تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکتهای صنایع غذایی استان گیلان- قسمت ۲۲

۳- ۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق از تکنیکهای موجود در آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. میزان گرایش یا پراکندگی از مرکز متغیرهای وابسته و مستقل و همچنین آماری که پدیده های موردنظر را توصیف می نماید را با عنوان آمار توصیفی شناخته می شود (سکاران، ۱۳۹۱،۳۴۲). آمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده یا مساله یا موضوع مورد مطالعه مورد استفاده قرار میگیرد، در واقع ویژگیهای مورد مطالعه به زبان آمار تصویرسازی و توصیف میگردد (حافظ نیا، ۱۳۷:۱۳۸۳). در این تحقیق در مرحله اول تجزیه و تحلیل دادهها، با استفاده از روشهای آمار توصیفی به بیان خواص نمونه مورد مطالعه پرداخته میشود. گام بعدی جهت تجزیهوتحلیل دادهها استفاده از تکنیکهای آمار استنباطی میباشد. روابطی را که میان متغیرها و سایر اجزا وجود دارد و تفاوت های میان دو یا چند گروه، این قبیل موارد را آمار استنباطی می نامند (سکاران ،۱۳۹۱،۲۴۳). در این تحقیق از روشهای پارامتریک استفاده شده است. جهت آزمون فرضیات تحقیق از روش تحلیل رگرسیون استفاده شد که به ما کمک میکند تا درک کنیم که چه اندازه از واریانس متغیر وابسته توسط مجموعهای از پیشبینی کنندهها قابل تبیین می باشد (سکاران، ۳۵۷:۱۳۹۱).
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
۴-۱- مقدمه
این فصل جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده طراحی گردیده است. در فرآیند اجرایی، نخست پرسشنامه هایی که توسط پاسخ دهندگان تکمیل گردیده است را جمع آوری کرده و داده های خام مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار استخراج می گردند و سپس این داده ها از طریق نرم افزار SPSS 18 تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل می گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمار توصیفی و نمودار هیستوگرام ارایه می شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد، با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد بررسی قرار می گیرند. در نهایت می توان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری اظهارنظر نمود.
۴-۲- توصیف متغیرهای تحقیق
توصیف متغیر کارآفرینی سازمانی
جدول۴-۱: توصیف متغیر کارآفرینی

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

تعداد کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار وایانس
کارآفرینی ۳۷ ۱۱/۲ ۲۲/۴ ۳۰۰۳/۳ ۶۹۲۳۴/۰ ۴۷۹/۰

نمودار ۴-۱: هیستوگرام متغیر کارآفرینی
با توجه به جدول و نمودار ۴-۱ مشاهده می شود که متغیر کارآفرینی دارای کمترین مقدار ۱۱/۲، بیشترین ۲۲/۴، میانگین ۳۰۰۳/۳، انحراف معیار ۶۹۲۳۴/۰ و واریانس ۴۷۹/۰ می باشد.
توصیف متغیر کسب دانش
جدول۴-۲: توصیف متغیر کسب دانش