تحقیق با موضوع ارزش بازار، مقدار خطا، روش حداقل مربعات

دانلود پایان نامه

های زیر هستند.
1. بدون تورش
2. دارای حداقل واریانس هستند که با داشتن ویژگی 1 می توان گفت تخمین زننده کارا است.
3. سازگاری، یعنی همانطور که حجم نمونه به سمت بی نهایت افزایش می یابد تخمین زننده ها به مقادیر جامعه شان نزدیک می شوند.
برای تشخیص نرمال بودن می توان از آزمونهای زیادی از جمله شارپیو- ویلک49، اندرسون دارلینگ50، آگوستینگ 51، جارکوا – برا52، لیلیفورس53 و اسمیرنوف – کلوموگروف54 استفاده کرد. که در این تحقیق از آزمون اندرسون دارلینگ استفاده خواهد شد.
تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها
جهت بررسی معنی دار بودن کل مدل از آماره F استفاده شده است. بطوریکه با مقایسه آماره F و F جدول که با درجات آزادی K-1 و N-K در سطح خطای 5% محاسبه شده، کل مدل مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برای بررسی معنی دار بودن ضریب متغیرهای مستقل در هر مدل از آماره t استفاده شده است. آماره t به دست آمده با t جدول که با درجه آزادی N-K در سطح اطمینان 95% محاسبه شده مقایسه می شود، چنانچه قدرمطلق t محاسبه شده از t جدول بزرگتر باشد، ضریب مورد نظر معنی دار خواهد بود که دلالت بر وجود ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته دارد.
همچنین به عنوان روشی جایگزین جهت تصمیم گیری در مورد پذیرش یا رد یک فرضیه بر اساس مقدار احتمال یا سطح معنی داری نیز عمل شده است. بدین صورت که اگر مقدار احتمال محاسبه شده بزرگتر یا مساوی مقدار خطای نوع اول () باشد فرض صفر پذیرفته می شود و اگر مقدار احتمال کوچکتر از مقدار خطای نوع اول () باشد فرض صفر رد می شود.
1-4 مقدمه
پس از اینکه روش تحقیق مشخص شد، با استفاده از ابزارهای مناسب، داده‌های مورد نیاز برای آزمون فرضیه‌ها جمع‌آوری می‌شود، با بهره‌گیری از تکنیک‌های آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها و … سازگاری دارد، داده‌ها جمع‌آوری، دسته‌بندی و تجزیه و تحلیل شده و در نهایت فرضیه‌ها آزمون می‌گردد تا پاسخ برای پرسش تحقیق یافت گردد.
تجزیه و تحلیل داده‌ها فرایندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌هایی که به طرق مختلف جمع‌آوری شده‌اند؛ خلاصه، دسته‌بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط بین داده‌ها به‌منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید. در این فرایند، داده‌ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می‌شوند و تکنیک‌های گوناگون آماری نقش به‌سزایی در استنتاج‌ها و تعمیم به عهده دارند.
2-4 آمار توصیفی
در این بخش اطلاعات متغیرهای محاسبه شده‌ تحقیق ارائه می گردد، این متغیر ها شامل متغیر های وابسته و مستقل هستند که میانگین ، میانه، چولگی و کشیدگی این متغیر ها طی دوره تحقیق در جدول زیر بیان شده است.
جدول 1-4 آمار توصیفی متغیر وابسته تحقیق
متغیر ها
میانگین
میانه
چولگی
کشیدگی
بازدهی غیر عادی (بر مبنای خط بازار)
-0.00336
-0.01616
0.505363
-0.30553
بازدهی غیر عادی بر مبنای متوسط 3 سال
-0.03021
-0.08413
1.921407
16.89002
نسبت بدهی
0.672412
0.675387
0.962202
5.28364
جدول 1-4 بالا مربوط به آمار توصیفی متغیر های وابسته تحقیق می باشد. همانطور که در فصل 3 اشاره گردید در این تحقیق در محاسبه بازدهی غیر عادی از 2 روش محاسبه استفاده گردید است. بازدهی غیر عادی بر مبنای خط بازار دارای میانگینی حدود 0.3%- است که نزدیک به صفر می باشد و میانگین روش متوسط 3 سال نیز حدود 3%- است که نشان می دهد میانگین 2 روش تقریباً برابر هستند. هر دو بازدهی دارای چولگی مثبت بوده اما کشیدگی بازدهی به روش متوسط 3 سال بیشتر است و نشان می دهد که پراکندگی بازدهی به روش خط بازار بیشتر از بازدهی به روش متوسط 3 سال است. نسبت بدهی نیز به عنوان یکی از متغیر های وابسته تحقیق است و دارای
میانگینی حدود 0.67 است که نشان می دهد شرکتها منابع مالی خود را به میزان 67% از محل بدهی(اعتبار دهندگان) و 33% از محل حقوق صاحبان سهام(سهامداران) تامین می کند.
