برنامه ریزی و گروه کنترل

دانلود پایان نامه

نمودار2-4 میانگین زمان نوشتن انشاء بین گروه ها در سه مرحله ارزیابی
سوال سوم پژوهش: آیا طول یک متن نوشتاری در دانش آموزانی که تحت آموزش راهبرد خودتنظیمی قرار میگیرند متفاوت از دانش آموزان گروه کنترل است؟
یافتهها نشان داد که اثر تعامل زمان و گروه بر طول انشاء (44.0 , partial Eta Squared = 0.001> p , 18.84=48و2F) معنادار بود (نمودار 3-4).
یافته ها حاکی از آن است که در مولفهی طول انشا در پس آزمون (31.68= Mij) و پیگیری (41.67= Mij) تفاوت بین دو گروه معنادار بود. اما در پیش آزمون (94.1= Mij) تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد (جدول 2-4).
نمودار3-4 میانگین طول انشاء بین گروهها در سه مرحله ارزیابی
سوال چهارم پژوهش: آیا استفاده از واژهها و عبارتهای انتقالی/ پیوندی در یک متن نوشتاری، در دانش آموزانی که تحت آموزش راهبرد خودتنظیمی قرار میگیرند، متفاوت از دانش آموزان گروه کنترل است؟
یافتهها نشان داد که اثر تعامل زمان و گروه بر واژههای انتقالی / پیوندی (0.50 = partial Eta Squared , 001.0> , p 25.24= 48و2F) معنادار بود (نمودار 4-4).
در مرحلهی پس آزمون (72.7= Mij ) و پیگیری (33.8= Mij) مولفهی واژههای پیوندی، تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده شد، اما در پیش آزمون این مولفه (35.1= Mij) تفاوت بین دو گروه معنادار نبود (جدول 2-4).
نمودار4-4 میانگین واژههای پیوندی بین گروهها در سه مرحله ارزیابی
سوال پنجم پژوهش: آیا گنجاندن عناصر اصلی در یک متن نوشتاری، در دانش آموزانی که تحت آموزش راهبرد خودتنظیمی قرار میگیرند، متفاوت از دانش آموزان گروه کنترل است؟
یافتهها نشان داد که اثر تعامل زمان و گروه بر عناصر انشاء (60.0 , partial Eta Squared =001.0> p ,35.93=48و2F) معنادار بود (نمودار5-4).
در مرحلهی پس آزمون (56.3= Mij) و پیگیری (76.4= Mij ) مولفهی عناصر انشا، تفاوت بین دو گروه معنادار بود، در صورتی که در مرحله پیش آزمون (92.0= Mij) این مولفه تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد (جدول2-4).
نمودار5-4 میانگین عناصر انشاء بین گروهها در سه مرحله ارزیابی
سوال ششم پژوهش: آیا کیفیت کلی متن نوشتاری دانش آموزانی که تحت آموزش راهبرد خودتنظیمی قرار میگیرند، متفاوت از دانش آموزان گروه کنترل است؟
یافتهها نشان داد که اثر تعامل زمان و گروه بر کیفیت کلی انشاء (71.0=, partial Eta Squared 001.0> p , 55.57=48و2F) معنادار بود (نمودار 6-4).
در مرحلهی پس آزمون (36.2= Mij) و پیگیری (68.2= Mij) مولفهی کیفیت کلی انشا، تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده شد، در حالی که در مرحلهی پیش آزمون این مولفه (23.0= Mij) تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد (جدول 2-4).
نمودار6-4 میانگین کیفیت کلی انشاء بین گروهها در سه مرحله ارزیابی
جدول2- 4 نتایج مقایسهی زوجی گروهها بین متغیرهای پژوهش در سه مرحلهی ارزیابی
مولفه
مراحل ارزیابی
اختلاف میانگین آزمایشی از کنترل
خطای استاندارد
سطح معنی داری
زمان برنامه ریزی
پیش آزمون
00.00