بررسی نقش تدریس خصوصی زبان در یادگیری دانش آموزان

 

 

ارتقا یادگیری فردی توسط کمک به دانش آموزان با تدریس خصوصی زبان در تدوین برنامه مطالعه با توجه به اهداف دانش آموزان و اهداف برنامه کمک به دانش آموزان انجام پذیر است. در بهبود روش های تدریس خصوصی زبان از جمله انتخاب مناسب منابع یادگیری ارزیابی از طریق بررسی و روشن کردن اهداف دوره با گروه کمک به دانش آموزان در تعیین اهداف شخصی کمک به دانش آموزان در انتخاب روشهای مناسب ارزیابی بررسی موفقیت یادگیری نشان داده شده و اطمینان از اینکه دانش آموز به دست می آورد بازخورد گزارش در مورد پیشرفت یادگیری دانش آموزان مطالعه حاضر دیدگاه دانش آموزان دبیرستان و والدین آنها را در مورد آنها بررسی و توصیف می کند علل تدریس خصوصی به زبان انگلیسی این نظرات از طریق دو مصاحبه گروهی با دانش آموزان و والدین به طور جداگانه. طی دو مصاحبه چندین دلیل مطرح شده است. علل که از مصاحبه گروهی دانش آموزان بدست آمده شامل موارد زیر است: دشواری زبان انگلیسی، عملکرد ضعیف معلم و نیاز به قبولی در امتحانات با نمرات بالا.

در ارتباط با تدریس خصوصی زبان می توان گفت که گروه والدین از طرف دیگر ، مصاحبه علل زیر را نشان داد: عدم پیگیری والدین از مدرسه دانش آموزان عملکرد ، فشار اجتماعی ، تنوع در سطح درک دانش آموزان در مدرسه ، انگلیسی ضعیف بنیاد در سالهای قبلی مدرسه ، غیبت مکرر دانش آموز در مدرسه ، کلاسهای بزرگ ، و همچنین انگلیسی بارهای سنگین آموزشی معلمان. تجزیه و تحلیل این علل ارتباط قوی بین آنها را نشان داد. به عنوان مثال ، کلاس های بزرگ یک محیط یادگیری ایجاد کنید که در آن دانش آموزان فردی توجه لازم را برای بهتر دریافت نمی کنند یادگیری در کلاس. در نتیجه ، و با توجه به شیوه های امتحان محور آموزش در مدارس ایران ، این موارد است دانش آموزان ممکن است در امتحانات انگلیسی نتیجه خوبی نداشته باشند و از این رو در نهایت به دنبال راه های جایگزین برای جبران هستند برای دستاورد کم آنها یک گزینه اصلی که به راحتی در دسترس این دانش آموزان قرار دارد و از نظر اجتماعی است پذیرفته شده است برای پیدا کردن یک معلم خصوصی. با این حال ، نتایج و بحث نشان داد که بیشتر این موارد خصوصی است دروس تدریس خصوصی معطوف به خلاصه های آزمون مدار است ، نشان می دهد که فقط یادگیری سطحی رخ می دهد.

مسئولیت های معلم خصوصی در فرآیند تدریس خصوصی زبان عبارتند از شرکت در جلسات جهت یابی و جلسات منظمی که برای مدرسان ترتیب داده شده است با مشورت با اعضای گروه ، تعیین زمان و مکان آموزشها شناسایی یک نفر (افراد) برای رزرو اتاق لازم و اطلاع اعضای گروه از جزئیات اداری. تعیین قوانین گروه و ساختار آموزشها. مهارت های مدرس عبارتند از آموزش آسان از طریق پرسیدن سوالات غیر راهنمای ، تحریک کننده ، به چالش کشیدن دانش آموزان در صورت مناسب ارائه پیامدهای نتیجه گیری دانش آموزان ، مخالفت دیدگاه ها ، نشانه ها در صورت لزوم مشخص کردن زمان نیاز به  طلاعات اضافی خارجی ارجاع دانش آموزان به منابع ارتقا حل مسئله گروهی و تفکر انتقادی با کمک  به دانش آموزان  برای بررسی طیف وسیعی از پدیده ها ، از سطح مولکولی گرفته تا سطح خانواده و جامعه ارزیابی انتقادی / ارزیابی شواهد فرضیه های اثبات کننده برای تعریف مسائل و تلفیق اطلاعات ارتقا عملکرد گروه کارآمد توسط کمک به گروه برای تعیین اهداف اولیه و برنامه ای که می تواند اصلاح شود.