بررسی وضعیت سواد رسانه ای کارکنان ادارات روابط عمومی سطح شهر …

۷-۳- روش تجزیه و تحلیل دادهها ۹۴
۸-۳- تعریف مفاهیم ۹۴
۸-۴- ویژگیهای فردی پاسخگویان ۹۷
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
۱-۴- مقدمه ۱۰۲
۲-۴-۱-سیمای جامعه آماری ۱۰۲
۲-۴-۱- توزیع فراوانی جنس پاسخگویان ۱۰۳
۲-۴-۲- توزیع فراوانی سن پاسخگویان ۱۰۴
۲-۴-۳- توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان ۱۰۵
۲-۴-۴-توصیف فراوانی گروه های تحصیلی پاسخگویان ۱۰۷
۲-۴-۵- توزیع فراوانی سابقه خدمت پاسخگویان ۱۰۸
۲-۴-۶- توزیع فراوانی میزان استفاده پاسخگویان از رسانه ۱۱۰
۲-۴-۷- توزیع فراوانی میزان تسلط به زبان خارجی و کامپیوتر در میان پاسخگویان ۱۱۱
۲-۴-۸- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های مربوط به رژیم مصرفی ۱۱۲
۲-۴-۹- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های مربوط به ویژگیهای پیام ۱۱۳
۲-۴-۱۰- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های مربوط به نقد پیام ۱۱۴
۲-۴-۱۱- میانگین، انحراف معیار، حداقلنمره، حداکثرنمره و رتبه آزمودنیها در متغیرهای تحقیق ۱۱۶
۲-۴-۱۲- توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب جنس و سابقه خدمت ۱۱۸
۲-۴-۱۳- توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب جنس و تحصیلات ۱۱۹
۲-۴-۱۴- توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب جنس و گروههای تحصیلی ۱۲۰
۲-۴-۱۵-آزمون تی برای مقایسه میانگین سواد رسانهای در کارکنان دارای جنس متفاوت ۱۲۱
۲-۴-۱۵- ۱- آزمون مقایسه میانگین ابعاد سواد رسانهای در کارکنان دارای جنسیت متفاوت ۱۲۱
۲-۴-۱۶- نتایج تحلیل واریانس مربوط به گروههای سنی در زمینۀ سواد رسانهای ۱۲۲
۲-۴-۱۷- نتایج تحلیل واریانس مربوط به گروههای تحصیلی در زمینۀ سواد رسانهای ۱۲۳
۲-۴-۱۸- نتایج تحلیل واریانس مربوط به سابقه خدمت در زمینۀ سواد رسانهای ۱۲۴
۲-۴-۱۹- نتایج تحلیل واریانس مربوط به گروه های تحصیلی در زمینۀ سواد رسانهای ۱۲۵
۲-۴-۲۰- نتایج تحلیل واریانس مربوط به میزان استفاده از رسانهها در زمینۀ سواد رسانهای ۱۲۶
۲-۴-۲۱- نتایج تحلیل رگرسیون در خصوص متغیرهای مستقل مورد نظر و میزان سواد رسانهای ۱۲۸
۳-۴- محدودیتهای تحقیق ۱۲۸
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵- مقدمه ۱۳۰
۲-۵- نتیجهگیری ۱۳۱
۳-۵- پیشنهادات ۱۳۵
۴-۵- موضوعات پیشنهادی برای پژوهشهای آتی ۱۳۵
منابع و ضمائم
منابع فارسی و لاتین ۱۳۷
پرسشنامه ۱۴۲
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره (۲-۱): عناصر کلیدی در سواد رسانهای ۱۸
جدول شماره(۲-۳): گونه شناسی سواد رسانهای ۳۱

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.