تحقیق با موضوع بورس اوراق بهادار، روش بازار، نرم افزار

دانلود پایان نامه

وثیقه
ریسک عملیاتی، نقدینگی
منفی، منفی، بی معنی
بی معنی، منفی
1-3مقدمــــــه:
بررسی و تحلیل نقادانه شیوه های خاص تطبیق عام تئوری در هر یک از فنون ویژه علمی، وظیفه شاخه ای از علم فلسفه است که روش شناسی خوانده می شود. وجود روش خاص برای هر فن و حتی بودن روش های مختلف در ادوار مختلف تاریخ یک فن، در این تلقی از روش شناسی می گنجد. مباحث روش شناسی بیشتر محصول این است که معلوم نیست پژوهشگر چه می کند تا اینکه چه باید بکند(سروش،1372).
از دیدگاهی روش شناسی، مطالعه منظم، منطقی و اصولی است که جستجوی علمی را رهبری می نماید. از این دیدگاه روش شناسی به عنوان شاخه ای از منطق و یا حتی فلسفه است. دیدگاهی دیگر، روش شناسی را شاخه ای از علم می داند. در مقابل تالکوت پارسونز معتقد است” روش شناسی در اصل با پژوهش های تجربی نظیر آمار،مورد کاوی، مصاحبه و غیره سروکار ندارد. بلکه به زمینه های کلی برای اعتبار کار علمی است، پس روش شناسی نه دقیقاً یک رشته فلسفی و نه دقیقاً علمی است”.
اگر از دیدگاههای مختلف بگذریم، روش شناسی فارغ از ابعاد فلسفی آن به مجموعه ای به هم پیوسته از قواعد و شیوه های معمول در یک رشته از دانش اطلاق می شود و به طور کلی می توان گفت:
* اتخاذ روش علمی تنها راه دستیابی به دستاورد های قابل قبول و علمی است.
* بعضی روش شناسی را مبحثی نظری می دانند که با تعقل، منطق و فلسفه پیوسته است و بعضی دیگر روش شناسی را فلسفه جدا دانسته اند و آن را رشته ای علمی می دانند.
یک محقق پس از انتخاب موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن بستگی دارد، بنابراین هنگامی می توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع و اهداف آن مشخص باشد. به عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را آغاز کند تا او را هر چه دقیقتر، آسانتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی که برای پرسش تحقیق در نظر گرفته شده، یاری نماید.
در این فصل متدولوژی تحقیق را بیان می کنیم. برای این کار ابتدا به تشریح مسئله تحقیق و سپس فرضیه های تحقیق می پردازیم. در ادامه روش آزمون فرضیه ها، تعریف متغیر های تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری و سایر موضوعات مربوط تشریح می شود.
2-3فرضیات تحقیق
بیان مسئله تنها به صورت کلی، پژوهش را هدایت می کندو تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را در بر ندارد. از طرف دیگر در صورتی که کلیه اطلاعات پژوهشی را در مسئله مطرح کنیم مسئله پر حجم می شود، به گونه ای که تدبیر و هدایت آن امکانپذیر نیست. بنابراین، مسئله هرگز به صورت علمی حل نخواهد شد، مگر اینکه به فرضیه یا فرضیه هایی تبدیل شود. فرضیه عبارت است از یک قضیه شرطی یا غیر شرطی که توسط پژوهشگر،(تنها به این منظور که نتایج منطقی آن کشف یا استخراج گردد، بدون اعتقاد به آن)، پذیرفته می شود. نقش فرضیه در تحقیق علمی عبارت است از پیشنهاد تبیین هایی برای برخی از واقعیت ها و هدایت پژوهشگر (دلاور،علی،1375،ص 96).
فرضیه اول:
رشد و بقای شرکتها نیازمند سرمایه گذاری آنها و واکنش مثبت شرکتها در مقابل فرصتهای سرمایه گذاری است، هرچه شرکتها توان سرمایه گذاری و واکنش سریع در مقابل این فرصتها را داشته باشند انتظار بر این است که سریع تر از رقبای خود رشد کنند و بازار نیز نسبت به این رشد بی تفاوت نخواهد بود، لذا می توان چنین بیان کرد که شرکتهایی که دارای انعطاف پذیری بالایی هستند، این موضوع توسط سرمایه گذاران و سهامداران شرکت به صورت مثبت ارزیابی می شود درنتیجه فرضیه اول تحقیق به صورت زیر بیان می شود.
1) ارزش نهایی انعطاف پذیری به طور معنادار مثبت است.
1-1)ارزش نهایی انعطاف پذیری با روش فارکلند و وانگ به طور معنادار مثبت است.
2-1) ارزش نهایی انعطاف پذیری با روش کلارک به طور معنادار مثبت است.
فرضیه دوم:
کلارک37(2010) نشان می دهد که شرکتهایی که دارای ارزش نهایی انعطاف پذیری بالاتری هستند تمایل بیشتری برای ذخیره ظرفیت بدهی خود برای سالهای آتی هستند در واقع شرکتهایی که دارای ارزش انعطاف پذیری بالایی هستند دارای نسبت اهرمی پایین تری هستند. دی آنجلو و وایتد،2010 38 نیز بیان می کنند که بین ظرفیت بدهی شرکتها و انعطاف پذیری رابطه مستقیم وجود دارد و ازآنجایی که هرچه نسبت اهرمی پایین باشدظرفیت بدهی بالا است لذا می توان چنین استناط کرد که انعطاف پذیری با نسبت اهرمی رابطه معکوس دارد. بیان39 2007 به نتایج مشابهی رسید که حاکی از آن است که بین اهرم مالی و انعطاف پذیری رابطه معکوس وجود دارد. بنابراین فرضیه دوم به صورت زیر ارائه می گردد.
2) بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و نسبت اهرمی رابطه معکوس وجود دارد.
فرضیه سوم:
کلارک،2010 نشان می دهد زمانی که ارزش نهایی انعطاف پذیری در ارتباط با تصمیمات ساختار سرمایه مورد بررسی قرار می گیرد سایر متغیر های تاثیر گذار بر ساختار سرمایه اهمیت خود را به مقدار زیادی از دست می دهند و به عبارتی بهتر انعطاف پذیری مهمترین عامل تاثیر گذار بر ساختار سرمایه می شود. انعطاف پذیری مالی نتیجه فرآیند ساختار سرمایه و از طرفی خود عاملی تاثیر گذار بر تصمیمات ساختار سرمایه است، در واقع عاملی کلیدی است که خود منبعث از تصمیمات ساختار سرمایه بوده و از طرف دیگر مبداء تمامی تصمیمات ساختار سرمایه است. لذا فرضیه سوم به صورت زیر تبیین شد.
3) ارزش نهایی انعطاف پذیری بیشترین تاثیر را بر تصمیمات ساختار سرمایه شرکتها دارد.
نحوه آزمون فرضیه های اول تا سوم:
در این تحقیق برای آزمون فرضیه اول که به دو فرضیه فرعی تقسیم می شود، برای آزمون فرضیه 1-1) از مدل 1 استفاده می شود و در صورتی که مثبت و معنادار باشد فرضیه تائید می شود. برای آزمون فرضیه 2-1) از مدل 4 استفاده می شود و در صورتی که مثبت و معنادار باشد فرضیه تائید می شود. برای آزمون فرضیه دوم از مدل 6 استفاده می شود و در صورتی که منفی و معنادار باشد فرضیه تائید می شود. برای آزمون فرضیه سوم از مدل 3 استفاده می شود و برای آزمون ابتدا ارزش نهایی انعطاف پذیری به دهک ها تقسیم می شود. اگر با افزایش دهک ها، مدل کاهش یابد فرضیه تائید می شود. در واقع این آزمون نشان می دهد که با افزایش ارزش نهایی انعطاف پذیری سایر متغیر ها دارای توان تبیین تغییرات در ساختار سرمایه نیستند و ارزش نهایی انعطاف پذیری نقش بیشتری بر تصمیمات ساختار سرمایه(نسبت اهرمی) ایفاء می کند. به علاوه برای آزمون فرضیه سوم مدل 6 یک بار بدون ارزش نهایی وجه نقد و یک بار نیز فقط با ارزش نهایی وجه نقد مورد آزمون قرار خواهد گرفت هر کدام دارای بیشتری بودند آن متغیر یا متغیر ها دارای بیشترین تاثیر بر ساختار سرمایه میباشند.
3-3روش تحقیق:
این تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی است که برای بدست آوردن ضرایب مدل از تحلیل رگرسیون استفاده خواهد کرد. روش همبستگی از روش تحقیق های توصیفی(غیرآزمایشی) است(سرمد، بازرگان،1385). تحقیقات همبستگی، شامل کلیه تحقیقاتی است که درآنها سعی می شود رابطه بین متغیر های مختلف با استفاده از ضریب همبستگی، کشف و تعیین شود. این تحقیق از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع کاربردی است. در واقع سرمایه گذاران می توانند با اتکا بر نتایج تحقیق، در مورد انعطاف پذیری شرکتها دانش بیشتری کسب نموده و در تصمیمات اقتصادی خود لحاظ نمایند که در نهایت می تواند به تخصیص بهینه منابع کمک نماید.
4-3جـامـعه آمـاری:
مفهوم جامعه آماری یکی از مفاهیم اساسی است که آن را تعریف نمی کنند بلکه به عنوان مفهوم اولیه توصیف کرده و به صورت زیر بیان می شود: مجموعه اشیاء یا نمودهایی که یک یا چند صفت مشترک اشته باشند و یکجا در نظر گرفته شوند، جامعه آماری گفته می شود (منصورفر،1385،ص 2).
