بررسی میزان استفاده متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران از کتابخانه ‌های وابسته- قسمت …

جدول ۴-۱۳ روش‌های جستجوی منابع الکترونیکی به تفکیک مراکز تحقیق و توسعه ۸۲
جدول ۴-۱۴ میزان وزنی استفاده از هر منبع ۸۵
جدول ۴-۱۵ درصد میزان وزنی استفاده از هر منبع ۸۵
جدول ۴-۱۶ میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی متخصصان ۸۶
جدول ۴-۱۷ میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی متخصصان به تفکیک مراکز ۸۷
جدول ۴-۱۸ میزان برآورده شدن نیازهای متخصصان ایپکو با استفاده از خدمات کتابخانه ۸۹
جدول ۴-۱۹ میزان برآورده شدن نیازهای متخصصان ان.پی.دی با استفاده از خدمات کتابخانه ۹۰
جدول ۴-۲۰ میزان برآورده شدن نیازهای متخصصان سایپا با استفاده از خدمات کتابخانه ۹۲
جدول ۴-۲۱ مناسب بودن سرعت خدمات اطلاع‌رسانی به تفکیک مراکز تحقیق و توسعه ۹۳
جدول ۴-۲۲ تامین نیازهای اطلاعاتی متخصصان با کمک کتابداران ۹۴
جدول ۴-۲۳ میزان استفاده از سایت داخلی کتابخانه به تفکیک مراکز تحقیق و توسعه ۹۵
جدول ۴-۲۴ میزان آسان‌سازی کار با سایت به دلیل نحوه طراحی آن ۹۶
جدول ۴-۲۵ میزان تطابق سایت با نیازهای اطلاعاتی متخصصان ۹۷
جدول ۴-۲۶ دلایل استفاده از سایت داخلی کتابخانه ۹۸
جدول ۴-۲۷ میزان تاثیر خدمات اطلاع‌رسانی در فرایند کاری متخصصان ۹۹
جدول ۴-۲۸ میزان رضایت متخصصان از اجزای کتابخانه ۱۰۰
جدول ۴-۲۹ میزان رضایت متخصصان از اجزای کتابخانه به تفکیک مراکز تحقیق و توسعه ۱۰۰
جدول ۴-۳۰ میزان رضایت متخصصان از کتابخانه ۱۰۱
جدول ۴-۳۱ مشکلات متخصصان در استفاده از کتابخانه ۱۰۳
جدول ۴-۳۲ پیشنهادات متخصصان ایپکو ۱۱۷
جدول ۴-۳۳ پیشنهادات متخصصان ان.پ.دی ۱۱۸
جدول ۴-۳۴ پیشنهادات متخصصان سایپا ۱۱۹
جدول ۴-۳۵ همبستگی بین میزان برآورده شدن نیاز و سطح تحصیلات ۱۲۰
جدول ۴-۳۶ همبستگی بین میزان برآورده شدن نیاز و سابقه‌ی کار ۱۲۱
جدول ۴-۳۷ همبستگی میان میزان رضایت و میزان استفاده از کتابخانه ۱۲۲
جدول ۴-۳۸ همبستگی بین سطح تحصیلات و میزان استفاده از کتابخانه ۱۲۳
جدول ۴-۳۹ همبستگی میان سابقه کار و میزان استفاده از کتابخانه ۱۲۴
جدول ۴-۴۰ اطلاعات توصیفی آزمون کروسکال والیس ۱۲۴
جدول ۴-۴۱ آزمون کروسکال والیس ۱۲۵
جدول ث-۱ اولویت متخصصان در استفاده از کتاب فارسی ۱۵۴
جدول ث-۲ اولویت متخصصان در استفاده از کتاب لاتین ۱۵۴
جدول ث-۳ اولویت متخصصان در استفاده از نشریه فارسی ۱۵۷
جدول ث-۴ اولویت متخصصان در استفاده از نشریه لاتین ۱۵۷
جدول ث-۵ اولویت متخصصان در استفاده از مقالات فارسی ۱۶۰
جدول ث-۶ اولویت متخصصان در استفاده از مقالات لاتین ۱۶۰
جدول ث-۷ اولویت متخصصان در استفاده از گزارش فنی ۱۶۳
جدول ث-۸ اولویت متخصصان در استفاده از پایان‌نامه ۱۶۳
جدول ث-۹ اولویت متخصصان در استفاده از مواد دیداری و شنیداری ۱۶۶
جدول ث-۱۰ اولویت متخصصان در استفاده از استانداردها ۱۶۶
جدول ث-۱۱ اولویت متخصصان در استفاده از پایگاه اطلاعاتی ۱۶۹
جدول ث-۱۲ اولویت متخصصان در استفاده از نقشه فنی ۱۶۹