جدول 2-4 آمار توصیفی ارزش نهایی وجه نقد
متغیر ها
میانگین
میانه
ماکزیمم
چولگی
کشیدگی
MVOC(FW)
0.893378
0.891415
2.153854
-0.99799
4.911811
MVOF(C)
3.587834
3.695935
8.5250
-1.20961
7.836674
همانطور که جدول بالا نشان می دهد، ارزش نهایی وجه نقد به دو روش محاسبه گردیده است. یکی به روش مدل فارکلند و وانگ و دیگری به روش کلارک. نتایج آمار توصیفی نشان می دهد که میانگین ارزش نهایی وجه نقد برای روش فارکلند 0.89 است و دارای چولگی منفی می باشد و دارای کشیدگی بالاتر از توزیع نرمال است. اما ارزش نهایی وجه نقد محاسبه شده به روش کلارک بالاتر از ارزش نهایی وجه نقد به روش فارکلند است. این متغیر نیز دارای چولگی منفی بوده و دارای کشیدگی بالاتر از توزیع نرمال است. ارزش نهایی وجه نقد به روش فارکلند در ایران در مقایسه با روش کلارک، بیشتر به توزیع نرمال شبیه است. نتایج آمار توصیفی بر خلاف تحقیق (کلارک،2010) است. در تحقیق کلارک ارزش نهایی وجه نقد به روش کلارک دارای توزیع نرمال بود اما در ایران ارزش نهایی وجه نقد به روش فارکلند، دارای توزیع نرمال تری است.
جدول3-4 آمار توصیفی برخی از متغیر های مستقل
متغیر ها
میانگین
میانه
ماکزیمم
چولگی
کشیدگی
0.001488
0.001213
1.757125
-2.10757
68.83748
0.037921
0.009794
4.521351
4.308443
46.86888
0.015447
0.003051
0.93863
3.690806
44.63555
5.668272
5.606975
7.922262
0.511199
1.098797
6.549333
1.657869
2567.856
23.50474
556.4775
جدول بالا مربوط به متغیرهای مستقل تحقیق است. متغیر دارای میانگین 0.00148 است و نشان می دهد که شرکتها به طور متوسط 0.14% ارزش بازار دارای افزایش وجه نقد هستند. متغیر نشان میدهد که به صورت میانگین 3.8% ارزش بازار، شرکتها دارای افزایش در سود دارند. متغیر بیان می کند که به طور متوسط شرکتها 1.5% ارزش بازار دارای افزایش در هزینه های بهره هستند. متغیر اندازه شرکت که بر اساس لگاریتم فروش بیان شده است نشان می دهد متوسط فروش شرکتها 465،877 میلیون ریال است. ماکزیمم فروش شرکتها 86،610،727 میلیون ریال است. متغیر ارزش بازار به ارزش دفتری نیزنشان می دهد که متوسط ارزش بازار شرکتها 6.5 برابر ارزش دفتری آنها است.
3-4 آمار استنباطی: در این قسمت به تحلیل داده ها با استفاده از آمار استنباطی پرداخته می شود.در این قسمت تحلیل داده ها با استفاده از روش پانل صورت می گیرد. ابتدابا استفاده از آزمون چاو آزمون می شود که آیا باید از پانل با اثرات استفاده کرد یا بدون اثرات و برای آزمون روش پانل و اینکه از روش اثرات ثابت استفاده شود و یا از آزمون اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده خواهد شد.
همانطور که در فصل 3 نیز اشاره گردید بازدهی غیر عادی در این تحقیق به 2 صورت محاسبه خواهد شد لذا نتایج به دو صورت یکی با بازدهی غیر عادی به روش بازار و دیگری به روش متوسط 3 سال ارائه خواهد گردید. در واقع فرضیه اول تحقیق که به صورت 2 فرضیه فرعی است هریک با 2 حالت بررسی خواهد شد. ابتدا بازدهی غیر عادی به روش متوسط 3 سال و در ادامه به روش بازدهی غیرعادی به روش خط بازار.
1-3-4تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول: ارزش نهایی انعطاف پذیری با روش فارکلند و وانگ به طور معنادار مثبت است.
این فرضیه بصورت آماری ذیل نمایش داده میشود:
در این فرضیه طبق جدول6-4 رابطه بین تغییرات وجه نقد شرکت و ارزش بازار شرکت بررسی میشود.
