بررسی میزان تأثیر هوشمندی رقابتی بر وفاداری مشتریان- قسمت ۱۷

۳-۵ روش جمع آوری داده ها
به طور کلی، با منابع ثانویه نمیتوان نیازهای اطلاعاتی پروژه تحقیقاتی را کاملا” برآورده کرد. درنتیجه، پژوهشگر به منابع اولیه روی می آورد و در این مرحله از طریق پاسخ دهندگان، مشاهده و آزمایش، اقدام به جمع آوری اطلاعات میکند. پاسخ دهندگان، منبع اصلی اطلاعات هستند. در این پژوهش از روش کتابخانهای و روش مطالعات میدانی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. لیکن عمده بار تحقیق بر روی بررسی نظریات مشتریان شعب بانک توسعه تعاون استان همدان بوده که برای دریافت این نظریات از پرسشنامههایی که به همین منظور طراحی و بین آنان توزیع شده است، استفاده شده است.
نظر به اینکه پژوهش میدانی و کاربردی است، در جمع آوری داده ها از روش های زیر استفاده شده است:
الف – روش میدانی مانند پرسشنامه
ب – روش کتابخانه ای مانند بررسی کتب، مقالات و مجلات مرتبط با موضوع
ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر عبارتند از : مصاحبه و پرسسشنامه که مهمترین آن پرسشنامه می باشد. پرسسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار ها جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، عبارتی است از مجموعه ای از پرسشنامه هدف مدار که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون، نظر دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد. در ساختن یک پرسشنامه باید به چهار جنبه توجه شود :
الف ) انتخاب موضوع سوال ها
ب) محتوای سوال
ج )جمله بندی پرسش ها
د) انتخاب نوع سوال (خاکی، ۱۳۷۸).
۳-۶ ابزار جمع آوری داده ها
اصلی ترین وسیله گرد آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد .
در این تحقیق از دو پرسشنامه استفاده گردید.
پرسشنامه هوش رقابتی : پرسشنامه با ۱۶ سؤال هر یک از چهار فاکتور مدل هوش رقابتی تحقیق را به شرح زیر با ۴ سؤال مورد سنجش قرار داده است:
برنامه ریزی و تمرکز ( سؤال ۱ تا ۴)، جمع آوری اطلاعات ( سؤال ۵ تا ۸) ، تجزیه و تحلیل بازار (سؤال ۹ تا ۱۲) و ارتباطات ( سؤال ۱۳ تا ۱۶) .
پرسشنامه وفاداری مشتری : این پرسشنامه نیز با ۱۶ سؤال هر یک از چهار فاکتور مدل وفاداری مشتری تحقیق را به شرح زیر با ۴ سؤال مورد سنجش قرار داده است:
شاخص وفاداری شناختی (سؤال ۱ تا ۴) ، شاخص وفاداری اثرگذار (سؤال ۵ تا ۸) ، شاخص وفاداری ارادی (نیت) (سؤال ۹ تا ۱۲) و شاخص وفاداری رفتاری (سؤال ۱۳ تا ۱۶) .
جدول (۳-۲) ارتباط سؤالات پرسشنامه با ابعاد متغیر های تحقیق

ابعاد تعداد سوالها
هوشمندی رقابتی برنامه ریزی و تمرکز ۴
جمع آوری اطلاعات ۴
تجزیه و تحلیل بازار ۴
ارتباطات
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است