شرط لازم برای انجام هر تحقیقی وجود اطلاعات در دسترس می باشد که در وضعیت کنونی گزارشگری و افشاء اطلاعات در ایران تنها اطلاعات مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موجود می باشد. بنابراین در این تحقیق جامعه آماری متشکل از شرکتهایی است که دارای ویژگی های زیر (صفت مشخصه)باشند.
1. جزو شرکتهای تولیدی باشد. شرکتهای سرمایه گذاری و واسطه گری مالی دارای ماهیت متفاوت هستند.
2. سال مالی شرکت منتهی به 29 اسفند باشد
3. قبل از سال 83 در بورس پذیرفته شده باشند.
4. سهام شرکتها بیشتر از 3 ماه وقفه معاملاتی نداشته باشد. به علت اینکه برای محاسبه بازدهی از معاملات روزانه سهام استفاده خواهد شد بنابراین برای شرکتهایی که دارای وقفه معاملاتی باشند نمی توان بازدهی محاسبه کرد.
5-3قلمرو زمانی تحقیق:
دوره زمانی مورد بررسی این تحقیق فاصله بین سالهای83 تا 88 به مدت 6 سال می باشد.
6-3نمونه آماری:
نمونه عبارت است از تعداد محدودی از اعضاء جامعه آماری که بیانگر ویژگی های اصلی جامعه باشد(آذرو مؤمنی،1377 الف،ص6). مزیت انتخاب نمونه از یک جامعه، جلوگیری از اتلاف وقت یک محقق و صرفه جویی در منابع مالی است، زیرا از طریق مطالعه یک نمونه به نسبت کوچک و با اجرای نمونه گیری صحیح و پذیرش مقدار ناچیزی خطا، پژوهشگر به نتایج درستی خواهد رسید(دلاور،1385، ص120).
در بورس ایران بعد ازاستخراج شرکتهای بورسی حدود 334 شرکت وجود دارد. که از این تعداد حدود 251 شرکت دارای سال مالی 29 اسفند هستند. از تعداد 251 شرکت 68 شرکت بعد از سال 83 پذیرفته شده اند. از تعداد باقی مانده 28 شرکت سرمایه گذاری، بانک ها و واسطه گری های مالی، بیمه و شرکتهای چند رشته است. با کسر این تعداد، 155 شرکت باقی می ماند. اما با در نظر گرفتن معیار عدم وقفه معاملاتی بیش از 3 ماه جمعاً 94 شرکت به روش حذف سیستماتیک یا نمونه هدفمند انتخاب گردید.
7-3نحوه جمع آوری اطلاعات:
برای محاسبات مربوط به متغیر های تحقیق حاضر که روش گردآوری آنها به صورت کتابخانه ای نیز می باشد از اطلاعات بورس اوراق بهادار و صورتهای مالی شرکتها استفاده خواهد شد. با توجه به عدم دقت کافی برخی از نرم افزار های موجود در زمینه اطلاعات شرکتها از جمله تدبیر پرداز و ره آورد نوین، تلاش می شود در این تحقیق از صورتهای مالی تک تک شرکتهای نمونه استفاده شود.
8-3متغیر های مدل پژوهش:
مدل(1)
مدل(2)
مدل(3)
مدل(4): مدل بالا یعنی مدل 3 عوامل تاثیر گذار بر نسبت اهرم شرکت است که برای بسط و تعمیم، به جای در مدل 1 عوامل تاثیر گذار آن وارد مدل می شوند که بعد از وارد کردن این متغیر ها مدل به صورت زیر در می آید.
مدل(5)
مدل(6)
متغیر وابسته تحقیق: متغیر های وابسته این تحقیق به صورت زیر می باشند که تعاریف عملیاتی آنها ارائه می گردد.
با توجه به اینکه در ایران وقفه های معاملاتی زیاد است و رابطه بازدهی شرکت با بازدهی بازار به علت وقفه مخدوش می شود محاسبه بازدهی غیر عادی به روش بازار غیر قابل اتکا می شود(نیکبخت،مومنی،1383). و از طرفی به علت اینکه در اغلب موارد بدست آمده از نظر آماری معنادار نیست(ثقفی،کردستانی،1383) لذا نمی توان به این روش اتکا کرد. اما با وجود تمامی اشکالات موجود در این روش در این تحقیق از دو روش استفاده می شود یکی بازدهی غیر عادی به روش بازار و دیگری تفاوت بازدهی سال جاری با متوسط بازده 3 سال قبل به عنوان معیاری از بازدهی غیر عادی
بازدهی غیر عادی انباشته شرکت می باشد. که به صورت زیر محاسبه خواهد شد .
مدل(7)
برای محاسبه بازدهی غیر نرمال از معادله بالا (7) استفاده می کنیم. برای این منظور ابتدا باید بازدهی مورد انتظار محاسبه شود و که از طریق مدل بازار یا به اصطلاح خط بازار یا شاخص