روش: بازده غیر عادی به روش بازدهی متوسط 3 سال
جدول 4-4 آزمون چاو برای تعیین استفاده از روش پانل با اثرات و بدون اثرات
نوع آزمون
آماره آزمون
مقدار آماره آزمون
درجه آزادی
P-Value
آزمون چاو
0.308913
(93,460)
1.0000
نتایج حاصل از آزمون چاو برای مدل شماره 1 در جدول 4-4 ارائه شده است. با توجه به اینکه F محاسبه شده از آزمون چاو (0.308913) از F بحرانی کوچکتر می باشد لذا فرضیه رد نشده و با اطمینان 95% می توان از روش داده های پانل بدون اثرات استفاده نمود. با توجه به اینکه در جدول 5-4 مدل دارای ناهمسانی واریانس است لذا به جای استفاده از روش حداقل مربعات معمولی برای رفع مشکل ناهمسانی واریانس از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده خواهد شد.
جدول 5-4 خلاصه آزمون ها
آزمون F
ضریب تعیین
آزمون رمزی
آزمون برش پاگان
دوربین واتسون
آزمون جارکوا برا
25.88225
0.318817
0.7621
0.0002
2.033269
0.26
با توجه به آماره F می توان چنین استنباط کرد که مدل معنادار است. و ضریب تعیین 0.32 نشان می دهد که 32 درصد تغییرات در متغیر وابسته(بازدهی غیر عادی انباشته) توسط متغیر های مستقل تحقیق تبیین می شود. با آزمون های صورت گرفته مشخص شد که داده ها دارای توزیع نرمال نیستند. یکی از شرایط استفاده از آمار پارامتریک، توزیع نرمال داده هاست. ابتدا نرمال بودن توزیع داده ها بررسی شد و نتایج نشان داد که داده ها دارای توزیع نرمال نیستند لذا، چند روش برای نرمال سازی داده ها وجود دارد که از آن جمله می توان به روش باکس- کاکس55 و روش تغییر شکل جانسون56 استفاده کرد. در این تحقیق چون برخی از داده ها منفی بودند لذا نمی توان از روش باکس- کاکس استفاده نمود. در این تحقیق داده های اصلی تحقیق که شامل بازدهی غیرعادی و متغیرهای مستقل با استفاده از روش جانسون، نرمال شدند. در جداول پیوست، نتایج نرمال سازی ارائه گردیده است که AD یا همان آزمون اندرسون دارلینگ، نشان می دهد که سطح اهمیت بالای 5 درصد است و حاکی از نرمال شدن داده هاست. همچنین آزمون جارکوا برا برای آزمون نرمال بودن جملات خطا نیز استفاده شده است که در جدول 5-4 ارائه گردیده است چون نتیجه آزمون 0.26 بالای 5 درصد است نشان می دهد داد ها نرمال هستند.
برای سنجش اعتبار مدل و بررسی مفروضات رگرسیون کلاسیک بایستی آزمونهایی انجام شود. در این تحقیق آزمونهای زیر انجام گرفته اند.
1) برای آزمون همبسته نبودن واریانس های بیان نشده در دوره های مختلف که یکی از مفروضات تجزیه و تحلیل رگرسیون می باشد و Auto Correlation یا خود همبستگی نامیده می شود از آزمون دوربین واتسون استفاده شده است. در این فرضیه نیز مقدار دوربین واتسون بیشتر از 2 است(2.03) و نشان دهنده عدم وجود مسئله خود همبستگی است.
2) پدیده همسانی واریانس ها یعنی اینکه واریانس خطا ها ثابت است. در صورتی واریانس ها ناهمسان باشند برآورد کننده خطی یا نا اریب نخواهد بود و کمترین واریانس را نخواهد داشت. برای بررسی همسانی واریانس ها از آزمون برش پاگان استفاده شده است. با توجه به سطح اهمیت (0.0002) نتایج نشان می دهد که فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود واریانس ناهمسان رد می شود. یعنی مدل از مشکل ناهمسانی واریانس رنج می برد. بنابراین برای رفع مشکل از حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شد.
برای آزمون نرمال بودن جملات پسماند که به عنوان یکی از مفروضات رگرسیون کلاسیک می باشد از آزمون جارکوا برا ، استفاده شده است نتایج این آزمون نشان می دهد که سطح اهمیت این آزمون (0.26) است و فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن جملات پسماند رد نمی شود و جملات پسماند دارای توزیع نرمال هستند
تعداد مشاهده: 564 جدول 6-4 پانل بدون اثرات
شرح
مقدار
مقدار t
سطح