتابخانه ایپکو مشخص شد که فهرست تازه‌ها برای اعضا ارسال می‌شود؛ اما به دلیل محدودیت بودجه، و تعداد کم انتشار منابع در حوزه تخصصی موتور خودرو، به طور کلی تعداد تازه‌های کتابخانه کم است و عمدتاً محدود به خرید از نمایشگاه کتاب می‌باشد. به همین دلیل است که ارسال تازه‌ها یک بار در سال صورت می‌گیرد.
دومین پیشنهاد متخصصان ایپکو از نظر تعداد فراوانی روزآمد کردن منابع است. با توجه به توضیحاتی که در مورد معرفی تازه‌ها آمده است به نظر می‌رسد که به‌روز ‌رسانی کتابخانه با فاصله زمانی طولانی (یک بار در سال) انجام می‌گیرد. البته با توجه به تعداد کم انتشار منابع در حوزه تخصصی موتور خودرو، به‌روز رسانی با فاصله زمانی طولانی تا حدی توجیه‌پذیر است. اما با افزایش بودجه کتابخانه می‌توان تا حدی به این پیشنهاد جامه عمل پوشاند.
جدول ۴-۳۲ پیشنهادات متخصصان ایپکو

فراوانی پیشنهادات متخصصان ایپکو
۶ معرفی تازه ها
۵ روزآمد کردن منابع
۴ تهیه و سازماندهی منابع الکترونیکی
۳ برقراری ارتباط با کتابخانه های مراکز تخصصی و دانشگاه های معتبر
۲ دسترسی به پایگاه های مقالات داخلی و خارجی
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir