مقاله علمی با منبع : بررسی میزان استفاده متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران از …

جدول ث-۱۳ اولویت متخصصان در استفاده از کاتالوگ و بروشور ۱۷۲
جدول ث-۱۴ نمونه‌ای از محاسبه‌ی میزان وزنیِ استفاده از منابع اطلاعاتی مختلف ۱۷۴
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۲-۱ نقش اصلی تحقیق و توسعه در پیشرفت فناوری ۳۹
نمودار ۴-۲ میزان امانت به تفکیک مراکز تحقیق و توسعه ۷۴
نمودار ۴-۳ جدید و روزآمد بودن منابع کتابخانه به تفکیک مراکز تحقیق و توسعه ۷۹
نمودار ۴-۴ روش‌های جستجوی منابع چاپی به تفکیک مراکز تحقیق و توسعه ۸۱
نمودار ۴-۵ روش‌های جستجوی منابع الکترونیکی به تفکیک مراکز تحقیق و توسعه ۸۳
نمودار ۴-۶ میزان برآورده شدن نیازهای متخصصان ایپکو با استفاده از خدمات کتابخانه ۸۹
نمودار ۴-۷ میزان برآورده شدن نیازهای متخصصان ان.پی.دی با استفاده از خدمات کتابخانه ۹۱
نمودار ۴-۸ میزان برآورده شدن نیازهای متخصصان سایپا با استفاده از خدمات کتابخانه ۹۲
نمودار ۴-۹ مناسب بودن سرعت خدمات اطلاع‌رسانی به تفکیک مراکز تحقیق و توسعه ۹۳
نمودار ۴-۱۰ تامین نیازهای اطلاعاتی متخصصان با کمک کتابداران ۹۴
نمودار ۴-۱۱ میزان استفاده از سایت داخلی کتابخانه به تفکیک مراکز تحقیق و توسعه ۹۵
نمودار ۴-۱۲ میزان آسان‌سازی کار با سایت به دلیل نحوه طراحی آن ۹۶
نمودار ۴-۱۳ میزان تطابق سایت با نیازهای اطلاعاتی متخصصان ۹۷
نمودار ۴-۱۴ دلایل استفاده از سایت داخلی کتابخانه ۹۸
نمودار ۴-۱۵ میزان تاثیر خدمات اطلاع‌رسانی در فرایند کاری متخصصان ۹۹
نمودار ۴-۱۶ روش‌های تامین اطلاعات به تفکیک مراکز تحقیق و توسعه ۱۰۵
نمودار ۴-۱۷ هدف متخصصان از استفاده از کتابخانه به تفکیک مراکز تحقیق و توسعه ۱۰۷
نمودار ۴-۱۸ مشکلات متخصصان در استفاده از کتابخانه ۱۰۹
نمودار ۴-۱۹ شکل منابع اطلاعاتی به تفکیک مراکز تحقیق و توسعه ۱۱۰
نمودار ۴-۲۰ میزان وزنی استفاده از منایع مختلف اطلاعاتی ۱۱۲
نمودار ۴-۲۱ میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی متخصصان به تفکیک مراکز ۱۱۴
نمودار ۴-۲۲ میزان رضایت متخصصان از کتابخانه ۱۱۵
نمودار ۴-۲۳ میزان رضایت متخصصان از اجزای کتابخانه به تفکیک مراکز تحقیق و توسعه ۱۱۶
نمودار ث-۱ اولویت متخصصان در استفاده از کتاب فارسی ۱۵۵
نمودار ث-۲ اولویت متخصصان در استفاده از کتاب لاتین ۱۵۶
نمودار ث-۳ اولویت متخصصان در استفاده از نشریه فارسی ۱۵۸
نمودار ث-۴ اولویت متخصصان در استفاده از نشریه لاتین ۱۵۹
نمودار ث-۵ اولویت متخصصان در استفاده از مقالات فارسی ۱۶۱
نمودار ث-۶ اولویت متخصصان در استفاده از مقالات لاتین ۱۶۲
نمودار ث-۷ اولویت متخصصان در استفاده از گزارش فنی ۱۶۴
نمودار ث-۸ اولویت متخصصان در استفاده از پایان‌نامه ۱۶۵
نمودار ث-۹ اولویت متخصصان در استفاده از مواد دیداری و شنیداری ۱۶۷
نمودار ث-۱۰ اولویت متخصصان در استفاده از استانداردها ۱۶۸
نمودار ث-۱۱ اولویت متخصصان در استفاده از پایگاه اطلاعاتی ۱۷۰
نمودار ث-۱۲ اولویت متخصصان در استفاده از نقشه فنی ۱۷۱
نمودار ث-۱۳ اولویت متخصصان در استفاده از کاتالوگ و بروشور ۱۷۳
فصل اول