تجزیه و تحلیل آماری

دانلود پایان نامه

فشارسنج در بالاتر از حفره آرنج بسته شد. کاف حداقل ۵۰ میلی متر جیوه بالاتر از فشار سیستولیک باد شد. این امر موجب ایجاد یک ایسکمی و نهایتا اتساع عروق پایین دست از طریق مکانیسم‌های خودتنظیمی می‌گردد. متناوبا کاف بعد از گذشت مدت زمان ۵ دقیقه از باد خالی شده و یک جریان خون بالایی در شریان بازویی ایجاد شد(پرخونی واکنشی). نتیجه این کار، افزایش در تنش برشی و متعاقبا اتساع شریان می‌باشد. تصاویر طولی از شریان به طور مداوم از ۳۰ ثانیه قبل از باد کردن کاف تا ۲ دقیقه بعد از خالی کردن باد کاف ضبط گردید. این تصاویر از شریان بازویی در مقطع طولی به طور مداوم در حین انجام سونو، در دستگاه، با استفاده از نرم افزار لبه تشخیص ضبط شد. و برای ارزیابی سرعت پرخونی، سیگنال داپلر پالس شریان بلافاصله پس از باز کردن کاف و نه دیرتر از ۱۵ ثانیه پس از باز کردن کاف به دست آمد.
این روش طبق دستورالعمل انجمن قلب آمریکا در سال ۲۰۰۲ در خصوص ارزیابی اتساع وابسته به جریان خون شریان بازویی و ارزیابی عملکرد اندوتلیال، با رعایت شرایط ویژه برای بیمار و محیط انجام دادن سونو، صورت گرفت. پس از آن، حداکثر انقباض ارادی۹۱ هر فرد مشخص شد. برای این موضوع از فرد خواسته شد که در حالت نشسته و زاویه عمود مفصل آرنج، دینامومتر را در دست راست خود گرفته و حداکثر نیرویی که می‌تواند را وارد نماید. سپس ۳۰ درصد مقدار نیروی وارد شده برای هر شخص با توجه به حداکثر نیرویی که هر شخص وارد می‌کرد محاسبه گردید. سپس برای اجرای تمرین از مراحل گرم کردن، استفاده شد. تمامی آزمودنی‌ها به مدت ۱۰ دقیقه گرم کردن را انجام می‌دادند. در گرم کردن از حرکات کششی و نرمشی استفاده شد. سپس از افراد درخواست می‌شد که بنشینند و دینامومتر را در دست راست خود در حالتی که مفصل آرنج عمود بود، بگیرند. آنگاه به مدت ۲ دقیقه از فرد درخواست می‌گردید با شدت ۳۰ درصد MVC، دستگاه دینامومتر هندگریپ را نگه دارد. بعد از ۲ دقیقه فرد به مدت ۱ دقیقه استراحت مینمود و دوره دوم را مجددا با همان دست راست تکرار می‌کرد. به همین ترتیب ۴ دوره تمرین را تکمیل مینمود. پس از آن ۵ دقیقه سرد کردن هم انجام می‌د‌اد. مرحله سرد کردن نیز همانند گرم کردن، شامل نرمش و کشش بود.
فرد این تمرین را به مدت ۴ هفته و هر هفته ۳ جلسه در مرکز ورزشی درمانی دانشگاه شیراز اجرا می‌کرد. شایان توجه است که در جلسه آخر بلافاصله پس از اتمام تمرین بیماران به کلینیک فراپرتو مراجعه و سونوگرافی داپلر از شریان بازویی دست راست را انجام دادند. لازم به ذکر است که کل مراحل این پروتکل تمرینی، شامل ۱۲ دقیقه فعالیت با شدت ۳۰ درصد حداکثر انقباض ارادی فرد و استراحت بین ست‌ها بود. در جدول ۳-۱ برنامه تمرینی نشان داده شده است.
۳-۸ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این تحقیق جهت محاسبه میانگین و انحراف استاندارد از آمار توصیفی، برای تحلیل سوالات پژوهش از آزمون t وابسته استفاده گردید. جهت رسم نمودارها از نرم افزار Graph pad استفاده شد. تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار SPSS.16 انجام گرفت. سطح معنیداری تجزیه و تحلیل آماری تحقیق حاضر ۰۵/۰> α بود و مقادیر متغیرها به صورت M±SE بیان شد.
جدول ۳-۱: برنامه تمرینات ایزومتریک هندگریپ

مطلب مشابه :  تحلیل واریانس، اطلاعات حسابداری

هفته چهارم
هفته سوم
هفته دوم
هفته اول
متغیرها
روزها
۴ ست ۲ دقیقه ای
۴ ست ۲ دقیقه ای
۴ ست ۲ دقیقه ای
۴ ست ۲ دقیقه ای
تمرین
شنبه
۱ دقیقه
۱ دقیقه
۱ دقیقه
۱ دقیقه
استراحت

۴ ست ۲ دقیقه ای
۴ ست ۲ دقیقه ای
۴ ست ۲ دقیقه ای
۴ ست ۲ دقیقه ای
تمرین
دوشنبه
۱ دقیقه
۱ دقیقه
۱ دقیقه
۱ دقیقه
استراحت

۴ ست ۲ دقیقه ای
۴ ست ۲ دقیقه ای
۴ ست ۲ دقیقه ای
۴ ست ۲ دقیقه ای
تمرین
چهارشنبه
۱ دقیقه
۱ دقیقه
۱ دقیقه
۱ دقیقه
استراحت

فصل چهارم

۴-۱- مقدمه
در این فصل بر اساس اهداف تحقیق، ابتدا یافتههای توصیفی تحقیق در قالب میانگین، انحراف استاندارد و متغیرها ارائه خواهد شد و پس از آن مطابق با سوالات تحقیق نتایج تجزیه و تحلیل و در قالب جداول و نمودارها ارائه میشود.

۴-۲ بررسی نرمالیته داده های مطالعه:
آماره
فشار سیستولی
فشار دیاستولی
FMD
زمان مطالعه
قبل
بعد
قبل
بعد
قبل
بعد
تعداد
۱۴
۱۴
۱۴
۱۴
۱۴
۱۴
میانگین
۶/۱۳۴
۳/۱۲۹
۷۱/۸۵
۷/۸۰
۱۵/۵
۹۲/۶
انحراف معیار
۲/۸
۱۶/۶
۵/۵
۳۲/۴
۶۳/۳
۱۷/۳
Kolmogorov-Smirnov Z
۶۹۳/۰
۹۷۵/۰
۷۷۸/۰
۰۹۱/۱
۹۴۶/۰
۸۲۸/۰
P-value
۷۲۳/۰
۲۹۸/۰
۵۸۱/۰
۱۸۵/۰
۳۳۳/۰
۴۹۹/۰
با توجه به جدول زیر کلیه متغیرهای اصلی و دخیل در مطالعه از توزیع نرمال برخوردار بودند (۰۵/۰P-value>). بنابراین در کلیه سطوح آزمون های تحلیلی از آزمون های پارامتریک استفاده خواهد شد.
۴-۱ جدول بررسی نوع توزیع داده های مطالعه (خروجی آزمون کلومگرف- اسمیرنف)

با توجه به اطلاعات موجود در جدول ۴-۱، میانگین فشارخون سیستولی قبل از تمرین برابر با ۶/۱۳۴ میلیمترجیوه و میانگین فشارخون سیستولی بعد از تمرین برابر با ۳/۱۲۹ میلیمترجیوه ارائه شده است، بنابراین میانگین فشارخون سیستولی بعد از تمرین نسبت به قبل از تمرین کاهش یافته است. همچنین میانگین فشا
رخون دیاستولی قبل از تمرین برابر با ۷۱/۸۵ میلیمترجیوه و میانگین فشارخون دیاستولی بعد از تمرین برابر با ۷/۸۰ میلیمترجیوه ارائه شده است، که نشان از کاهش میانگین فشارخون دیاستولی بعد از تمرین نسبت به قبل از تمرین دارد. میانگین اتساع عروقی وابسته به جریان خون قبل از تمرین برابر ۱۵/۵ و میانگین اتساع عروقی وابسته به جریان خون بعد از تمرین ۹۲/۶ ارائه شده است که بیانگر افزایش میانگین اتساع عروقی وابسته به جریان خون بعد از تمرین نسبت به قبل از آن می‌باشد.
۴-۳- یافتههای توصیفی
۱۴ بیمار پرفشارخونی به صورت داوطلبانه هدفمند به عنوان آزمودنی در این تحقیق شرکت داشتند. ویژگیهای توصیفی و ویژگیهای متغیرهای اصلی مربوط به آزمودنیها شامل میانگین، انحراف معیار، کمینه، بیشینه و تعداد متغیرهای مورد نظر در جدول ۴-۲ ارائه گردیده است.
سن (سال)
میانگین
۵۱

انحراف استاندارد
۲۴/۱۰

کمینه
۴۰

بیشینه
۵۵
وزن (کیلوگرم)
میانگین
۹۶/۷۳

انحراف استاندارد
۵.۰۱

کمینه
۶۰

بیشینه
۹۰
قد (سانتی‌متر)
میانگین
۱۵۵.۳۲

انحراف استاندارد
۵.۴۶

کمینه
۱۴۸

بیشینه
۱۶۷
BMI
میانگین
۳۰.۶۹

انحراف استاندارد
۳.۹۳

کمینه
۲۴.۳۹

بیشینه
۳۶/۳۶
داروی مصرفی
مهارکنندهACE

کاپتوپریل
انالاپریل
لوزارتان
۵ نفر
۴ نفر
۵ نفر

جدول۴ – ۲: ویژگیهای توصیفی مربوط به آزمودنی‌ها

۴-۴- یافتههای مرتبط با سوالات پژوهش

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایکمترین مربعات جزئی، روش حداقل مربعات، نمونه برداری

۴-۴-۱- سوال اول
آیا ۴ هفته فعالیت ورزشی ایزومتریک هندگریپ تاثیر معناداری بر اتساع عروقی وابسته به جریان خون در زنان مبتلا به پرفشاری خون دارد؟
در جدول ۴-۳، میانگین، انحراف استاندارد، مقدار t، درجه آزادی و مقدار p اتساع عروقی وابسته به جریان خون آمده است.

جدول ۴-۳ : آزمون تی وابسته: مقایسه تأثیرتمرینات ایزومتریک هندگریپ بر اتساع عروقی وابسته به جریان خون قبل و بعد از تمرین
زمان اندازه گیری
تعداد
میانگین
انحراف معیار
T
Df
Sig
اتساع عروقی وابسته به جریان (FMD) قبل
۱۴
۱۵/۵
۶۳/۳
۷۹/۸
۱۲
۰۰۱/۰>
اتساع عروقی وابسته به جریان (FMD) بعد

۹۲/۶
۱۷/۳

با توجه به نتایج مندرج در جدول، از آنجا که سطح P<0/001 و کوچکتر از 05/0 است جواب سوال بله می‌باشد و می‌توان گفت 4 هفته فعالیت ایزومتریک هندگریپ تاثیر معناداری در میزان اتساع عروقی وابسته به جریان خون (FMD) بیماران مبتلا به پرفشاری خون دارد.
در شکل ۴-۱، میانگین و انحراف استاندارد اتساع عروقی وابسته به جریان خون قبل و بعد تمرین نشان داده شده است.

شکل ۴-۱، میانگین و انحراف استاندارد اتساع عروقی وابسته به جریان خون قبل و بعد از تمرین

۴-۴-۲- سوال دوم
آیا ۴ هفته فعالیت ورزشی ایزومتریک هندگریپ تاثیر معناداری بر فشارخون سیستولیک در زنان مبتلا به پرفشاری خون دارد؟
در جدول ۴-۴، میانگین، انحراف استاندارد، مقدار t، درجه آزادی و مقدار p فشارخون سیستولی قبل و بعد آمده است.
جدول ۴-۴ : آزمون تی وابسته: مقایسه تأثیرتمرینات ایزومتریک هندگریپ بر فشارخون سیستولی قبل و بعد از تمرین
زمان اندازه گیری
تعداد
میانگین
انحراف معیار
T
Df
Sig
فشارخون سیستولی قبل
۱۴
۶/۱۳۴
۲/۸
۳۲/۳
۱۳
۰۰۶/۰=
فشارخون سیستولی بعد

۳/۱۲۹
۱۶/۶

با توجه به نتایج مندرج در جدول، از آنجا که سطح P=0/006 و کوچکتر از ۰۵/۰ است جواب سوال بله می‌باشد و می‌توان گفت ۴ هفته فعالیت ایزومتریک هندگریپ تاثیر معناداری در فشارخون سیستولیک بیماران مبتلا به پرفشاری خون دارد. در شکل ۴-۲، میانگین و انحراف استاندارد فشارخون سیستولی نشان داده شده است.

شکل ۴-۲، میانگین و انحراف استاندارد فشارخون سیستولی قبل و بعد را نشان میدهد.

۴-۴-۳- سوال سوم
آیا ۴ هفته فعالیت ورزشی ایزومتریک هندگریپ تاثیر معناداری بر فشارخون دیاستولیک در زنان مبتلا به پرفشاری خون دارد؟
در جدول ۴-۵، میانگین، انحراف استاندارد، مقدار t، درجه آزادی و مقدار p فشارخون دیاستولی قبل و بعد آمده است.
جدول ۴-۵ : آزمون تی وابسته: مقایسه تأثیرتمرینات ایزومتریک هندگریپ بر فشارخون دیاستولی قبل و بعد از تمرین

زمان اندازه گیری
تعداد
میانگین
انحراف معیار
T
df
Sig
فشارخون دیاستولی قبل
۱۴
۷۱/۸۵
۵/۵
۷۷/۴
۱۳
۰۰۱/۰>
فشارخون دیاستولی بعد

۷/۸۰
۳۲/۴

با توجه به نتایج مندرج در جدول، از آنجا که سطح P<۰/۰۰۱ و کوچکتر از ۰۵/۰ است جواب سوال بله می‌باشد و می‌توان گفت ۴ هفته فعالیت ایزومتریک هندگریپ تاثیر معناداری در فشارخون دیاستولیک بیماران مبتلا به پرفشاری خون دارد. در شکل ۴-۳، میانگین و انحراف استاندارد فشارخون دیاستولی نشان داده شده است. شکل ۴-۳، میانگین و انحراف استاندارد فشارخون دیاستولی قبل و بعد.
فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری